Si iba vlast­ník biz­ni­su ale­bo sku­toč­ný pod­ni­ka­teľ?

Michaela Líšková / 9. apríla 2016 / Business

Máš svoj vlast­ný biz­nis a iba sa sna­žíš pre­žiť v mori pod­ni­ka­nia, ale­bo sa môžeš prá­vom nazý­vať sku­toč­ným pod­ni­ka­te­ľom?

Na trhu bolo mno­ho hudob­ných pre­hrá­va­čov pred tým, ako pri­šiel App­le na trh so svo­jim iPo­dom, napriek tomu to bol prá­ve iPod, kto­rý začal trhu domi­no­vať. A pre­čo? Pre­to­že za pro­dukt­mi App­le stál skve­lý pod­ni­ka­teľ Ste­ve Jobs. Nie­len že stál Jobs na čele spo­loč­nos­ti, bol tiež sku­toč­ne zanie­te­ný a váš­ni­vý pod­ni­ka­teľ, čo sa odra­zi­lo aj na jeho biz­ni­se.

Aký je teda roz­diel medzi ľuď­mi, kto­rí majú vlast­ný biz­nis, a tými, kto­rí sú sku­toč­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi? Tu je pár kva­lít, kto­ré spra­via veľ­ký roz­diel.

# Pokro­ko­vé mys­le­nie

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som majú myseľ nasta­ve­nú tak, že im sta­čí spl­niť svo­je vlast­né mini­mál­ne oča­ká­va­nia. Dúfa­jú, že si spl­nia kvar­tál, mož­no roč­ný plán a dosiah­nu poža­do­va­né čís­la. A pre­to, že tak majú nasta­ve­nú myseľ, pres­ne to aj uro­bia – spl­nia mini­mál­ne cie­le. Sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia majú myseľ nasta­ve­nú inak, v štý­le “poď­me z toh­to biz­ni­su spra­viť miliar­do­vú spo­loč­nosť”, a to aj v čase, keď je ich fir­ma zatiaľ malá. Neli­mi­tu­jú sa myš­lien­ka­mi na drob­né cie­le. Berú všet­ko. Go big or go home.

1200px-product-management

foto: entrepreneur.com

# Vášeň pre pod­ni­ka­nie

Ľudia, kto­rí majú vlast­ný biz­nis, do kto­ré­ho išli pre­to, že ”v tom čase sa to zda­lo ako dob­rý nápad”, nemu­sia mať nevy­hnut­ne vášeň pre pod­ni­ka­nie. Na dru­hej stra­ne sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia, bez ohľa­du na to, v čom pod­ni­ka­jú, idú do pod­ni­ka­nia so sku­toč­ným zanie­te­ním a váš­ňou. Mož­no pod­ni­ka­nie milu­jú, mož­no chcú zme­niť svet ale­bo na trhu pre­ra­ziť vlast­ným revo­luč­ným pro­duk­tom. Aký­koľ­vek je ich dôvod, ich vášeň pre pod­ni­ka­nie naka­zí aj všet­kých naoko­lo. Ľudia s vlast­ným biz­ni­som to robia pre penia­ze, sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia pod­ni­ka­jú, pre­to­že je to ich život­ná vášeň a nedo­ká­žu to nero­biť.

# Vyhľa­dá­va­nie nových prí­le­ži­tos­tí

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som majú vo zvy­ku zakot­viť vo svo­jom pod­ni­ka­ní. Nech­cú vytvá­rať vlny. Ale prá­ve táto ces­ta časom vedie ku stag­ná­cií. Sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia majú svoj biz­nis, ale neus­tá­le vyhľa­dá­va­jú aj nové prí­le­ži­tos­ti, nový rad pro­duk­tov, stra­té­gií a zdro­jov príj­mu. V nepo­sled­nom rade počú­va­jú aj názo­ry zákaz­ní­kov, pre­to­že to je zdroj poten­ciál­nych nových nápa­dov a mož­nos­tí.

entrevestor com

foto: entrevestor.com

# Fle­xi­bi­li­ta

Ľudia, kto­rí majú vlast­ní biz­nis, majú odskú­ša­ných pár svo­jich vecí a tých sa držia. Neskú­ša­jú zme­nu zo stra­chu, že to ich pod­ni­ka­nie nega­tív­ne ovplyv­ní. Nie sú otvo­re­ní zme­nám, lebo majú svoj “ove­re­ný a bez­peč­ný” chod vecí. Sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia sú, naopak, zme­nám otvo­re­ní a dokon­ca na den­nej báze hľa­da­jú spô­so­by, ako svoj biz­nis zme­niť a pri­blí­žiť k zákaz­ní­kom. Vedia, že sa tre­ba pris­pô­so­biť trhu a zákaz­ní­kom a sú si vedo­mí toho, že ak nie­čo nefun­gu­je, prí­pad­ne stag­nu­je, tre­ba to zme­niť. Nebo­ja sa zmien, víta­jú ich.

Ako sa hovo­rí, pokoj­né more z teba skú­se­né­ho námor­ní­ka neuro­bí.

# Vízia

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som sú ten typ ľudí, kto­rí, keď si kúpia dom, vidia ho taký, aký prá­ve je. Sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia majú víziu toho, ako bude ich spo­loč­nosť ale­bo orga­ni­zá­cia vyze­rať v budúc­nos­ti. Ak sa ich spý­taš, pres­ne ti opí­šu, kde budú o 5 – 10 rokov. Majú víziu, kto­rá im umož­ňu­je pred­sta­viť si neob­me­dze­nú budúc­nosť s obrov­ský­mi prí­le­ži­tos­ťa­mi pre nich aj zamest­nan­cov. Vďa­ka tomu nero­bia roz­hod­nu­tia iba pre dne­šok ale­bo nasle­du­jú­ci deň, ale dlho­do­bo. Aj Walt Dis­ney si doká­zal vizu­ali­zo­vať, ako bude Dis­ne­y­land vyze­rať a aký bude úspeš­ný dlho pred­tým, ako nie­kto iný uve­ril jeho vízií.

getty4-e1416559634992

foto: metro.co.uk

# Pra­cov­ná eti­ka

Ľudia s vlast­ným biz­ni­som sa sprá­va­jú ako zamest­nan­ci, nie maji­te­lia. Keď hodi­ny odbi­jú urči­tý čas, poba­lia sa a idú domov, pre­to­že je už pred­sa koniec pra­cov­né­ho dňa. Neuve­do­mu­jú si, že ich kaž­do­den­ná mini­mál­na sna­ha pris­pie­va k zlým výsled­kom v budúc­nos­ti. Sku­toč­ní pod­ni­ka­te­lia vedia, že ak chcú sku­toč­ne uspieť, mno­ho­krát musia pra­co­vať dlh­šie ako od devia­tej do pia­tej, aj keby to zna­me­na­lo, že musia pra­co­vať 7 dní v týžd­ni 5 rokov vku­se.

Samoz­rej­me, keď majú výsled­ky, ľudia hovo­ria, “aké majú obrov­ské šťas­tie” a pri­tom netu­šia, že roky pra­co­va­li aj po nociach a cez víken­dy. Ale ako raz pove­dal Step­hen Covey, autor nesmier­ne úspeš­nej kni­hy 7 návy­kov sku­toč­ne efek­tív­nych ľudí (mimo­cho­dom, ak si ešte stá­le nečí­tal, odpo­rú­čam): “Súkrom­né víťazs­tvo pred­chá­dza tomu verej­né­mu.”

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)