Sam­sung si paten­to­val inte­li­gent­ný prs­teň

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 2. januára 2016 / Tech a inovácie

Váha­li sme, či zve­rej­ní­me ten­to člá­nok, keď­že sa nejed­ná o zaria­de­nie urče­né na vaše zápäs­tie. Ale vyze­rá to tak, že sa otvá­ra nový seg­ment na tech­no­lo­gic­kom trhu a o to sme sa muse­li pode­liť.

Sam­sung sa pri­pra­vu­je prí­slu­šen­stvo pomo­cou kto­ré­ho bude­te môcť ovlá­dať svoj tele­fón, tele­ví­zor a auto­ma­ti­zo­va­né súčas­ti váš­ho domu a sta­čiť vám na to bude iba váš palec na kto­rom bude­te nosiť inte­li­gent­ný prs­teň.

Nový patent poda­ný na Ame­ric­kom paten­to­vom úra­de odha­ľu­je poten­ciál inte­li­gent­né­ho prs­te­ňa. Váš tele­fón by mal roz­poz­nať váš prs­teň a uká­zať na disp­le­ji menu s fun­kcia­mi. Z obráz­ka pri­lo­že­né­ho k paten­tu je jas­né, že pomo­cou prs­te­ňa bude­te môcť ovlá­dať tele­ví­zor, rádio, svet­lá a iné pri­po­ji­teľ­né zaria­de­nia.

Sam­sung nie je prvou spo­loč­nos­ťou, kto­rá skú­ma využi­tie inte­li­gent­né­ho prs­te­ňa. Nie­čo podob­né si už paten­to­val aj App­le, Mic­ro­soft a Goog­le. Čo by Sam­sung moh­lo odlí­šiť od kon­ku­ren­cie je mož­nosť pri­po­jiť sa na sociál­ne sie­te, ako naprí­klad Face­bo­ok, čo by tak otvo­ri­lo neko­neč­né mož­nos­ti využi­tia.

Samoz­rej­me, ide zatiaľ len o patent a tak na podob­né zaria­de­nie si môže­me ešte pár rokov počkať. Zve­da­vý sme však, na čo všet­ko bude­me môcť taký­to inte­li­gent­ný prs­teň využiť. Dob­rým prí­kla­dom čaka­nia na rea­li­zá­ciu paten­tov je Sam­sung Gear S2 a jeho otoč­ný rám, na kto­rý sa opla­ti­lo počkať.

samsung-patent-rotating-smart-ring

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)