Šikovná Slovenka Ivka recykluje kreatívne. Starému oblečeniu dáva nový zmysel

Linda Cebrová / 16. októbra 2017 / Eko

zdroj: facebook.com/Ivitko

Stáva sa ti to? Po­sta­víš sa pred pre­pl­nenú skriňu, kam by sa malo zmes­tiť ešte nie­koľko vy­pra­ných, alebo práve kú­pe­ných kús­kov, ale… nedá sa.

Po­lice sú plné vecí, ktoré ča­sto­krát ani ne­no­síme. Sú nám malé, sú ne­mo­derné, majú dieru na ru­káve. Alebo sú to ko­šele, ktoré už ni­kto ne­nosí, no­siť nechce a ne­bude. Rie­šení je veľa – opra­viť, pre­šiť, da­ro­vať cha­rite, su­se­dovi, nie­komu, komu to po­môže. Ni­koho ta­kého ne­poz­náš, cha­rita od­mieta prí­ji­mať ob­le­če­nie (áno, aj to sa ob­čas stáva), šiť ne­vieš? Na­šťas­tie kre­a­ti­vita a zruč­nosť Ivany Ja­nu­ro­vej sa o to po­stará. Z ne­vy­uži­tých ko­šiel sa roz­hodla vy­rá­bať štý­lové Vaky Ko­še­láky, z kto­rých každý je ori­gi­nál.

zdroj: fa­ce­book.com/ivka.ja­nu­rova

“Zbe­ra­teľ­stvo a ne­chuť vy­ha­dzo­vať zdan­livo ne­pot­rebné veci som do znač­nej miery zde­dila. Vo všet­kom vi­dím per­spek­tívu, ako to vy­užiť, pre­tvo­riť… Ná­pa­dov by bolo veľa, ma­te­riálu ešte viac, len času málo. Keď ale vy­ra­dené ko­šele za­čali za­pĺňať viac pries­toru v skrini než moje no­si­teľné veci, na­stal čas ko­nať, “ vy­jad­rila sa Ivana vo svo­jom žur­nále pre sashe.sk. Mladá Slo­venka tak na­šla cestu ako re­cyk­lo­vať, pri­vy­ro­biť si a zá­ro­veň vlast­nou ak­ti­vi­tou pris­pie­vať k takz­va­nej slow-fas­hion re­vo­lú­cii.

Verte-ne­verte, aj Iva­nine ro­dinné zá­soby sa ča­som mi­nuli. Mí­ňajú sa aj zá­soby jej ka­ma­rá­tov, keďže do­pyt je veľký. Biedne sú už na tom aj zá­soby zo se­cond-han­dov. Ivana preto za­čala nad­vä­zo­vať  ko­mu­ni­ká­ciu s vý­rob­nými fir­mami, aby  mohla spra­co­vá­vať pre nich vy­ra­dené a od­pa­dové ko­šele. Po­môcť však mô­žeš aj ty.

“Nuž teda, ja po­tre­bu­jem ko­šele, vy po­tre­bu­jete vy­práz­dniť skriňu. Ne­vy­ha­dzujte veci, zby­točne pro­du­ku­jete od­pad, ktorý je pre nie­koho vzác­nos­ťou. Nie­kto ich rád vy­nosí, ja ich rada pre­ši­jem na rôzne krás­nosti.”

Prečo?

Tro­chu si de­bor­de­li­zu­ješ šat­ník, zba­víš sa toho, čo ti za­va­dzia, po­mô­žeš prí­rode tým, že ne­pri­dáš ďal­šie veci na sk­ládku od­padu a pri­lo­žíš ruku k dielu – vďaka tebe vzniknú nové ve­cičky.

zdroj: sashe.sk

Tak­mer 100 %-tná re­cyk­lá­cia

Pro­duk­cii od­padu sa Ivana aj tak úplne ne­vyh­neme, to je jasné. Nech sa snaží ako chce, ne­jaké tie od­strižky a ne­vy­uži­teľné kusy predsa zo­stá­vajú. Čo s nimi? Už ste po­čuli o firme, ktorá z tex­til­ných vlá­kien vy­rába izo­lá­cie? Spo­lu­pra­cujú s via­ce­rými re­ťaz­cami, od kto­rých do­vá­žajú ne­vy­uži­teľný tex­til. Zbytky z Iva­ni­nej práce sú síce oproti tomu ne­patr­ným množ­stvom, ale každý si za­slúži druhú šancu na nový ži­vot. Ako­koľ­vek.

Pridať komentár (0)