Ako sa vyhnúť stresu popri budo­vaní star­tupu

Nina Matejčeková / 11. februára 2016 / Tools a produktivita

Nepot­re­bu­jem stále dookola písať o tom, aké ťažke je vytvá­rať si svoj vlastný star­tup. Každý deň musíš mys­lieť na x mili­ó­nov vecí. V práci sa nevieš sústre­diť a myš­lien­kami si úplne inde. Keď veče­riaš s priateľom/kou mys­líš na zaj­traj­šií dôle­žitý pra­covný mee­ting. Je to ako zača­ro­vaný kruh, v kto­rom si raz hore, raz dole. Úprimne, viac­krát si skôr dole.

Pod­ni­ka­te­lia majú na 99% odlišné zmýš­ľa­nie ako ostatní ľudia. Keby tomu tak nebolo, každý by budo­val vlastnú spo­loč­nosť. Sme obklo­pení enorm­ným tla­kom roz­ví­ja­jú­cej spo­loč­nosti a často sme nútení robiť dôle­žité roz­hod­nu­tia pod stre­som. Všetko je na tvo­jich ple­ciach, je to predsa tvoja spo­loč­nosť, ty ju vlast­níš.

Keď všetko ide podľa plánu v pia­tok večer to s kama­rátmi ideš oslá­viť. Ale keď veci nejdú podľa tvo­jich pred­stáv, uve­do­mu­ješ si, že to je pre­dov­šet­kým tvoja chyba. Čiže tvoj star­tup je vlastne obrov­ská časť teba samého. Nie­kedy robíš správne roz­hod­nu­tia, ino­kedy nie. Preto sa treba naučiť vypnúť. Veno­vať sa iným veciam, aby si sa naučil eli­mi­no­vať zlé roz­hod­nu­tia.

hipster-in-coffee-shop

foto: streeteasy.com

Tu je pár vecí, ktoré by ti mohli pomôcť

Dob­ro­voľ­ník: Si v neus­tá­lom strese pri budo­vaní svo­jej spo­loč­nosti. Pri ničom sa tak neuvoľ­níš, ako pri dákej dob­ro­voľ­níc­kej čin­nosti. Ja milu­jem zvie­ratá. Ako dob­ro­voľ­níčka sa pár krát do týždna zúčast­ňu­jem ven­če­nia psov v Slo­bode zvie­rat. Na Slo­ven­sku je veľa dob­ro­voľ­níc­kych orga­ni­zá­cií, v kto­rých môžeš kludne vypnúť od všet­kého stresu.

Uči­teľ: Rady od iných zakla­da­te­ľov na začiatku dlhej cesty pomôžu kaž­dému. Naučia ťa poze­rať sa na veci z inej per­spek­tívy a začneš rie­šiť prob­lémy inak. Naj­lep­šou ces­tou, ako sa niečo nové naučíš je, že sa sta­neš sám uči­te­ľom.

Akti­vista: Nájdi si akti­vitu, ktorá nemá abso­lútne nič spo­ločné s tvo­jím star­tu­pom. Pre mňa to bola naj­ťaž­šia vec. Prečo by som mala robiť niečo, čomu sa v živote nebu­dem veno­vať? Preto som sa začala učiť špa­niel­činu. Pre mňa je to jazyk plný entu­ziazmu a na jazy­kovke doká­žem vždy načer­pať späť svoju stra­tenú ener­giu.

Začni s niečím novým, čo nesúvisí s tvojim startupom.

foto: momitforward.com

Cvi­či­teľ: Nič lep­šie neroz­hýbe tvoje mys­le­nie, ako pol­ho­dinka na bežia­com páse. Tí, ktorí upred­nost­ňujú rad­šej prí­rodu majú výhodu čerstvej­šieho vzdu­chu. Preto som aj ja začala špor­to­vať. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou viem, že zo mňa nikdy nebude zará­ba­júci špor­to­vec, ale pri športe prej­dem aspoň na iné myš­lienky.

Usi­lu­jem sa apli­ko­vať tieto 4 veci do môjho života den­no­denne. Aj keď ešte nepod­ni­kám, pre mňa to bola totálna zmena, rady mi jed­no­značne pomohli a dúfam, že keď si pre­čí­taš tento člá­nok začneš aj ty robiť veci, ktoré dlho odkla­dáš, lebo si na ne nevieš nájsť čas, ale máš ich rád. 

Zapa­mä­taj si, že svoje ciele môžeš dosiah­nuť ešte skôr, ako ho dosiahne tvoj star­tup. Pra­co­vať na sebe je tá naj­lep­šia inves­tí­cia, o kto­rej vieš, že nikdy nebude zby­točná.

Skús to. Vstaň, choď von a zacvič si. Skutočne to funguje.

foto: hdwallpapers360.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)