Second hand ešte nikdy nebol tak sexi

Daniela Vojik / 24. jún 2014 / Tools a produktivita

Pras­kajú vám skrine v pán­toch, no polo­vica vášho oble­če­nia sa vám zuno­vala? Jarné upra­to­va­nie už nestí­hame, ale s týmito start-upmi nie je nikdy neskoro.

Možno ste si všimli trend, ktorý je v anglič­tine ozna­čo­vaný ako „col­la­bo­ra­tive con­sump­tion“. Čo sa za týmto poj­mom skrýva? V skratke pove­dané ide o zdie­ľa­nie vecí alebo slu­žieb, ktoré by ste si za nor­mál­nych okol­ností nemohli dovo­liť. Cie­ľom je daný pro­dukt pou­ží­vať, nie nevy­hnutne vlast­niť. My vám dnes pred­sta­víme trio, kto­rému sa tento kon­cept poda­rilo zre­a­li­zo­vať naje­fek­tív­nej­šie.

Tra­desy

Tra­desy minulý mesiac zare­zo­no­val v start-up komu­nite infor­má­ciou, že sa mu poda­rilo vyzbie­rať 13 mili­ó­nov dolá­rov v sérii B. Ako uvá­dzajú na svo­jej web stránke, zain­ves­to­vať sa roz­ho­dol aj samotný Sir Richard Bran­son, ktorý využí­va­nie slu­žieb Tra­desy pri­rov­náva k vlast­nému pod­ni­ka­niu. “Váš šat­ník sa stáva vaším start-upom a vy sa stá­vate pod­ni­ka­te­ľom,” vyjad­ril sa Bran­son v ofi­ciál­nej tla­čo­vej správe.

Tra­desy je zalo­žené na peer-to-peer prin­cípe, kde medzi sebou obcho­dujú kon­krétni ľudia a Trad­sey fun­guje iba ako plat­forma. Na roz­diel od iných kon­ku­ren­tov sa špe­cia­li­zuje na exklu­zív­nejší tovar. Má v ponuke oble­če­nie, topánky ale aj dopl­nky od takých návrhá­rov ako je Bur­berry, Cha­nel, či Louis Vuit­ton.

Twice

V prí­pade Twice posie­lajú pre­dá­va­júci tovar priamo firme, ktorá kúsky ocení, nafotí a zve­rejní na web stránke. Vďaka tomuto pro­cesu je Twice schopný garan­to­vať kva­litu a pra­vosť tovaru a prav­di­vosť infor­má­cií, ktoré kupu­júci dostane.

Tento start-up z ame­ric­kého San Fran­cisca pre­sko­čil akési nepí­sané pora­die vývoja a ako prvú uvie­dol na trh apli­ká­ciu pre iPad. Mobilné tele­fóny majú prísť na rad až neskôr. Twice sa týmto kro­kom roz­ho­dol adre­so­vať trend pre­chodu z počí­ta­čov na mobilné zaria­de­nia a od novej apli­ká­cie si sľu­buje rast tržieb o 25%. Momen­tálne akcep­to­vaný tovar je len oble­če­nie, no v krát­kej dobe sa sor­ti­ment má roz­ší­riť o kabelky a neskôr aj iné dopl­nky.

Blog­gersC­lo­set

Posledný ino­vá­tor pochá­dza od pro­ti­nož­cov a sta­via na popu­la­rite fas­hion blo­gov. Blog­gersC­lo­set pri­po­mína medzi pria­teľ­kami orga­ni­zo­vaný blší trh orga­ni­zo­vaný na webe.

Pre­dá­vať na tejto web stránke môžu iba schvá­lení blo­geri, čo tak­mer garan­tuje, že na nej náj­dete iba módne vychy­távky. Už na prvý pohľad je jasné, že tu nejde o kvan­titu. Ako aj zakla­da­teľka Lau­ren Slade sama tvrdí, šlo jej v prvom rade o vytvo­re­nie komu­nity a pries­toru pre milov­ní­kov módy. Blog­gersC­lo­set ponúka nosené veci v dob­rej kva­lite za smiešnu cenu. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že sa musíte vmes­tiť do rov­na­kej kon­fekč­nej veľ­kosti akú nosí vaša obľú­bená blo­gerka, ktorá je často XS.

Zdroj: www.tradesy.com, www.liketwice.com, www.bloggerscloset.com 

Pridať komentár (0)