Save­deo: Videá z jed­ného miesta

Michal Tomek / 18. február 2014 / Tools a produktivita

Keď som si prvý­krát na Face­book-u vši­mol názov Save­deo aj s tým čer­ve­ným poza­dím, napadla mi jediná vec. Musí to byť nejaký nový mar­ke­tin­go­vým ťah Old Spice – biela typo­gra­fia na čer­ve­nom pozadí, v slove deo. Mýlil som sa a to je dobre.

Save­deo je nová služba na sťa­ho­va­nie videí. Stojí za ňou zakla­da­teľ Synop­siTV – Rasťo Turek. Naprog­ra­mo­val ju za pár dní ako svoj ved­ľajší pro­jekt. Na webe savedeo.com sa píše, že tak spra­vil na pod­net rodiny a pria­te­ľov. Tí chceli sťa­ho­vať videá z rôz­nych webov čo naj­jed­no­duch­šie. A keď ste doma práve vy ten „IT guy, tak vás každý pova­žuje za svoju tech­nickú pod­poru.“

Jed­no­duch­šie táto služba ani fun­go­vať nemôže. Náj­dete video, ktoré chcete stiah­nuť. Sko­pí­ru­jete link a hodíte ho do prázd­nej bunky na home­page savedeo.com. Po klik­nutí na „down­load“ sa vám zobra­zia mož­nosti. Na výber sú rôzne for­máty, kva­lita alebo mož­nosť stiah­nuť iba zvuk. Služba pod­po­ruje 16 video webov od You­tube cez Vine až po mixc­loud.

Začiat­kom janu­ára bolo Save­deo opti­ma­li­zo­vané aj pre mobilné zaria­de­nia. Necelý mesiac na to dosiahla stránka 333 333 uni­kát­nych stia­hnutí videa. Reak­cie na feed­back uží­va­te­ľov sú rýchle. Aspoň teda na Twit­teri, kde som službu sle­do­val. Cha­lani komu­ni­kujú s uží­va­teľmi, hľa­dajú možné chyby a bugy v prog­rame hneď opra­vujú.

Osobne sa mi služba páči. Je to jeden web, ktorý pod­po­ruje mnoho video kaná­lov, veľmi pre­hľadný a jed­no­du­chý. Naj­viac ma oslo­vil hint na uľah­če­nie života uží­va­te­ľov – link na záložku. Len si ju pri­dáte a keď sa vám video páči, klik­nete na ňu. Priamo vás to hodí na stránku s mož­nos­ťami sťa­ho­va­nia.

Pridať komentár (0)