Sedenie je nové fajčenie!

Zuzana Kotuliaková / 5. júna 2018 / Lifehacking

V po­sled­ných ro­koch je čím ďa­lej tým viac vý­sku­mov, ktoré po­tvr­dzujú, že časté se­de­nie je skaza ľud­stva. Ok­rem zjav­ných prob­lé­mov s ne­dos­tat­kom fy­zic­kej kon­dí­cie, ľu­dia, ktorí väč­šinu dňa se­dia sú vy­sta­vený väč­šiemu ri­ziku ra­ko­viny, srd­co­vých ocho­rení, obe­zity, cuk­rovky či do­konca dep­re­sie.

zdroj: archív 0100 Campus

V po­sled­ných ro­koch je čím ďa­lej tým viac vý­sku­mov, ktoré po­tvr­dzujú, že časté se­de­nie je skaza ľud­stva. Ok­rem zjav­ných prob­lé­mov s ne­dos­tat­kom fy­zic­kej kon­dí­cie, ľu­dia, ktorí väč­šinu dňa se­dia sú vy­sta­vený väč­šiemu ri­ziku ra­ko­viny, srd­co­vých ocho­rení, obe­zity, cuk­rovky či do­konca dep­re­sie.

Ešte se­díš a čí­taš?

Ak sme ťa do­sta­točne vy­stra­šili, tak od­po­rú­čame po­sta­viť sa, do­čí­tať tento člá­nok, v kto­rom sa do­zvieš ako ne­se­dieť aj keď často krát mu­síš.

Vieš čo to je Oc­tago?

Je to skvelý slo­ven­ský star­tup, ktorý sa za­me­riava na wor­kout parky di­zaj­no­vané na cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou a aj táto por­table wor­kou­tová kon­štruk­cia!

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus 0100

Práve Oc­tago spolu s 0100 Cam­pus zor­ga­ni­zo­vali mi­nulý týž­deň FIT MOR­NING, ra­ňajky s pred­náš­kami o zdra­vom ži­vot­nom štýle a ochut­náv­kami smo­ot­hies či skve­lej kávy.

Na úvod sa pred­sta­vila Janka z por­tálu cvicte.sk so svo­jou no­vou kni­hou Na­bitá Ku­chárka, ktorá je su­má­rom re­cep­tov zo sú­ťaže Fit Le­a­der o hľa­daní naj­lep­šieho slo­ven­ského tré­nera. Hlavný mes­sage: Ne­je­dzme iba preto, že sme hladní ale hlavne preto, aby sme mali ener­giu

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus0100

Chceš dbať o svoje zdra­vie a zá­ro­veň sa zblí­žiť s ko­le­gami alebo spo­lu­žiakmi? Od­po­rú­čame na­sle­dovnú ak­ti­vitu:

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus 0100

Ta­kisto sme sa od tré­nerky Do­mi­niky do­zve­deli ako správne se­dieť, 4 tipy ako si túto po­zí­ciu udr­žať a ďal­šie 3 cviky na pod­po­re­nie tvojho zdra­vého se­de­nia.

Du­šan Ma­tuška pred­sta­vil bliž­šie Oc­tago ako jeho za­kla­da­teľ a zá­ro­veň nové trendy v kan­ce­lár­skom ná­bytku. Na­prí­klad po­pu­lárne sú najmä na­sta­vi­teľné stoly alebo sto­lička Ne­seda, ktorá je na­di­zaj­no­vaná tak, aby na nej člo­vek mo­hol strie­dať čo naj­viac po­lôh pri práci.

Ta­kisto od­po­rúča aby firmy mali vždy ovo­cie po ruke pre svo­jich za­mest­nan­cov ale nie prí­liš! Naj­lep­šie je vy­tvá­rať čo naj­viac si­tu­ácií, aby sa za­mes­tanci mu­seli po­čas pra­cov­ného dňa prejsť na­prí­klad aj za šťav­na­tým ovo­cím na­chys­ta­ným v ku­chynke. Ďal­šou mož­nos­ťou je ga­mi­fi­ká­cia pra­cov­ného pro­cesu, ktorá prí­náša viac hra­vosti do kaž­do­den­ného ži­vota na­prí­klad vy­tvo­re­ním ak­tív­nych zón v kan­ce­lá­riách

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus 0100

Oc­tago vy­vi­nulo Smart­Fit kon­cept pre firmy s 3 pi­liermi: kon­ti­nu­álny pro­ces, ga­mi­fi­ká­cia a be­ha­vi­orálna eko­nó­mia. Tá skúma ako aj drob­nosť vie ľudí nudge – “po­šťuc­hnúť” správ­nym sme­rom aj k lep­šej ži­vo­tospráve alebo ako sa dá jed­no­du­chými šíp­kami na zemi do­siah­nuť, aby ľu­dia na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách do­dr­žia­vali po­u­ží­va­nie faj­čiar­skych zón. Aj o tom nám po­roz­prá­vala Ni­kol z ďal­šieho star­tupu Min­dWorx, ktorí sú členmi 0100 Cam­pus.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus 0100

Oc­tago vy­vi­nulo Smart­Fit kon­cept pre firmy s 3 pi­liermi: kon­ti­nu­álny pro­ces, ga­mi­fi­ká­cia a be­ha­vi­orálna eko­nó­mia. Tá skúma ako aj drob­nosť vie ľudí nudge – “po­šťuc­hnúť” správ­nym sme­rom aj k lep­šej ži­vo­tospráve alebo ako sa dá jed­no­du­chými šíp­kami na zemi do­siah­nuť, aby ľu­dia na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách do­dr­žia­vali po­u­ží­va­nie faj­čiar­skych zón. Aj o tom nám po­roz­prá­vala Ni­kol z ďal­šieho star­tupu Min­dWorx, ktorí sú členmi 0100 Cam­pus.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: ar­chív cam­pus 0100

Ak sa chceš aj ty zdo­ko­na­liť vo svo­jich se­da­cích ná­vy­koch a za­bez­pe­čiť si zdravší ži­vot, sle­duj FB stránky 0100 Cam­pus a Oc­tago a prídi na ďalší FIT MOR­NING!

Pridať komentár (0)