Šep­ká sa, že App­le Watch majú ”smr­teľ­nú” výdrž!

Marek Schwarz / 23. januára 2015 / Tech a inovácie

Jeden z dôvo­dov, pre­čo sa hodin­ky App­le Watch začnú pre­dá­vať až po pol roku od uve­de­nia, je ener­ge­tic­ká nároč­nosť. Všet­ky súčas­né chyt­ré hodin­ky trá­pi sla­bá výdrž a App­le v tom nebu­de výnim­kou. Už dopre­du avi­zo­val, že sa u nich oča­ká­va kaž­do­den­né nabí­ja­nie.

Plá­nom je, aby Watch vydr­ža­li 2,5 až 4 hodin­ky aktív­ne­ho pou­ží­va­nia, 3 hodi­ny v poho­to­vos­ti, ale­bo 4 hodi­ny v spán­ku. Ťaž­ko si pred­sta­viť, že sa bude­te s Watch hrať nie­koľ­ko hodín den­ne, ale App­le potre­bu­je neja­ké rezer­vy. Zdro­je z App­lu hovo­ria o výdr­ži až 19 hodín pri mixo­va­ní pasív­ne­ho a aktív­ne­ho nose­nia. V prí­pa­de fit­ness Trac­king prí­du o šťa­vu za 4 hodi­ny.

Hodin­ky vraj obsa­hu­jú čip­set App­le S1, kto­rý výko­nom zod­po­ve­dá App­le A5 (iPho­ne 4S, iPad 2, iPad Touch).

App­le vyro­bil až 3000 pro­to­ty­pov, kto­ré teraz tes­tu­jú ľudia v App­le, aby pomoh­li nájsť rôz­ne vzor­ce využí­va­nia, pod­ľa kto­rých môže fir­ma hodin­ky ďalej opti­ma­li­zo­vať. Čo sa týka výdr­že, na svo­jej stra­ne má len výho­dy. App­le má pod kon­tro­lou soft­vér aj hard­vér. Hodin­ky sú pod­ľa všet­ké­ho veľ­mi obme­dze­né a apli­ká­cie tre­tích strán nemô­žu prak­tic­ky spúš­ťať vlast­ný kód. Logi­ka prog­ra­mov pobe­ží v iPho­ne, na hodin­kách tak bude len UI a roz­hra­nie pre komu­ni­ká­ciu cez Blu­e­to­oth.

Napriek tomu — ak by sa spo­mí­na­ná výdrž potvr­di­la — išlo by o skla­ma­nie. Rov­na­kých hod­nôt dosa­hu­jú hodin­ky so sys­té­mom Andro­id Wear, kde bežia aj plno­hod­not­né apli­ká­cie. One­dl­ho navy­še prí­de dru­há gene­rá­cia s novým hard­vé­rom. Hodin­ky s alter­na­tív­ny­mi sys­té­ma­mi (Tizen, rôz­ne upra­ve­né Andro­id) potom vydr­ží až nie­koľ­ko dní.

Skla­ma­nie?

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)