Sam­sung sa roz­lú­čil s Andro­idom!

Šandi / 2. jún 2014 / Tools a produktivita

Sam­sung je tak veľký a významný výrobca smartp­ho­nov a smart hodi­niek, že si môže dovo­liť viac expe­ri­men­to­vať a pokojne skú­siť vyša­cho­vať z hry Android. Sam­sung má vo svo­jich rukách novú nádej s náz­vom Tizen. Tizen sa hoci napo­kon čias­točne zakladá na Bade. Ani jeden tele­fón s novým ope­rač­ným sys­té­mom na trh zatiaľ nepri­šiel, hoci Sam­sung niečo chystá.

Ako prvé na rad pri­chá­dzajú hodinky. Gear 2 už Sam­sung Tizen vyba­vil na výrob­nej linke. Prvý model Gear na trh vstú­pil ešte s Andro­idom, čo sa ale mení s novou aktu­ali­zá­ciou. Ak máte záu­jem, obráťte sa na nástroj Kies a zaria­de­nie aktu­ali­zujte na Tizen 2.2. Pamä­tajte však na to, že exis­tu­júce dáta budú z hodi­niek nemi­lo­sr­dne vyma­zané. Navyše otázne sú apli­ká­cie s pod­po­rou Tizen, kto­rých je zatiaľ žalostne málo.

Kým vývo­jári nezais­tia pod­poru pre Tizen, budete mať s nie­kto­rými apli­ká­ciami smolu. Navo­nok sa toho veľa nemení, pre­tože Sam­sung zacho­val štýl a ovlá­da­nie. Soft­vé­rové​vylep­še­nia však sľu­bujú lep­šiu opti­ma­li­zá­ciu, teda aj výdrž. Pri­budlo tiež pár nových fun­kcií, napr hudobný pre­hrá­vač s mož­nos­ťou skla­do­vať hudbu v hodin­kách, hla­sové prí­kazy pre ovlá­da­nie kamery a mnoho ďal­ších. O ďal­šich upda­toch vás budeme ako prví infor­mo­vať.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)