Samo­ria­diace kami­óny od Uberu doru­čili 50 tisíc ple­cho­viek piva

Linda Cebrová / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Uber a Budwe­i­ser posu­nuli pre­pravu piva na úplne iný level.

Keď sa spojí spo­loč­nosť Uber a ame­rický Budwe­i­ser, tak ti zásielku piva môže doru­čiť samo­ria­diaci nákla­diak, až na presné miesto urče­nia. Uber sa vďaka tomuto ťahu, môže pochvá­liť prven­stvom na svete v doru­čení komerč­nej dodávky tovaru pomo­cou samo­ria­dia­ceho nákla­diaku až ku zákaz­ní­kom. Kamión plný ple­cho­viek piva sa pred­ne­dáv­nom sám pre­má­val po ceste I-25 v ame­ric­kom Colo­rade. Aj keď ho počas celej cesty sle­do­valo nedô­ver­čivé poli­cajné auto, jed­nalo sa o významnú firemnú uda­losť.

s1
Nákladné auto pre­šlo pri­bližne 180 km z Fort Col­lins do Colo­rado Springs, zatiaľ, čo jediný ľud­ský šofér odpo­čí­val v kabíne urče­nej na spa­nie. Pre Uber je toto gesto samoz­rejme len pekne zaba­le­nou rekla­mou, vďaka kto­rej chce ľuďom uká­zať, že tech­no­ló­gia robo­tic­kého ria­de­nia áut fun­guje skvele. Túto tech­no­ló­giu zís­kal Uber vďaka nedáv­nej kúpe spo­loč­nosti Otto.
Firma Otto mala v začiat­koch ich exis­ten­cie nie viac ako 40 zamest­nan­cov. Ich tím pri­tom tvo­rili pre­važne ľudia zo spo­loč­ností ako je Apple, Tesla, Google alebo Cru­ise Auto­ma­tion. Ich pri­már­nym cie­ľom bolo pri­niesť auto­nómny sys­tem ria­de­nia do odve­tia náklad­nej pre­pravy, čo sa im zjavne poda­rilo.

o1
Špe­ciálne kami­óny od firmy Otto sú vyba­vené dvoma kame­rami na sní­ma­nie jazd­ných pru­hov, LIDAR sen­zo­rom na vytvo­re­nie 3D pro­stre­dia, sen­zormi na detek­ciu pre­ká­žok na ceste a samoz­rejme GPS, ktoré pomáha kami­ónu nezísť z urče­nej dráhy. Misia firmy Otto spo­číva aj v snahe zvý­še­nia bez­peč­nosti pre­prav­ného prie­myslu, keďže až 94 % úmrtí na ces­tách je spô­so­bené ľud­skou chy­bou. Auto­nómna pre­prava tovaru má tak­tiež poten­ciál viesť k zní­že­niu poist­ného a vyš­šej efek­ti­vite spot­reby paliva, vďaka eli­mi­ná­cií zby­toč­nej akce­le­rá­cií vodi­čov a z čas­tej­ších jázd.

o2

Zástup­co­via pivo­varu AB InBev ( Budwe­i­ser) dodali, že nasa­de­ním robo­tic­kých kami­ó­nov vo svo­jej dis­tri­buč­nej sieti by doká­zali ročne ušet­riť okolo 50 mili­ó­nov dolá­rov. A to aj vtedy, ak by naďa­lej vo vozid­lách boli fyzicky prí­tomní ľud­ský vodiči, ktorí musia byť vo vnútri vozidla zo zákona. Toto posu­nu­tie pre­pravy tova­rov na inú úro­veň má však aj neza­ned­ba­teľný počet odpor­cov. Viac ako 1,5 mili­ó­nov vodi­čov z USA sa bojí, že ich nahradí auto­nómna tech­nika a oni si budú musieť nájsť novú prácu.

zdroj:theverge.com zdroj obrázkov:theverge.com zdroj titul­nej fotografie:playbuzz.com

Pridať komentár (0)