Sam­sung pred­staví prvý skla­da­teľný smart­fón už kon­com roka

Rišo Néveri / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Ana­ly­tici zo spo­loč­nosti HSBC tvr­dia, že skla­da­teľný smart­fón má kórej­ská spo­loč­nosť pred­sta­viť už kon­com tohto roka.

fresh

Pred nie­koľ­kými rokmi unikli plány, v kto­rých sa tvr­dilo, že spo­loč­nosť pred­staví skla­da­teľný smart­fón už v roku 2018. Dnes to vyzerá tak, že sa podob­ného revo­luč­ného dizajnu doč­káme omnoho sko­rej. Ana­ly­tici v HBSC si mys­lia, že by to mohlo byť už v dru­hej polo­vici roka.

Pred­po­kla­dáme, že by Sam­sung mohol pred­sta­viť smart­fóny so skla­da­teľ­nými OLED disp­lejmi už v dru­hej polo­vici roka. Spo­loč­nosť sa touto ino­vá­ciou bude sna­žiť zís­kať nas­päť podiel na trhu, ktorý posledné mesiace stráca. Poten­ciál podob­ného zaria­de­nia je obrov­ský a dokáže zme­niť súčasný biz­nis so smart­fónmi. Musí to byť však zabi­jak a posky­to­vať väč­šiu obra­zovku v men­ších roz­me­roch. Sam­sung by tak naraz zís­kal podiel na trhu tab­le­tov aj smart­fó­nov.”, hovorí správa ana­ly­ti­kov.

Zdroj: mobilesyrup.com

Pridať komentár (0)