Samo­ria­dia­ce kami­ó­ny od Ube­ru doru­či­li 50 tisíc ple­cho­viek piva

Linda Cebrová / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Uber a Budwe­i­ser posu­nu­li pre­pra­vu piva na úpl­ne iný level.

Keď sa spo­jí spo­loč­nosť Uber a ame­ric­ký Budwe­i­ser, tak ti zásiel­ku piva môže doru­čiť samo­ria­dia­ci nákla­diak, až na pres­né mies­to urče­nia. Uber sa vďa­ka tomu­to ťahu, môže pochvá­liť prven­stvom na sve­te v doru­če­ní komerč­nej dodáv­ky tova­ru pomo­cou samo­ria­dia­ce­ho nákla­dia­ku až ku zákaz­ní­kom. Kami­ón plný ple­cho­viek piva sa pred­ne­dáv­nom sám pre­má­val po ces­te I-25 v ame­ric­kom Colo­ra­de. Aj keď ho počas celej ces­ty sle­do­va­lo nedô­ver­či­vé poli­caj­né auto, jed­na­lo sa o význam­nú firem­nú uda­losť.

s1
Náklad­né auto pre­šlo pri­bliž­ne 180 km z Fort Col­lins do Colo­ra­do Springs, zatiaľ, čo jedi­ný ľud­ský šofér odpo­čí­val v kabí­ne urče­nej na spa­nie. Pre Uber je toto ges­to samoz­rej­me len pek­ne zaba­le­nou rekla­mou, vďa­ka kto­rej chce ľuďom uká­zať, že tech­no­ló­gia robo­tic­ké­ho ria­de­nia áut fun­gu­je skve­le. Túto tech­no­ló­giu zís­kal Uber vďa­ka nedáv­nej kúpe spo­loč­nos­ti Otto.
Fir­ma Otto mala v začiat­koch ich exis­ten­cie nie viac ako 40 zamest­nan­cov. Ich tím pri­tom tvo­ri­li pre­važ­ne ľudia zo spo­loč­nos­tí ako je App­le, Tes­la, Goog­le ale­bo Cru­ise Auto­ma­ti­on. Ich pri­már­nym cie­ľom bolo pri­niesť auto­nóm­ny sys­tem ria­de­nia do odve­tia náklad­nej pre­pra­vy, čo sa im zjav­ne poda­ri­lo.

o1
Špe­ciál­ne kami­ó­ny od fir­my Otto sú vyba­ve­né dvo­ma kame­ra­mi na sní­ma­nie jazd­ných pru­hov, LIDAR sen­zo­rom na vytvo­re­nie 3D pro­stre­dia, sen­zor­mi na detek­ciu pre­ká­žok na ces­te a samoz­rej­me GPS, kto­ré pomá­ha kami­ó­nu nezísť z urče­nej drá­hy. Misia fir­my Otto spo­čí­va aj v sna­he zvý­še­nia bez­peč­nos­ti pre­prav­né­ho prie­mys­lu, keď­že až 94 % úmr­tí na ces­tách je spô­so­be­né ľud­skou chy­bou. Auto­nóm­na pre­pra­va tova­ru má tak­tiež poten­ciál viesť k zní­že­niu poist­né­ho a vyš­šej efek­ti­vi­te spot­re­by pali­va, vďa­ka eli­mi­ná­cií zby­toč­nej akce­le­rá­cií vodi­čov a z čas­tej­ších jázd.

o2

Zástup­co­via pivo­va­ru AB InBev ( Budwe­i­ser) doda­li, že nasa­de­ním robo­tic­kých kami­ó­nov vo svo­jej dis­tri­buč­nej sie­ti by doká­za­li roč­ne ušet­riť oko­lo 50 mili­ó­nov dolá­rov. A to aj vte­dy, ak by naďa­lej vo vozid­lách boli fyzic­ky prí­tom­ní ľud­ský vodi­či, kto­rí musia byť vo vnút­ri vozid­la zo záko­na. Toto posu­nu­tie pre­pra­vy tova­rov na inú úro­veň má však aj neza­ned­ba­teľ­ný počet odpor­cov. Viac ako 1,5 mili­ó­nov vodi­čov z USA sa bojí, že ich nahra­dí auto­nóm­na tech­ni­ka a oni si budú musieť nájsť novú prá­cu.

zdroj:theverge.com zdroj obrázkov:theverge.com zdroj titul­nej fotografie:playbuzz.com

Pridať komentár (0)