Ako sa vyhnúť stre­su pop­ri budo­va­ní star­tu­pu

Nina Matejčeková / 11. februára 2016 / Lifehacking

Nepot­re­bu­jem stá­le dooko­la písať o tom, aké ťaž­ke je vytvá­rať si svoj vlast­ný star­tup. Kaž­dý deň musíš mys­lieť na x mili­ó­nov vecí. V prá­ci sa nevieš sústre­diť a myš­lien­ka­mi si úpl­ne inde. Keď veče­riaš s priateľom/kou mys­líš na zaj­traj­šií dôle­ži­tý pra­cov­ný mee­ting. Je to ako zača­ro­va­ný kruh, v kto­rom si raz hore, raz dole. Úprim­ne, viac­krát si skôr dole.

Pod­ni­ka­te­lia majú na 99% odliš­né zmýš­ľa­nie ako ostat­ní ľudia. Keby tomu tak nebo­lo, kaž­dý by budo­val vlast­nú spo­loč­nosť. Sme obklo­pe­ní enorm­ným tla­kom roz­ví­ja­jú­cej spo­loč­nos­ti a čas­to sme núte­ní robiť dôle­ži­té roz­hod­nu­tia pod stre­som. Všet­ko je na tvo­jich ple­ciach, je to pred­sa tvo­ja spo­loč­nosť, ty ju vlast­níš.

Keď všet­ko ide pod­ľa plá­nu v pia­tok večer to s kama­rát­mi ideš oslá­viť. Ale keď veci nej­dú pod­ľa tvo­jich pred­stáv, uve­do­mu­ješ si, že to je pre­dov­šet­kým tvo­ja chy­ba. Čiže tvoj star­tup je vlast­ne obrov­ská časť teba samé­ho. Nie­ke­dy robíš správ­ne roz­hod­nu­tia, ino­ke­dy nie. Pre­to sa tre­ba naučiť vypnúť. Veno­vať sa iným veciam, aby si sa naučil eli­mi­no­vať zlé roz­hod­nu­tia.

hipster-in-coffee-shop

foto: streeteasy.com

Tu je pár vecí, kto­ré by ti moh­li pomôcť

Dob­ro­voľ­ník: Si v neus­tá­lom stre­se pri budo­va­ní svo­jej spo­loč­nos­ti. Pri ničom sa tak neuvoľ­níš, ako pri dákej dob­ro­voľ­níc­kej čin­nos­ti. Ja milu­jem zvie­ra­tá. Ako dob­ro­voľ­níč­ka sa pár krát do týžd­na zúčast­ňu­jem ven­če­nia psov v Slo­bo­de zvie­rat. Na Slo­ven­sku je veľa dob­ro­voľ­níc­kych orga­ni­zá­cií, v kto­rých môžeš klud­ne vypnúť od všet­ké­ho stre­su.

Uči­teľ: Rady od iných zakla­da­te­ľov na začiat­ku dlhej ces­ty pomô­žu kaž­dé­mu. Naučia ťa poze­rať sa na veci z inej per­spek­tí­vy a začneš rie­šiť prob­lé­my inak. Naj­lep­šou ces­tou, ako sa nie­čo nové naučíš je, že sa sta­neš sám uči­te­ľom.

Akti­vis­ta: Náj­di si akti­vi­tu, kto­rá nemá abso­lút­ne nič spo­loč­né s tvo­jím star­tu­pom. Pre mňa to bola naj­ťaž­šia vec. Pre­čo by som mala robiť nie­čo, čomu sa v živo­te nebu­dem veno­vať? Pre­to som sa zača­la učiť špa­niel­či­nu. Pre mňa je to jazyk plný entu­ziaz­mu a na jazy­kov­ke doká­žem vždy načer­pať späť svo­ju stra­te­nú ener­giu.

Začni s niečím novým, čo nesúvisí s tvojim startupom.

foto: momitforward.com

Cvi­či­teľ: Nič lep­šie neroz­hý­be tvo­je mys­le­nie, ako pol­ho­din­ka na bežia­com páse. Tí, kto­rí upred­nost­ňu­jú rad­šej prí­ro­du majú výho­du čerstvej­šie­ho vzdu­chu. Pre­to som aj ja zača­la špor­to­vať. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou viem, že zo mňa nikdy nebu­de zará­ba­jú­ci špor­to­vec, ale pri špor­te prej­dem aspoň na iné myš­lien­ky.

Usi­lu­jem sa apli­ko­vať tie­to 4 veci do môj­ho živo­ta den­no­den­ne. Aj keď ešte nepod­ni­kám, pre mňa to bola totál­na zme­na, rady mi jed­no­znač­ne pomoh­li a dúfam, že keď si pre­čí­taš ten­to člá­nok začneš aj ty robiť veci, kto­ré dlho odkla­dáš, lebo si na ne nevieš nájsť čas, ale máš ich rád. 

Zapa­mä­taj si, že svo­je cie­le môžeš dosiah­nuť ešte skôr, ako ho dosiah­ne tvoj star­tup. Pra­co­vať na sebe je tá naj­lep­šia inves­tí­cia, o kto­rej vieš, že nikdy nebu­de zby­toč­ná.

Skús to. Vstaň, choď von a zacvič si. Skutočne to funguje.

foto: hdwallpapers360.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)