Sam­sung si paten­to­val inte­li­gentný prs­teň

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 2. januára 2016 / Tech a inovácie

Váhali sme, či zve­rej­níme tento člá­nok, keďže sa nejedná o zaria­de­nie určené na vaše zápäs­tie. Ale vyzerá to tak, že sa otvára nový seg­ment na tech­no­lo­gic­kom trhu a o to sme sa museli pode­liť.

Sam­sung sa pri­pra­vuje prí­slu­šen­stvo pomo­cou kto­rého budete môcť ovlá­dať svoj tele­fón, tele­ví­zor a auto­ma­ti­zo­vané súčasti vášho domu a sta­čiť vám na to bude iba váš palec na kto­rom budete nosiť inte­li­gentný prs­teň.

Nový patent podaný na Ame­ric­kom paten­to­vom úrade odha­ľuje poten­ciál inte­li­gent­ného prs­teňa. Váš tele­fón by mal roz­poz­nať váš prs­teň a uká­zať na disp­leji menu s fun­kciami. Z obrázka pri­lo­že­ného k patentu je jasné, že pomo­cou prs­teňa budete môcť ovlá­dať tele­ví­zor, rádio, svetlá a iné pri­po­ji­teľné zaria­de­nia.

Sam­sung nie je prvou spo­loč­nos­ťou, ktorá skúma využi­tie inte­li­gent­ného prs­teňa. Niečo podobné si už paten­to­val aj Apple, Mic­ro­soft a Google. Čo by Sam­sung mohlo odlí­šiť od kon­ku­ren­cie je mož­nosť pri­po­jiť sa na sociálne siete, ako naprí­klad Face­book, čo by tak otvo­rilo neko­nečné mož­nosti využi­tia.

Samoz­rejme, ide zatiaľ len o patent a tak na podobné zaria­de­nie si môžeme ešte pár rokov počkať. Zve­davý sme však, na čo všetko budeme môcť takýto inte­li­gentný prs­teň využiť. Dob­rým prí­kla­dom čaka­nia na rea­li­zá­ciu paten­tov je Sam­sung Gear S2 a jeho otočný rám, na ktorý sa opla­tilo počkať.

samsung-patent-rotating-smart-ring

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)