Sam­sung Gala­xy Note 7 explo­do­val ďal­šie­mu maji­te­ľo­vi. Pri nabí­ja­ní si dávaj pozor!

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 1. septembra 2016 / Tech a inovácie

Gala­xy Note 7 zís­kal od svoj­ho debu­tu veľ­mi klad­né recen­zie. V nespor­ne krás­nom tele pri­ná­ša obrov­ský výkon a skve­lú fun­kci­ona­li­tu. No aj pri zdan­li­vo doko­na­lom zaria­de­ní sa začí­na­jú obja­vo­vať prob­lé­my.

Už skôr sa obja­vi­li sťaž­nos­ti na ochran­né sklo Goril­la Glass 5, kto­ré sa dá poškria­bať až prí­liš ľah­ko. Nedáv­no sme tu zas mali sprá­vy o mrz­nu­tí a neus­tá­lom reštar­to­va­ní zaria­de­nia. Teraz mal Gala­xy Note 7 údaj­ne explo­do­vať počas nabí­ja­nia. Podob­ný inci­dent sa už odo­hral minu­lý týž­deň, no za vinu sa pri­pi­su­je pou­ži­tie nekva­lit­né­ho adap­té­ra a mic­roUSB káb­la s reduk­ci­ou na USB Type-C. Ani v naj­nov­šom prí­pa­de nie je vylú­če­né, že za expló­ziu môže neofi­ciál­ne prí­slu­šen­stvo. Naz­na­ču­je to komen­tár jed­né­ho z kama­rá­tov vlast­ní­ka vybuc­hnu­té­ho tele­fó­nu. V ňom sa obja­vu­je odpo­rú­ča­nie pou­ží­vať ori­gi­nál­nu nabí­jač­ku a počas nabí­ja­nia pone­chať zaria­de­nie v bez­peč­nej vzdia­le­nos­ti.

Galaxy-Note-7-explosion

Pre Sam­sung kaž­do­pád­ne nej­de o veľ­mi dob­ré sprá­vy. Poško­de­ný model Gala­xy Note 7 už bol odo­sla­ný tech­ni­kom Sam­sun­gu, kto­rí pre­skú­ma­jú mož­nú prí­či­nu expló­zie. Opäť pla­tí, že pri nabí­ja­ní svo­jich milá­či­kov pou­ží­vaj­te výhrad­ne ori­gi­nál­ne prí­slu­šen­stvo dodá­va­né spo­lu so zaria­de­ním, prí­pad­ne iné prí­slu­šen­stvo s cer­ti­fi­ká­ci­ou výrob­cu.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: you­mo­bi­le

Pridať komentár (0)