Sen­zor, kto­rý ti pomo­cou smart­fó­nu pomô­že vidieť do ste­ny

Lýdia Repová / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Trh pri­nie­sol ďal­šiu uži­toč­nú vecič­ku pre fir­my ale aj domá­cich kuti­lov.

Wala­bot DIY, ako sa volá ten­to sen­zor od spo­loč­nos­ti Vay­y­ar Ima­ging, umož­ňu­je pomo­cou pre­po­je­nia zo smart­fó­nom svoj­mu pou­ží­va­te­ľo­vi vidieť, čo sa v ste­ne nachá­dza. 3D sen­zor, kto­rý toto zaria­de­nie obsa­hu­je, veľ­mi jed­no­du­cho a prak­tic­ky napo­jíš na svoj smart­fón. Potom ti sta­čí už len stiah­nuť apli­ká­ciu Wala­bot­DIY a spo­jiť sen­zor s tele­fó­nom pomo­cou USB konek­to­ra. Také­to zaria­de­nie je veľ­mi uži­toč­né pri pre­rá­ba­ní ale­bo stav­be budov.

foto: beyonddesignchicago.com

Zde­te­ku­je v ste­ne potru­bie, elek­tric­ké vede­nie či dokon­ca aj škod­cov. Veľ­kou výho­dou je tiež samot­né pri­pev­ne­nie mobi­lu o zaria­de­nie pomo­cou mag­ne­tic­kej plat­nič­ky, kto­rú upev­níš na zadný kryt svoj­ho tele­fó­nu. Jeden z hlav­ných dôvo­dov, pre­čo si túto mašin­ku zakú­piť je v samot­nom dete­ko­va­ní. Na roz­diel od bež­ných detek­to­rov, kto­ré využí­va­jú led dió­dy či LCD indi­ká­to­ry, Wala­bot DIY doká­že na tvo­jom smat­fó­ne uká­zať tvar zis­te­ných vecí, mate­riál z kto­ré­ho sú vyro­be­né či hĺb­ku, v kto­rej sa nachá­dza­jú (maxi­mál­ne však do hĺb­ky 10 cm). Cena toh­to zaria­de­nia sa pohy­bu­je oko­lo 200 dolá­rov.

Zdroj: zdroj titul­nej foto: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)