Ako sa stať víťa­zom v boji so stra­chom a oba­vami

Henrieta Balázsová / 29. októbra 2016 / Tools a produktivita

Strach tu vždy bude, aby ti dik­to­val, čo všetko nemô­žeš. Ak ho ale pre­ko­náš, otvorí sa ti obrov­ské množ­stvo nových prí­le­ži­tostí. Ako ho však pre­môcť?

Určite poznáš ten pocit, keď vykro­číš zo svo­jej zóny kom­fortu a odvá­žiš sa robiť veci, z kto­rých si mal naj­väčší strach. Pri búraní týchto nevi­di­teľ­ných pre­ká­žok, ktoré ťa odde­ľujú od vysní­va­ného života, sa totiž stá­vaš oso­bou, akou si vždy chcel byť – svo­jím ide­ál­nym, odváž­nym ja. Dospieť k tomuto roz­hod­nu­tie je však veľmi ťažké.

pexels-photo-211044

Zdroj: pexels.com

Strach pohl­cuje celú myseľ

Prvým kro­kom je pocho­piť, že bez ohľadu na to, aký veľký tvoj prob­lém je, tvoja myseľ ovlá­daná stra­chom ho ešte nie­koľ­ko­ná­sobne nafúkla. V tejto situ­ácii pre­stá­vaš mať kon­trolu nad svo­jimi myš­lien­kami a začí­naš pre­mýš­ľať nega­tívne. Pre­mie­taš si v hlave desiatky kata­stro­fic­kých sce­ná­rov, no nena­padá ti ani jediná pozi­tívna myš­lienka. Dôle­žité je zís­kať kon­trolu nad svo­jimi myš­lien­kami späť a vedome čeliť nepretr­ži­tému toku obáv, obran­ných emó­cií a vyvo­lá­va­niu minu­lých nega­tív­nych skú­se­ností.

Pro­ti­ú­tok vlast­nými myš­lien­kami

Infor­mo­va­nosť o sile tvojho mys­le­nia je prvým kro­kom k utí­še­niu nie­kedy až cho­robne nega­tív­neho hlasu v tvo­jej mysli. Keď totiž zis­tíš, že neute­šenú rea­litu vieš z veľ­kej časti ovlá­dať, môžeš svojmu stra­chu pove­dať slová pro­ti­ú­toku plné nádeje, viery, odvahy a odhod­la­nia.

Prí­klad na skvelý „mono­lóg“ veno­vaný tvojmu stra­chu má ame­rický moti­vá­tor Steve Rizzo:

Počú­vaj, strach. Viem, že si tu a viem, o čo ti ide. Mám pre teba však zlú správu – už to nebude fun­go­vať. Nebude, pre­tože už viem, že ťa doká­žem ovlá­dať. Takisto už viem, že doká­žem kon­tro­lo­vať, aké myš­lienky prú­dia v mojej mysli. Slová vychá­dza­júce z mojich úst už ovlá­dam ja, nie ty. Moja sila je väč­šia, než čokoľ­vek, o čo sa sna­žíš. Takže okam­žite odíď. A pokojne si ces­tou napo­sledy udri, ja aj tak zví­ťa­zím.“

pexels-photo-126313

Zdroj: pexels.com

Úspešní ľudia o stra­chu

Aké­koľ­vek slová zvo­líš, pokiaľ budú nabité pozi­tív­nou ener­giou a silou, strach proti tebe nemá šancu. Vydaj sa teda na cestu za svo­jimi snami bez neho. Na záver si ešte môžeš pre­čí­tať zopár výro­kov sláv­nych osob­ností, ktoré ti k tomu dopo­môžu.

Strach nie je ničím iným, než sta­vom mysle.“ — Napo­leon Hill

Zis­til som, že odvaha nie je neprí­tom­nosť stra­chu, ale víťazs­tvo nad ním. Odvážny člo­vek nie je taký, čo nepo­ci­ťuje strach, ale taký, ktorý strach porazí.“ — Nel­son Man­dela

Strach má svoj účel a využi­tie, no zba­be­losť nie.“ — Mahátma Gándhí

Urobte to, čoho sa bojíte, a robte to stále…je to zatiaľ naj­rých­lejší a najis­tejší spô­sob, ako pora­ziť strach.” — Dale Car­ne­gie

Čo záleží na stra­chu z odmiet­nu­tia, na odkla­daní neja­kého činu na ino­kedy, keď naj­dô­le­ži­tej­šie zo všet­kého je žiť naplno a s rados­ťou? Teraz som zatvo­rený v rakve a je už prí­liš neskoro vrá­tiť sa späť a pre­uká­zať odvahu, ktorú som nemal.“Paulo Coelho

Nie je han­bou čestný neús­pech, ale strach z neho.“Henry Ford

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)