Sin­ga­pur je prvou kra­ji­nou so samo­jaz­dia­cimi taxíkmi

Dárius Polák / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vítajme v budúc­nosti.

Sin­ga­pur sa stal prvou kra­ji­nou na svete, ktorá pus­tila na svoje cesty samo­jaz­diace taxíky pre verejné účely. Spo­loč­nosť nuTo­nomy, sto­jaca za týmito autami a apli­ká­ciou, ktorá ich pri­vo­láva, dopo­siaľ vypus­tila do sveta šesť áut, ktoré auto­nómne vyz­dvihnú a odvezú pasa­žie­rov na želanú des­ti­ná­ciu. nuTo­nomy je vôbec prvou spo­loč­nos­ťou na svete, ktorá takýto krok rea­li­zo­vala.

Čelíme obme­dze­niam v doprave a v oblasti ľud­ských síl. Na pre­ko­na­nie týchto obme­dzení chceme využiť výhodu samo­jaz­dia­cej tech­no­ló­gie a pre­dov­šet­kým chceme pred­sta­viť nový kon­cept mobi­lity, ktorý môže zo sebou pri­viesť pre­pravné zlep­še­nia do verej­nej dopravy v Sin­ga­pure,” pove­dal Pang Lik Keong, minis­ter dopravy Sin­ga­puru.

mit-nutonomy-1_0

foto: news.mit.edu

Hoci je táto novinka sku­točne zau­jí­mavá, exis­tuje samoz­rejme ešte zopár obme­dzení. Využí­vané autá — Mit­su­bishi i-Mievs a Renault Zoes ces­tujú iba v sever­nej oblasti Sin­ga­puru, ktorá je známa pod náz­vom One-North, rozp­res­tie­ra­júca sa na roz­lohe 6,5 km2. Zákaz­níci si momen­tálne musia ešte vysta­čiť iba s urči­tými mies­tami, na kto­rých ich taxíky môžu vyz­dvi­hnúť a vysa­diť. A hoci ide o samo­jaz­diace autá, vodič a spo­lu­jaz­dec sú v aute neus­tále prí­tomný. Vodič zabez­pe­čuje, že auto neurobí nič bláz­nivé a spo­lu­jaz­dec moni­to­ruje fun­go­va­nie celého sys­tému.

Vodič a spo­lu­jaz­dec nám umož­ňujú zbie­rať tech­nické dáta, no záro­veň i zis­ťujú, či si ľudia uží­vajú saomo­jaz­diace autá. Nie­ktorí ľudia si tento spô­sob pre­pravy zami­lujú, iní budú v roz­pa­koch a sú už aj takí, kto­rým sa to nepáči. Ale koľ­kým ľuďom sa to nebude páčiť — 3 % alebo 30 %? Chceme vedieť to číslo,” pove­dal CEO nuTo­nomy Karl Iag­nemma.

smart-fm-hi-res-8-v21-1024x682

foto: itu150.org

Dob­rou sprá­vou pre vodi­čov jaz­dia­cich pre nuTo­nomy je, že pokiaľ sa tes­tuje práve ich auto, tak jaz­dia zadarmo. Spo­loč­nosť chce do roku 2018 roz­ší­riť svoje kapa­city o oveľa viac oblastí, kde môžu byť ľudia vyz­dvi­hnutí a pre­pra­vení, no ich sku­toč­ným cie­ľom je roz­ší­riť autá do celého mesta. COO nuTo­nomy Doug Park tvrdí, že auto­nómne taxíky môžu zre­du­ko­vať počet áut v meste z 900 000 na 300 000, pod­rob­nosti tohto ambi­ci­óz­neho plánu však nevys­vet­lil.

Čo sa týka kon­ku­ren­cie nuTo­nomy, Uber takisto plá­nuje vlastné testy samo­jaz­diach áut v Pitts­burghu, kon­krétny dátum však ešte nezve­rej­nil. Nikto nevie presne pove­dať, ako tieto testy dopadnú, môžeme však skon­šta­to­vať, že o budúc­nosť dopravy je posta­rané.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)