Sen Niko­la Tes­ly sa stá­va rea­li­tou. Ved­ci uro­bi­li pre­lo­mo­vý objav v bez­drô­to­vom pre­no­se elek­tric­kej ener­gie

Matúš Mitro / 19. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com

Kaž­dá doba má svoj­ho ino­vá­to­ra a vizi­oná­ra, pri­čom v 19. a 20. sto­ro­čí bol jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších Niko­la Tes­la. Jeho snom bolo pre­ná­šať elek­tric­kú ener­giu na veľ­ké vzdia­le­nos­ti bez­drô­to­vo, no ten­to cieľ nikdy na glo­bál­nej úrov­ni nedo­sia­hol.

Ved­ci z Uni­ver­zi­ty v Stan­for­de však teraz uro­bi­li pre­lo­mo­vý objav, keď doká­za­li pre­sme­ro­vať bez­drô­to­vý tok elek­tric­kej ener­gie na pohyb­li­vý objekt. Jed­ným z cie­ľov Tes­ly bola rea­li­zá­cia bez­drô­to­vé­ho pre­no­su elek­tri­ny len za pomo­ci veží, kto­ré mali túto ener­giu vysie­lať do širo­ké­ho oko­lia. Násled­ne sa k zdro­ju elek­tric­kej ener­gie mali pou­ží­va­te­lia pri­po­jiť pro­stred­níc­tvom anté­ny. Čias­toč­ne sa mu ten­to pro­jekt poda­ri­lo usku­toč­niť s veľ­kým „Tes­lo­vým trans­for­má­to­rom“, čo bola v pod­sta­te obrov­ská veža urče­ná na tie­to úče­ly. Kvô­li nedos­tat­ku finan­cií a nedô­ve­re od inves­to­rov jeho sen čosko­ro skra­cho­val a veža bola zni­če­ná. Výskum­ní­ci v odbo­re elek­tro­tech­ni­ky a ener­ge­ti­ky sa však stá­le sna­žia navia­zať svo­je výsku­my na jeho pred­chá­dza­jú­ce myš­lien­ky.

Teslov transformátorzdroj foto­gra­fie: Pixa­bay

Po desiat­kach rokoch tak pri­chá­dza význam­ný moment, kedy sa poda­ri­lo bez­drô­to­vo pre­niesť elek­tric­kú ener­giu na pohy­bu­jú­ci sa objekt v oko­lí. Ak by bolo mož­né túto tech­no­ló­giu ešte upra­viť, jej dosah by sa mohol zvý­šiť. Tým by sa vyrie­šil prob­lém s nabí­ja­ním baté­rií elek­tro­mo­bi­lov, kto­ré by tak nemu­se­li strá­viť desiat­ky minút v nabí­ja­cích sta­ni­ciach, ale moh­li byť nabí­ja­né pria­mo počas jaz­dy. V pub­li­ko­va­nom člán­ku výskum­ný tím však vysvet­lil, že dosia­hnu­tá vzdia­le­nosť pri ich pro­jek­te je iba v stred­nom roz­sa­hu nie­koľ­kých met­rov.

To zna­me­ná, že v pra­xi by na napá­ja­nie elek­tric­kých vozi­diel nebol ten­to bez­drô­to­vý pre­nos dosta­toč­ne sil­ný. Celý prin­cíp tkvie v prú­de­ní elek­tric­kej ener­gie vo vodi­čoch, kto­ré násled­ne oko­lo seba vytvá­ra­jú osci­lač­né mag­ne­tic­ké pole. Vďa­ka nemu potom začnú osci­lo­vať aj elek­tró­ny vzdia­le­nej ciev­ky a medzi nimi bez­drô­to­vo prú­di elek­tric­ká ener­gia.

Naj­väč­ším prob­lé­mom dote­raz bolo naj­mä auto­ma­tic­ké nala­de­nie pohy­bu­jú­cej sa ciev­ky na totož­nú frek­ven­ciu, no aj to sa ved­com poda­ri­lo vyrie­šiť. Pri­da­ním rezis­to­ra so spät­nou väz­bou a napä­ť­o­vé­ho zosil­ňo­va­ča nala­di­li pohyb­li­vú ciev­ku aj bez potre­by ich zása­hu. Ten­to výskum má obrov­ský poten­ciál a pokiaľ sa zvý­ši dosah bez­drô­to­vé­ho šíre­nia elek­tric­kej ener­gie, už one­dl­ho sa táto tech­no­ló­gia môže ocit­núť v reál­nom pou­ží­va­ní. To by pod­po­ri­lo roz­voj auto­ma­ti­zo­va­né­ho sys­té­mu diaľ­níc, kde by moh­li auto­nóm­ne elek­tro­mo­bi­ly jaz­diť bez pre­stáv­ky, pre­to­že by boli nabí­ja­né bez­drô­to­vo počas jaz­dy.

zdroj: fontech.startitup.sk

Pridať komentár (0)