Sha­zam po novom už aj na Android watch

Lukáš Gašparík jr. / 25. máj 2015 / Business

Smart­watch-e sa čím ďalej tým viac začí­najú dostá­vať viac do nášho bež­ného života. Naj­nov­ším dôka­zom toho je aj appka na roz­poz­ná­va­nie hudby Sha­zam.

Roz­poz­ná­va­cia hudobná appka Sha­zam je len ďal­ším dôka­zom toho, že smart­wat­che-e sa začí­najú stá­vať čím ďalej tým viac bež­nou súčas­ťou našich živo­tov. Takže ak ste fanú­ši­kov appky Sha­zam a vlast­níte jedny Androi Watch, tak určite sťa­hujte. Aktu­ali­zá­cia by mala byť dostupná od dnes. Appky budete môcť spúš­ťať buď cez hla­sový prí­kaz alebo kla­sicky pro­stred­níc­tvom menu. Tým, že vaše Android watch sú spá­ro­vané s vašim smart­fó­nom, tak roz­poz­naná hudba bude auto­ma­ticky ukla­daná do vášho exis­tu­jú­ceho konta na Sha­zame. Ak sa vám kon­krétna pes­nička zapáči až na toľko, že je budete okam­žite chcieť vo svo­jom smartp­hone, budete si ju môcť cez hodinky aj rovno kúpiť. 

Ak ste už aj vy nedoč­kaví a na ruke už teraz nosíte nie­ktoré z mode­lov Android watch, appku môžete TU sťa­ho­vať už teraz.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)