Šepká sa, že Apple Watch majú ”smr­teľnú” výdrž!

Marek Schwarz / 23. januára 2015 / Tech a inovácie

Jeden z dôvo­dov, prečo sa hodinky Apple Watch začnú pre­dá­vať až po pol roku od uve­de­nia, je ener­ge­tická nároč­nosť. Všetky súčasné chytré hodinky trápi slabá výdrž a Apple v tom nebude výnim­kou. Už dopredu avi­zo­val, že sa u nich oča­káva kaž­do­denné nabí­ja­nie.

Plá­nom je, aby Watch vydr­žali 2,5 až 4 hodinky aktív­neho pou­ží­va­nia, 3 hodiny v poho­to­vosti, alebo 4 hodiny v spánku. Ťažko si pred­sta­viť, že sa budete s Watch hrať nie­koľko hodín denne, ale Apple potre­buje nejaké rezervy. Zdroje z Applu hovo­ria o výdrži až 19 hodín pri mixo­vaní pasív­neho a aktív­neho nose­nia. V prí­pade fit­ness Trac­king prídu o šťavu za 4 hodiny.

Hodinky vraj obsa­hujú čip­set Apple S1, ktorý výko­nom zod­po­vedá Apple A5 (iPhone 4S, iPad 2, iPad Touch).

Apple vyro­bil až 3000 pro­to­ty­pov, ktoré teraz tes­tujú ľudia v Apple, aby pomohli nájsť rôzne vzorce využí­va­nia, podľa kto­rých môže firma hodinky ďalej opti­ma­li­zo­vať. Čo sa týka výdrže, na svo­jej strane má len výhody. Apple má pod kon­tro­lou soft­vér aj hard­vér. Hodinky sú podľa všet­kého veľmi obme­dzené a apli­ká­cie tre­tích strán nemôžu prak­ticky spúš­ťať vlastný kód. Logika prog­ra­mov pobeží v iPhone, na hodin­kách tak bude len UI a roz­hra­nie pre komu­ni­ká­ciu cez Blu­e­to­oth.

Napriek tomu — ak by sa spo­mí­naná výdrž potvr­dila — išlo by o skla­ma­nie. Rov­na­kých hod­nôt dosa­hujú hodinky so sys­té­mom Android Wear, kde bežia aj plno­hod­notné apli­ká­cie. One­dlho navyše príde druhá gene­rá­cia s novým hard­vé­rom. Hodinky s alter­na­tív­nymi sys­té­mami (Tizen, rôzne upra­vené Android) potom vydrží až nie­koľko dní.

Skla­ma­nie?

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)