Sel­fie fot­ky zabi­li za rok viac ľudí, ako žra­lo­ky

Rišo Néveri / 26. septembra 2015 / Zaujímavosti

Spo­meň si na ten­to člá­nok, keď nabu­dú­ce vytiah­neš tele­fón a vyta­síš ruku s obrov­ským elá­nom pri­pra­viť tú next cool sel­fie. Štú­dia, kto­rá skú­ma­la úmr­tia a ich dôvo­dy odha­li­la veľ­mi zau­jí­ma­vý fakt, kto­rý pres­ne odzr­kad­ľu­je našu spo­loč­nosť. Pri fote­ní sel­fie fotiek zomre­lo za posled­ný rok viac ľudí, ako pri úto­ku žra­lo­kov.

Sel­fie fot­ky zabi­li za rok až 12 ľudí, kým mož­no naj­smr­teľ­nej­ší pre­dá­tor Zeme skon­čil na čís­le 8. Ako prí­klad podob­né­ho nešťas­tia môže­me naprí­klad uviezť 66 roč­né­ho turis­tu (áno, tomu­to tren­du pod­ľah­li všet­ky veko­vé kate­gó­rie), kto­rý len nedáv­no zomrel počas fote­nia sel­fie pri jed­nom z divov sve­ta. Na svo­jom výle­te k Taj Mahal sa pri fote­ní pošmy­kol, padol na scho­doch a utr­pel smr­teľ­né zra­ne­nie.

Ame­ri­čan sa chcel odfo­tiť so štr­ká­čom — fot­ka hovo­rí za všet­ko. V nemoc­ni­ci zapla­til 150 000$

Z ostat­ných úmr­tí boli až 4 spô­so­be­né pádom počas fote­niadru­hý naj­vyš­ší počet smr­tí spô­so­bil idú­ci vlak — jeden z typov sel­fie fotiek, kto­ré boli za posled­ný rok bohu­žiaľ veľ­mi popu­lár­ne medzi mla­dý­mi. Kým pre väč­ši­nu je ten­to trend iba ďal­šia sran­da, pre iných sa kon­čí nešťas­tím. Uve­do­mu­je si to aj ame­ric­ká spo­loč­nosť, kde boli núte­ní zaviesť mno­hé opat­re­nia, ako naprí­klad zákaz fotiek v zoolo­gic­kých záh­ra­dách, kde náv­štev­ní­ci neda­li pokoj zvie­ra­tám, ale­bo zákaz pou­ži­tia sel­fie palíc v zábav­ných par­koch Dis­ney, pre­to­že tam spô­so­bo­va­li pri­ve­ľa zra­ne­ní.

Na nebez­pe­čen­stvo sel­fie fotiek upo­zor­ni­lo dokon­ca aj Rus­ko, kto­ré je zná­me skôr mini­mál­ny­mi regu­lá­cia­mi a vša­dep­rí­tom­ným nebez­pe­čen­stvom… Mali by sme si teda uve­do­miť, že pri kaž­dej sel­fie fot­ke hro­zí nebez­pe­čen­stvo a to ani neho­vo­rím o sel­fie pali­ciach, kto­ré nám nie­kto­rí majú chuť vytr­hnúť z ruky upra­viť nám nimi účes…

A baby… Úsmev vám zís­ka viac like­ov ;)

Zdroj: unilad.co.uk
Pridať komentár (0)