Sam­sung dočasne poza­sta­vil dodávky Galaxy Note 7 kvôli explo­du­jú­cim kusom

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung poza­sta­vil dodávky phab­letu Galaxy Note 7 via­ce­rým tele­ko­mu­ni­kač­ným spo­loč­nos­tiam v Juž­nej Kórei. Udialo sa tak v závis­losti na sériu správ, ktoré infor­mo­vali o vybu­chu­jú­cich zaria­de­niach počas nabí­ja­nia. Správu pri­niesla juho­kó­rej­ská spra­vo­daj­ská agen­túra Yon­hap (YNA).

Prvé infor­má­cie o chyb­ných kusoch Galaxy Note 7 sa začali šíriť už päť dní po jeho pred­sta­vení, a to 24. augusta. Teraz to vyzerá tak, že Sam­sung začína túto situ­áciu brať váž­nej­šie. Note 7 začal skvelo v úvod­ných dňoch pre­daja, keď v domov­skej Kórei pre­ko­nal v pre­daj­nosti ďalší špič­kový model výrobcu, smart­fón Galaxy S7, o viac než 400 000 kusov. Čoraz viac sa však nový phab­let rysuje ako menej spo­ľah­livý po soft­vé­ro­vej aj hard­vé­ro­vej stránke, než jeho kom­pakt­nejší kolega.

Note-7-crash

Soft­vé­rové prob­lémy pred­sta­vuje záhadná chyba, ktorá činí tele­fón nepou­ži­teľ­ným už po pár dňoch pou­ží­va­nia. Tá spô­so­buje náhodné pády sys­tému a posiela zaria­de­nie do tzv. boot­lo­opu, teda pro­cesu neus­tá­leho reštar­to­va­nia smart­fónu bez nabe­hnu­tia do nor­mál­neho režimu. Podľa agen­túry YNA, Sam­sung odmie­tol komen­to­vať správy o pre­ru­šení dodá­vok Galaxy Note 7. Pred­sta­vi­te­lia nie­koľ­kých juho­kó­rej­ských ope­rá­to­rov však uviedli, že poza­sta­vili pri­jí­ma­nie phab­letu už minulý týž­deň.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: pho­ne­a­rena

Pridať komentár (0)