Sam­sung dočas­ne poza­sta­vil dodáv­ky Gala­xy Note 7 kvô­li explo­du­jú­cim kusom

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung poza­sta­vil dodáv­ky phab­le­tu Gala­xy Note 7 via­ce­rým tele­ko­mu­ni­kač­ným spo­loč­nos­tiam v Juž­nej Kórei. Udia­lo sa tak v závis­los­ti na sériu správ, kto­ré infor­mo­va­li o vybu­chu­jú­cich zaria­de­niach počas nabí­ja­nia. Sprá­vu pri­nies­la juho­kó­rej­ská spra­vo­daj­ská agen­tú­ra Yon­hap (YNA).

Prvé infor­má­cie o chyb­ných kusoch Gala­xy Note 7 sa zača­li šíriť už päť dní po jeho pred­sta­ve­ní, a to 24. augus­ta. Teraz to vyze­rá tak, že Sam­sung začí­na túto situ­áciu brať váž­nej­šie. Note 7 začal skve­lo v úvod­ných dňoch pre­da­ja, keď v domov­skej Kórei pre­ko­nal v pre­daj­nos­ti ďal­ší špič­ko­vý model výrob­cu, smart­fón Gala­xy S7, o viac než 400 000 kusov. Čoraz viac sa však nový phab­let rysu­je ako menej spo­ľah­li­vý po soft­vé­ro­vej aj hard­vé­ro­vej strán­ke, než jeho kom­pakt­nej­ší kole­ga.

Note-7-crash

Soft­vé­ro­vé prob­lé­my pred­sta­vu­je záhad­ná chy­ba, kto­rá činí tele­fón nepou­ži­teľ­ným už po pár dňoch pou­ží­va­nia. Tá spô­so­bu­je náhod­né pády sys­té­mu a posie­la zaria­de­nie do tzv. boot­lo­opu, teda pro­ce­su neus­tá­le­ho reštar­to­va­nia smart­fó­nu bez nabe­hnu­tia do nor­mál­ne­ho reži­mu. Pod­ľa agen­tú­ry YNA, Sam­sung odmie­tol komen­to­vať sprá­vy o pre­ru­še­ní dodá­vok Gala­xy Note 7. Pred­sta­vi­te­lia nie­koľ­kých juho­kó­rej­ských ope­rá­to­rov však uvied­li, že poza­sta­vi­li pri­jí­ma­nie phab­le­tu už minu­lý týž­deň.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: pho­ne­a­re­na

Pridať komentár (0)