Sam­sung pred­sta­ví prvý skla­da­teľ­ný smart­fón už kon­com roka

Rišo Néveri / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Ana­ly­ti­ci zo spo­loč­nos­ti HSBC tvr­dia, že skla­da­teľ­ný smart­fón má kórej­ská spo­loč­nosť pred­sta­viť už kon­com toh­to roka.

fresh

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi unik­li plá­ny, v kto­rých sa tvr­di­lo, že spo­loč­nosť pred­sta­ví skla­da­teľ­ný smart­fón už v roku 2018. Dnes to vyze­rá tak, že sa podob­né­ho revo­luč­né­ho dizaj­nu doč­ká­me omno­ho sko­rej. Ana­ly­ti­ci v HBSC si mys­lia, že by to moh­lo byť už v dru­hej polo­vi­ci roka.

Pred­po­kla­dá­me, že by Sam­sung mohol pred­sta­viť smart­fó­ny so skla­da­teľ­ný­mi OLED disp­lej­mi už v dru­hej polo­vi­ci roka. Spo­loč­nosť sa tou­to ino­vá­ci­ou bude sna­žiť zís­kať nas­päť podiel na trhu, kto­rý posled­né mesia­ce strá­ca. Poten­ciál podob­né­ho zaria­de­nia je obrov­ský a doká­že zme­niť súčas­ný biz­nis so smart­fón­mi. Musí to byť však zabi­jak a posky­to­vať väč­šiu obra­zov­ku v men­ších roz­me­roch. Sam­sung by tak naraz zís­kal podiel na trhu tab­le­tov aj smart­fó­nov.”, hovo­rí sprá­va ana­ly­ti­kov.

Zdroj: mobilesyrup.com

Pridať komentár (0)