Šikovná Eliška pomáha aktívnym rodičom mať zdravé a spokojné deti

Mária Ambrózyová / 30. októbra 2017 / Startupy

Na Slo­ven­sku máme ne­spo­četne veľa ši­kov­ných rúk a dob­rých ná­pa­dov. A keď sa tieto dve veci spoja, vzni­kajú pro­jekty, ktoré in­špi­rujú svoje oko­lie tak, ako aj Eliška So­be­ková a jej je­di­nečný doj­čiaci van­kúš.

zdroj: Littleman.sk

Na Slo­ven­sku máme ne­spo­četne veľa ši­kov­ných rúk a dob­rých ná­pa­dov. A keď sa tieto dve veci spoja, vzni­kajú pro­jekty, ktoré in­špi­rujú svoje oko­lie tak, ako aj Eliška So­be­ková a jej je­di­nečný doj­čiaci van­kúš.

Je ne­od­škrie­pi­teľné, že ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke sú ka­te­gó­riou, na ktorú sa čo­raz viac spo­loč­nosti za­me­ria­vajú ako na po­ten­ciálne kli­entky. Jed­nak preto, že čas, ktorý má matka ba­to­ľaťa, keď v pr­vých me­sia­coch ešte sladko spinká, môže vy­užiť na­prí­klad na ná­kup na in­ter­nete, ale aj preto, že pre svo­jich drob­cov po­cho­pi­teľne chcú to naj­lep­šie. A ma­mič­kám chce svo­jím je­di­neč­ným pro­jek­tom po­môcť aj ši­kovná Eliška So­be­ková.

Eliška so svo­jou ro­din­nou fir­mou pri­chá­dza tento rok na trh s no­vin­kou v po­dobe doj­čia­ceho van­kúša. Ten má na­po­môcť pri po­hodlí bá­bätku, ako aj ro­di­čom, ktorí ho nie­koľ­ko­krát denne kŕ­mia, no­sia, uspá­vajú. Akýsi náv­lek na pred­lak­tie je ši­kov­ným ná­pa­dom, ktorý si kli­enti značky Litt­le­man ne­ve­dia vy­na­chvá­liť. Van­kú­šik zvaný AR­MINO je vy­ro­bený zo 100 % ba­vlny, je oboj­stranný, mô­žeš ho po­kojne prať v práčke, je ide­álny na ces­to­va­nie a na­vyše má krásny di­zajn. Vý­pl­ňou je mäkký va­te­lín a duté vlákno, po­u­žitá je aj prí­jemná látka od ame­ric­kej značky Minky Shan­non Fab­rics s drob­nými vý­bež­kami, ktoré pod­po­rujú sen­zo­mo­to­riku drobca. Po­lo­ho­va­nie die­ťatka vďaka to­muto van­kúšu na­vyše zlep­šuje jeho trá­ve­nie, čo je jed­nou z jeho naj­väč­ších vý­hod.

Značku Litt­le­man náj­deš na­prí­klad na sashe.sk, na vlast­nom e-shope Litt­le­man.sk a sa­moz­rejme aj na fa­ce­bo­oku. Ok­rem toho je v po­nuke nie­koľko ďal­ších drob­ností, ktoré ur­čite ma­mičky po­te­šia. He­bučké deky z rov­na­kých lá­tok alebo det­ské hniez­dočko, v kto­rom bude mať dro­bec po­cit toho naj­väč­šieho bez­pe­čia vo svo­jej pos­tieľke, veľ­kej man­žel­skej po­steli, na se­dačke, ko­berci a do­konca aj na ces­tách. Byť tak ešte raz bá­bätko, ur­čite by sa mi táto ši­kovná ve­cička za­pá­čila.

Zdroj: Litt­le­man.sk

Pridať komentár (0)