Šikana na You­tube pokra­čuje!

Šandi / 28. máj 2014 / Tools a produktivita

Orgány pre­sa­dzu­júce autor­ské práve na You­Tube sú nie­len neod­bytné, ale náro­kujú si tiež obsah, ktorý im nepatrí. Google pre vyhľa­dá­va­nie autor­sky chrá­ne­ného obsahu pou­žíva sys­tém Con­ten­tID. Ten vám v nahrá­vaní môže zabrá­niť alebo drži­te­ľom práv umožní, aby obsah mone­ti­zo­val.

Neomylný však nie je. Ale to žia­den podobný mecha­niz­mus, ani naprí­klad pro­ti­pi­rát­ska ochrana u hier, ktorá nie­kedy viac obťa­žuje pla­tia­ceho uží­va­teľa ako piráta. Prob­lémy s You­Tube mal v posled­nej dobe aj Michael Tie­mann, vicep­re­zi­dent pre zále­ži­tosti ohľa­dom otvo­re­ného kódu z firmy Red Hat. Zostri­hal video a pou­žil k nemu hudbu z webu ccMix­ter, kde náj­dete len muziku pod voľ­nou licen­ciou Cre­a­tive Com­mons.

Skúška trpez­li­vosti

Ako­náhle sa video dostalo na You­Tube, Tie­man­novi prišlo upo­zor­ne­nie od údaj­ného drži­teľa práv s uží­va­teľ­ským menom Rou­te­Note. Po odo­slaní námietky si pre­stal práva náro­ko­vať. Ďal­šie ver­zie videa boli krat­šie. Opäť dora­zilo upo­zor­ne­nie, že si nie­ktorí uží­va­te­lia vrá­tane Rou­te­Note náro­kujú práva na hudobnú stopu.

Rou­te­Note je v sku­toč­nosti firma zaobe­ra­júca sa digi­tál­nou dis­tri­bú­ciou, pri­čom na You­Tube je spo­jená s 53 kanálmi a cel­ko­vým počtom zhliad­nutí cez 21 mili­ó­nov. Sama seba ohod­no­tila ako vedú­ceho digi­tál­neho dis­tri­bú­tora vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Lenže nebola jediná, ktorá sa neo­práv­nene chcela pri­ži­viť na nahra­nom videu od Tie­manna.

Neo­práv­nené šika­no­va­nie

Korunu všet­kému nasa­dila firma AdRev, ktorá na roz­diel od Rou­te­Note od náro­ko­va­nia práv neus­tú­pila. Tie­mann jej posky­tol odkaz na zdro­jový mate­riál, spo­loč­nosť si však naďa­lej trvá na svo­jom. Ako si vši­mol redak­tor Tor­rentF­reak, na twit­te­rov­skom účte spo­loč­nosti sa nájde plno sťaž­ností na to, že AdRev sa neo­práv­nene hlási k autor­stvu videí iných pou­ží­va­te­ľov.

Spo­loč­nosť tvrdí, že “on” zame­nil stopy a v tejto chvíli sa Tie­mann musí odvo­lať. Pýtate sa, koľko ľudí v tomto bode boj vzdalo a koľko umel­cov, pub­li­ku­jú­cich pod licen­ciou Cre­a­tive Com­mons, sa už na You­Tube rad­šej v dôsledku obťa­žo­va­nia vykaš­lalo? Ak nie­kto poru­šuje autor­ské práva, je okam­žite potres­taný. Lenže ak je nie­kto tres­taný neo­práv­nene, nikto ho nevy­po­čuje.

Pridať komentár (0)