Sam­sung Galaxy Note 7 explo­do­val ďal­šiemu maji­te­ľovi. Pri nabí­janí si dávaj pozor!

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 1. septembra 2016 / Tech a inovácie

Galaxy Note 7 zís­kal od svojho debutu veľmi kladné recen­zie. V nesporne krás­nom tele pri­náša obrov­ský výkon a skvelú fun­kci­ona­litu. No aj pri zdan­livo doko­na­lom zaria­dení sa začí­najú obja­vo­vať prob­lémy.

Už skôr sa obja­vili sťaž­nosti na ochranné sklo Gorilla Glass 5, ktoré sa dá poškria­bať až prí­liš ľahko. Nedávno sme tu zas mali správy o mrz­nutí a neus­tá­lom reštar­to­vaní zaria­de­nia. Teraz mal Galaxy Note 7 údajne explo­do­vať počas nabí­ja­nia. Podobný inci­dent sa už odo­hral minulý týž­deň, no za vinu sa pri­pi­suje pou­ži­tie nekva­lit­ného adap­téra a mic­roUSB kábla s reduk­ciou na USB Type-C. Ani v naj­nov­šom prí­pade nie je vylú­čené, že za expló­ziu môže neofi­ciálne prí­slu­šen­stvo. Naz­na­čuje to komen­tár jed­ného z kama­rá­tov vlast­níka vybuc­hnu­tého tele­fónu. V ňom sa obja­vuje odpo­rú­ča­nie pou­ží­vať ori­gi­nálnu nabí­jačku a počas nabí­ja­nia pone­chať zaria­de­nie v bez­peč­nej vzdia­le­nosti.

Galaxy-Note-7-explosion

Pre Sam­sung kaž­do­pádne nejde o veľmi dobré správy. Poško­dený model Galaxy Note 7 už bol odo­slaný tech­ni­kom Sam­sungu, ktorí pre­skú­majú možnú prí­činu expló­zie. Opäť platí, že pri nabí­janí svo­jich milá­či­kov pou­ží­vajte výhradne ori­gi­nálne prí­slu­šen­stvo dodá­vané spolu so zaria­de­ním, prí­padne iné prí­slu­šen­stvo s cer­ti­fi­ká­ciou výrobcu.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: you­mo­bile

Pridať komentár (0)