Si iba vlast­ník biz­nisu alebo sku­točný pod­ni­ka­teľ?

Michaela Líšková / 9. apríla 2016 / Business

Máš svoj vlastný biz­nis a iba sa sna­žíš pre­žiť v mori pod­ni­ka­nia, alebo sa môžeš prá­vom nazý­vať sku­toč­ným pod­ni­ka­te­ľom?

Na trhu bolo mnoho hudob­ných pre­hrá­va­čov pred tým, ako pri­šiel Apple na trh so svo­jim iPo­dom, napriek tomu to bol práve iPod, ktorý začal trhu domi­no­vať. A prečo? Pre­tože za pro­duktmi Apple stál skvelý pod­ni­ka­teľ Steve Jobs. Nie­len že stál Jobs na čele spo­loč­nosti, bol tiež sku­točne zanie­tený a váš­nivý pod­ni­ka­teľ, čo sa odra­zilo aj na jeho biz­nise.

Aký je teda roz­diel medzi ľuďmi, ktorí majú vlastný biz­nis, a tými, ktorí sú sku­toč­nými pod­ni­ka­teľmi? Tu je pár kva­lít, ktoré spra­via veľký roz­diel.

# Pokro­kové mys­le­nie

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som majú myseľ nasta­venú tak, že im stačí spl­niť svoje vlastné mini­málne oča­ká­va­nia. Dúfajú, že si spl­nia kvar­tál, možno ročný plán a dosiahnu poža­do­vané čísla. A preto, že tak majú nasta­venú myseľ, presne to aj uro­bia – spl­nia mini­málne ciele. Sku­toční pod­ni­ka­te­lia majú myseľ nasta­venú inak, v štýle “poďme z tohto biz­nisu spra­viť miliar­dovú spo­loč­nosť”, a to aj v čase, keď je ich firma zatiaľ malá. Neli­mi­tujú sa myš­lien­kami na drobné ciele. Berú všetko. Go big or go home.

1200px-product-management

foto: entrepreneur.com

# Vášeň pre pod­ni­ka­nie

Ľudia, ktorí majú vlastný biz­nis, do kto­rého išli preto, že ”v tom čase sa to zdalo ako dobrý nápad”, nemu­sia mať nevy­hnutne vášeň pre pod­ni­ka­nie. Na dru­hej strane sku­toční pod­ni­ka­te­lia, bez ohľadu na to, v čom pod­ni­kajú, idú do pod­ni­ka­nia so sku­toč­ným zanie­te­ním a váš­ňou. Možno pod­ni­ka­nie milujú, možno chcú zme­niť svet alebo na trhu pre­ra­ziť vlast­ným revo­luč­ným pro­duk­tom. Aký­koľ­vek je ich dôvod, ich vášeň pre pod­ni­ka­nie nakazí aj všet­kých naokolo. Ľudia s vlast­ným biz­ni­som to robia pre peniaze, sku­toční pod­ni­ka­te­lia pod­ni­kajú, pre­tože je to ich životná vášeň a nedo­kážu to nero­biť.

# Vyhľa­dá­va­nie nových prí­le­ži­tostí

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som majú vo zvyku zakot­viť vo svo­jom pod­ni­kaní. Nechcú vytvá­rať vlny. Ale práve táto cesta časom vedie ku stag­ná­cií. Sku­toční pod­ni­ka­te­lia majú svoj biz­nis, ale neus­tále vyhľa­dá­vajú aj nové prí­le­ži­tosti, nový rad pro­duk­tov, stra­té­gií a zdro­jov príjmu. V nepo­sled­nom rade počú­vajú aj názory zákaz­ní­kov, pre­tože to je zdroj poten­ciál­nych nových nápa­dov a mož­ností.

entrevestor com

foto: entrevestor.com

# Fle­xi­bi­lita

Ľudia, ktorí majú vlastní biz­nis, majú odskú­ša­ných pár svo­jich vecí a tých sa držia. Neskú­šajú zmenu zo stra­chu, že to ich pod­ni­ka­nie nega­tívne ovplyvní. Nie sú otvo­rení zme­nám, lebo majú svoj “ove­rený a bez­pečný” chod vecí. Sku­toční pod­ni­ka­te­lia sú, naopak, zme­nám otvo­rení a dokonca na den­nej báze hľa­dajú spô­soby, ako svoj biz­nis zme­niť a pri­blí­žiť k zákaz­ní­kom. Vedia, že sa treba pris­pô­so­biť trhu a zákaz­ní­kom a sú si vedomí toho, že ak niečo nefun­guje, prí­padne stag­nuje, treba to zme­niť. Neboja sa zmien, vítajú ich.

Ako sa hovorí, pokojné more z teba skú­se­ného námor­níka neurobí.

# Vízia

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som sú ten typ ľudí, ktorí, keď si kúpia dom, vidia ho taký, aký práve je. Sku­toční pod­ni­ka­te­lia majú víziu toho, ako bude ich spo­loč­nosť alebo orga­ni­zá­cia vyze­rať v budúc­nosti. Ak sa ich spý­taš, presne ti opíšu, kde budú o 5 – 10 rokov. Majú víziu, ktorá im umož­ňuje pred­sta­viť si neob­me­dzenú budúc­nosť s obrov­skými prí­le­ži­tos­ťami pre nich aj zamest­nan­cov. Vďaka tomu nero­bia roz­hod­nu­tia iba pre dne­šok alebo nasle­du­júci deň, ale dlho­dobo. Aj Walt Dis­ney si doká­zal vizu­ali­zo­vať, ako bude Dis­ne­y­land vyze­rať a aký bude úspešný dlho pred­tým, ako nie­kto iný uve­ril jeho vízií.

getty4-e1416559634992

foto: metro.co.uk

# Pra­covná etika

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som sa sprá­vajú ako zamest­nanci, nie maji­te­lia. Keď hodiny odbijú určitý čas, poba­lia sa a idú domov, pre­tože je už predsa koniec pra­cov­ného dňa. Neuve­do­mujú si, že ich kaž­do­denná mini­málna snaha pris­pieva k zlým výsled­kom v budúc­nosti. Sku­toční pod­ni­ka­te­lia vedia, že ak chcú sku­točne uspieť, mno­ho­krát musia pra­co­vať dlh­šie ako od devia­tej do pia­tej, aj keby to zna­me­nalo, že musia pra­co­vať 7 dní v týždni 5 rokov vkuse.

Samoz­rejme, keď majú výsledky, ľudia hovo­ria, “aké majú obrov­ské šťas­tie” a pri­tom netu­šia, že roky pra­co­vali aj po nociach a cez víkendy. Ale ako raz pove­dal Step­hen Covey, autor nesmierne úspeš­nej knihy 7 návy­kov sku­točne efek­tív­nych ľudí (mimo­cho­dom, ak si ešte stále nečí­tal, odpo­rú­čam): “Súkromné víťazs­tvo pred­chá­dza tomu verej­nému.”

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)