Sel­fie fotky zabili za rok viac ľudí, ako žra­loky

Rišo Néveri / 26. septembra 2015 / Zaujímavosti

Spo­meň si na tento člá­nok, keď nabu­dúce vytiah­neš tele­fón a vyta­síš ruku s obrov­ským elá­nom pri­pra­viť tú next cool sel­fie. Štú­dia, ktorá skú­mala úmr­tia a ich dôvody odha­lila veľmi zau­jí­mavý fakt, ktorý presne odzr­kad­ľuje našu spo­loč­nosť. Pri fotení sel­fie fotiek zomrelo za posledný rok viac ľudí, ako pri útoku žra­lo­kov.

Sel­fie fotky zabili za rok až 12 ľudí, kým možno naj­smr­teľ­nejší pre­dá­tor Zeme skon­čil na čísle 8. Ako prí­klad podob­ného nešťas­tia môžeme naprí­klad uviezť 66 roč­ného turistu (áno, tomuto trendu pod­ľahli všetky vekové kate­gó­rie), ktorý len nedávno zomrel počas fote­nia sel­fie pri jed­nom z divov sveta. Na svo­jom výlete k Taj Mahal sa pri fotení pošmy­kol, padol na scho­doch a utr­pel smr­teľné zra­ne­nie.

Ame­ri­čan sa chcel odfo­tiť so štr­ká­čom — fotka hovorí za všetko. V nemoc­nici zapla­til 150 000$

Z ostat­ných úmrtí boli až 4 spô­so­bené pádom počas fote­niadruhý naj­vyšší počet smrtí spô­so­bil idúci vlak — jeden z typov sel­fie fotiek, ktoré boli za posledný rok bohu­žiaľ veľmi popu­lárne medzi mla­dými. Kým pre väč­šinu je tento trend iba ďal­šia sranda, pre iných sa končí nešťas­tím. Uve­do­muje si to aj ame­rická spo­loč­nosť, kde boli nútení zaviesť mnohé opat­renia, ako naprí­klad zákaz fotiek v zoolo­gic­kých záh­ra­dách, kde náv­štev­níci nedali pokoj zvie­ra­tám, alebo zákaz pou­ži­tia sel­fie palíc v zábav­ných par­koch Dis­ney, pre­tože tam spô­so­bo­vali pri­veľa zra­není.

Na nebez­pe­čen­stvo sel­fie fotiek upo­zor­nilo dokonca aj Rusko, ktoré je známe skôr mini­mál­nymi regu­lá­ciami a vša­dep­rí­tom­ným nebez­pe­čen­stvom… Mali by sme si teda uve­do­miť, že pri kaž­dej sel­fie fotke hrozí nebez­pe­čen­stvo a to ani neho­vo­rím o sel­fie pali­ciach, ktoré nám nie­ktorí majú chuť vytr­hnúť z ruky upra­viť nám nimi účes…

A baby… Úsmev vám získa viac likeov ;)

Zdroj: unilad.co.uk
Pridať komentár (0)