Sin­ga­pur je prvou kra­ji­nou so samo­jaz­dia­ci­mi taxík­mi

Dárius Polák / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vítaj­me v budúc­nos­ti.

Sin­ga­pur sa stal prvou kra­ji­nou na sve­te, kto­rá pus­ti­la na svo­je ces­ty samo­jaz­dia­ce taxí­ky pre verej­né úče­ly. Spo­loč­nosť nuTo­no­my, sto­ja­ca za tými­to auta­mi a apli­ká­ci­ou, kto­rá ich pri­vo­lá­va, dopo­siaľ vypus­ti­la do sve­ta šesť áut, kto­ré auto­nóm­ne vyz­dvih­nú a odve­zú pasa­žie­rov na žela­nú des­ti­ná­ciu. nuTo­no­my je vôbec prvou spo­loč­nos­ťou na sve­te, kto­rá taký­to krok rea­li­zo­va­la.

Čelí­me obme­dze­niam v dopra­ve a v oblas­ti ľud­ských síl. Na pre­ko­na­nie tých­to obme­dze­ní chce­me využiť výho­du samo­jaz­dia­cej tech­no­ló­gie a pre­dov­šet­kým chce­me pred­sta­viť nový kon­cept mobi­li­ty, kto­rý môže zo sebou pri­viesť pre­prav­né zlep­še­nia do verej­nej dopra­vy v Sin­ga­pu­re,” pove­dal Pang Lik Keong, minis­ter dopra­vy Sin­ga­pu­ru.

mit-nutonomy-1_0

foto: news.mit.edu

Hoci je táto novin­ka sku­toč­ne zau­jí­ma­vá, exis­tu­je samoz­rej­me ešte zopár obme­dze­ní. Využí­va­né autá — Mit­su­bis­hi i-Mievs a Renault Zoes ces­tu­jú iba v sever­nej oblas­ti Sin­ga­pu­ru, kto­rá je zná­ma pod náz­vom One-North, rozp­res­tie­ra­jú­ca sa na roz­lo­he 6,5 km2. Zákaz­ní­ci si momen­tál­ne musia ešte vysta­čiť iba s urči­tý­mi mies­ta­mi, na kto­rých ich taxí­ky môžu vyz­dvi­hnúť a vysa­diť. A hoci ide o samo­jaz­dia­ce autá, vodič a spo­lu­jaz­dec sú v aute neus­tá­le prí­tom­ný. Vodič zabez­pe­ču­je, že auto neuro­bí nič bláz­ni­vé a spo­lu­jaz­dec moni­to­ru­je fun­go­va­nie celé­ho sys­té­mu.

Vodič a spo­lu­jaz­dec nám umož­ňu­jú zbie­rať tech­nic­ké dáta, no záro­veň i zis­ťu­jú, či si ľudia uží­va­jú saomo­jaz­dia­ce autá. Nie­kto­rí ľudia si ten­to spô­sob pre­pra­vy zami­lu­jú, iní budú v roz­pa­koch a sú už aj takí, kto­rým sa to nepá­či. Ale koľ­kým ľuďom sa to nebu­de páčiť — 3 % ale­bo 30 %? Chce­me vedieť to čís­lo,” pove­dal CEO nuTo­no­my Karl Iag­nem­ma.

smart-fm-hi-res-8-v21-1024x682

foto: itu150.org

Dob­rou sprá­vou pre vodi­čov jaz­dia­cich pre nuTo­no­my je, že pokiaľ sa tes­tu­je prá­ve ich auto, tak jaz­dia zadar­mo. Spo­loč­nosť chce do roku 2018 roz­ší­riť svo­je kapa­ci­ty o ove­ľa viac oblas­tí, kde môžu byť ľudia vyz­dvi­hnu­tí a pre­pra­ve­ní, no ich sku­toč­ným cie­ľom je roz­ší­riť autá do celé­ho mes­ta. COO nuTo­no­my Doug Park tvr­dí, že auto­nóm­ne taxí­ky môžu zre­du­ko­vať počet áut v mes­te z 900 000 na 300 000, pod­rob­nos­ti toh­to ambi­ci­óz­ne­ho plá­nu však nevys­vet­lil.

Čo sa týka kon­ku­ren­cie nuTo­no­my, Uber takis­to plá­nu­je vlast­né tes­ty samo­jaz­diach áut v Pitts­burg­hu, kon­krét­ny dátum však ešte nezve­rej­nil. Nikto nevie pres­ne pove­dať, ako tie­to tes­ty dopad­nú, môže­me však skon­šta­to­vať, že o budúc­nosť dopra­vy je posta­ra­né.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)