Ako sa stať víťa­zom v boji so stra­chom a oba­va­mi

Henrieta Balázsová / 29. októbra 2016 / Lifehacking

Strach tu vždy bude, aby ti dik­to­val, čo všet­ko nemô­žeš. Ak ho ale pre­ko­náš, otvo­rí sa ti obrov­ské množ­stvo nových prí­le­ži­tos­tí. Ako ho však pre­môcť?

Urči­te poznáš ten pocit, keď vykro­číš zo svo­jej zóny kom­for­tu a odvá­žiš sa robiť veci, z kto­rých si mal naj­väč­ší strach. Pri búra­ní tých­to nevi­di­teľ­ných pre­ká­žok, kto­ré ťa odde­ľu­jú od vysní­va­né­ho živo­ta, sa totiž stá­vaš oso­bou, akou si vždy chcel byť – svo­jím ide­ál­nym, odváž­nym ja. Dospieť k tomu­to roz­hod­nu­tie je však veľ­mi ťaž­ké.

pexels-photo-211044

Zdroj: pexels.com

Strach pohl­cu­je celú myseľ

Prvým kro­kom je pocho­piť, že bez ohľa­du na to, aký veľ­ký tvoj prob­lém je, tvo­ja myseľ ovlá­da­ná stra­chom ho ešte nie­koľ­ko­ná­sob­ne nafúk­la. V tej­to situ­ácii pre­stá­vaš mať kon­tro­lu nad svo­ji­mi myš­lien­ka­mi a začí­naš pre­mýš­ľať nega­tív­ne. Pre­mie­taš si v hla­ve desiat­ky kata­stro­fic­kých sce­ná­rov, no nena­pa­dá ti ani jedi­ná pozi­tív­na myš­lien­ka. Dôle­ži­té je zís­kať kon­tro­lu nad svo­ji­mi myš­lien­ka­mi späť a vedo­me čeliť nepretr­ži­té­mu toku obáv, obran­ných emó­cií a vyvo­lá­va­niu minu­lých nega­tív­nych skú­se­nos­tí.

Pro­ti­ú­tok vlast­ný­mi myš­lien­ka­mi

Infor­mo­va­nosť o sile tvoj­ho mys­le­nia je prvým kro­kom k utí­še­niu nie­ke­dy až cho­rob­ne nega­tív­ne­ho hla­su v tvo­jej mys­li. Keď totiž zis­tíš, že neute­še­nú rea­li­tu vieš z veľ­kej čas­ti ovlá­dať, môžeš svoj­mu stra­chu pove­dať slo­vá pro­ti­ú­to­ku plné náde­je, vie­ry, odva­hy a odhod­la­nia.

Prí­klad na skve­lý „mono­lóg“ veno­va­ný tvoj­mu stra­chu má ame­ric­ký moti­vá­tor Ste­ve Riz­zo:

Počú­vaj, strach. Viem, že si tu a viem, o čo ti ide. Mám pre teba však zlú sprá­vu – už to nebu­de fun­go­vať. Nebu­de, pre­to­že už viem, že ťa doká­žem ovlá­dať. Takis­to už viem, že doká­žem kon­tro­lo­vať, aké myš­lien­ky prú­dia v mojej mys­li. Slo­vá vychá­dza­jú­ce z mojich úst už ovlá­dam ja, nie ty. Moja sila je väč­šia, než čokoľ­vek, o čo sa sna­žíš. Tak­že okam­ži­te odíď. A pokoj­ne si ces­tou napo­sle­dy udri, ja aj tak zví­ťa­zím.“

pexels-photo-126313

Zdroj: pexels.com

Úspeš­ní ľudia o stra­chu

Aké­koľ­vek slo­vá zvo­líš, pokiaľ budú nabi­té pozi­tív­nou ener­gi­ou a silou, strach pro­ti tebe nemá šan­cu. Vydaj sa teda na ces­tu za svo­ji­mi sna­mi bez neho. Na záver si ešte môžeš pre­čí­tať zopár výro­kov sláv­nych osob­nos­tí, kto­ré ti k tomu dopo­mô­žu.

Strach nie je ničím iným, než sta­vom mys­le.“ — Napo­le­on Hill

Zis­til som, že odva­ha nie je neprí­tom­nosť stra­chu, ale víťazs­tvo nad ním. Odváž­ny člo­vek nie je taký, čo nepo­ci­ťu­je strach, ale taký, kto­rý strach pora­zí.“ — Nel­son Man­de­la

Strach má svoj účel a využi­tie, no zba­be­losť nie.“ — Mahát­ma Gánd­hí

Urob­te to, čoho sa bojí­te, a rob­te to stále…je to zatiaľ naj­rých­lej­ší a najis­tej­ší spô­sob, ako pora­ziť strach.” — Dale Car­ne­gie

Čo zále­ží na stra­chu z odmiet­nu­tia, na odkla­da­ní neja­ké­ho činu na ino­ke­dy, keď naj­dô­le­ži­tej­šie zo všet­ké­ho je žiť napl­no a s rados­ťou? Teraz som zatvo­re­ný v rak­ve a je už prí­liš nesko­ro vrá­tiť sa späť a pre­uká­zať odva­hu, kto­rú som nemal.“Pau­lo Coel­ho

Nie je han­bou čest­ný neús­pech, ale strach z neho.“Hen­ry Ford

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)