Sen­zor, ktorý ti pomo­cou smart­fónu pomôže vidieť do steny

Lýdia Repová / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Trh pri­nie­sol ďal­šiu uži­točnú vecičku pre firmy ale aj domá­cich kuti­lov.

Wala­bot DIY, ako sa volá tento sen­zor od spo­loč­nosti Vay­yar Ima­ging, umož­ňuje pomo­cou pre­po­je­nia zo smart­fó­nom svojmu pou­ží­va­te­ľovi vidieť, čo sa v stene nachá­dza. 3D sen­zor, ktorý toto zaria­de­nie obsa­huje, veľmi jed­no­du­cho a prak­ticky napo­jíš na svoj smart­fón. Potom ti stačí už len stiah­nuť apli­ká­ciu Wala­bot­DIY a spo­jiť sen­zor s tele­fó­nom pomo­cou USB konek­tora. Takéto zaria­de­nie je veľmi uži­točné pri pre­rá­baní alebo stavbe budov.

foto: beyonddesignchicago.com

Zde­te­kuje v stene potru­bie, elek­trické vede­nie či dokonca aj škod­cov. Veľ­kou výho­dou je tiež samotné pri­pev­ne­nie mobilu o zaria­de­nie pomo­cou mag­ne­tic­kej plat­ničky, ktorú upev­níš na zadný kryt svojho tele­fónu. Jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo si túto mašinku zakú­piť je v samot­nom dete­ko­vaní. Na roz­diel od bež­ných detek­to­rov, ktoré využí­vajú led diódy či LCD indi­ká­tory, Wala­bot DIY dokáže na tvo­jom smat­fóne uká­zať tvar zis­te­ných vecí, mate­riál z kto­rého sú vyro­bené či hĺbku, v kto­rej sa nachá­dzajú (maxi­málne však do hĺbky 10 cm). Cena tohto zaria­de­nia sa pohy­buje okolo 200 dolá­rov.

Zdroj: zdroj titul­nej foto: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)