Šialene produktívni ľudia majú spoločné tieto štyri veci, začni na nich pracovať aj ty

Henrieta Balázsová / 7. decembra 2018 / Lifehacking

  • Vždy je naj­lep­šie učiť sa od tých naj­lep­ších. Ak chceš zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, mal by si sa za­me­rať na to, čo majú tí naj­pro­duk­tív­nejší ľu­dia spo­ločné
  • My sme to však zis­tili za teba. Sú to tieto 4 veci, na kto­rých mô­žeš za­čať pra­co­vať už dnes
zdroj: Unsplash
  • Vždy je naj­lep­šie učiť sa od tých naj­lep­ších. Ak chceš zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, mal by si sa za­me­rať na to, čo majú tí naj­pro­duk­tív­nejší ľu­dia spo­ločné
  • My sme to však zis­tili za teba. Sú to tieto 4 veci, na kto­rých mô­žeš za­čať pra­co­vať už dnes

Každý nový deň za­čí­najú so sú­stre­de­nou mys­ľou

Sú­stre­de­nosť je zá­klad­ným ka­me­ňom pro­duk­ti­vity. Šia­lene pro­duk­tívni ľu­dia to­tiž ne­do­vo­lia, aby im niečo rozp­tý­lilo my­seľ už hneď ráno. Do­siah­neš to po­merne jed­no­du­cho. Pr­vou zá­sa­dou je za­čať sa ve­no­vať práci na­ozaj až v práci – teda nie na­prí­klad pri ra­ňaj­kách. Ďa­lej je dô­le­žité mať presný har­mo­no­gram dňa a tak­tiež vy­tvo­riť si po­hod­lie hneď ráno – teda na­prí­klad ne­meš­kať, aby si sa ne­dos­tal do ča­so­vého stresu. Po­tom si pri­prav šálku ob­ľú­be­nej kávy, vy­pni si no­ti­fi­ká­cie na mo­bile a za­čni. Áno, také jed­no­du­ché.

Uis­tia sa, že ich týž­denné ciele sme­rujú k do­sia­hnu­tiu nie­čoho väč­šieho

Je dô­le­žité ve­dieť, prečo to vlastne ro­bíš, na­koľko z hľa­diska dl­ho­do­bej mo­ti­vá­cie ti od­po­vede ako „Kvôli pe­nia­zom“ alebo „Pre­tože nič iné voľné ne­bolo“ ne­pos­ta­čia. Uisti sa, že všetko ro­bíš pre niečo a všet­kým, čomu ve­nu­ješ svoj čas sme­ru­ješ k na­pl­ne­niu svo­jich naj­väč­ších a na­jod­váž­nej­ších cie­ľov.

Zdroj: unsp­lash.com

Roz­umejú roz­dielu me­dzi slo­vami „dô­le­žité“ a „na­lie­havé“

Všetci tí šia­lene pro­duk­tívni ľu­dia ve­dia, aký je vý­zna­mový roz­diel me­dzi tý­mito dvomi slo­vami. Správna od­po­veď znie na­sle­dovne: veľa vecí je na­lie­ha­vých, no na­lie­ha­vosť zvy­čajne ur­čuje len nie­kto, kto oča­káva okam­žitú od­po­veď. Je na tebe, aby si po­sú­dil dô­le­ži­tosť toho, čo nie­komu „horí“. Za­me­raj sa pre­dov­šet­kým na veci, ktoré sú dô­le­žité pre teba, a ktoré pre teba majú ne­jaký zmy­sel a pri­danú hod­notu.

Vy­tvá­rajú si istý druh ru­tiny, ktorá im vy­ho­vuje

Áno, ru­tina je za­bi­ja­kom kre­a­ti­vity, no pro­duk­ti­vite môže na­ozaj do veľ­kej miery po­môcť. Vy­tvor si zo svojho den­ného har­mo­no­gramu ru­tinu do ta­kej miery, ako ti to cha­rak­ter práce do­vo­ľuje. Na­prí­klad – ih­neď ráno vy­bav tie naj­nep­rí­jem­nej­šie veci, po­tom sa ve­nuj od­po­ve­da­niu na maily, po­tom sa na­obe­duj, po­tom si daj tvo­rivé po­obe­die… Je to len na tebe. Ide jed­no­du­cho len o to, že keď budú tvoja my­seľ a tvoj mo­zog au­to­ma­ticky na­sta­vené na to, čo bude na­sle­do­vať, na­ozaj budú pra­co­vať oveľa lep­šie, než ako keby si me­dzi úlo­hami každý deň ná­hodne „ská­kal“.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)