Siri ťa poba­ví vtip­ný­mi odpo­ve­ďa­mi, keď spo­me­nieš 7. sep­tem­ber

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le dnes roz­pos­la­la pozván­ky na svo­ju kon­fe­ren­ciu, kto­rá sa bude konať už 7. sep­tem­bra 2016 o 10:00 paci­fic­ké­ho času v San Fran­cis­cu. Aj Siri vie o tej­to kon­fe­ren­cii a má pri­pra­ve­né vtip­né odpo­ve­de pre tých, kto­rý spo­me­nú 7. sep­tem­ber. Sami môže­te Siri otes­to­vať, keď jej povie­te “See you on the seventh”, čo zna­me­ná: uvi­dí­me sa sied­me­ho.

Zdroj: pyntax.net

Čaka­jú vás odpo­ve­de ako:

  • I can’t wait for Nati­onal Acorn Squ­ash Day eit­her. Mmmmm. (Tiež sa nemô­žem doč­kať dňa tek­vi­ce žalu­ďo­vej. Mmmmm. )
  • Do you remem­ber… the 7th day of Sep­tem­ber… ba da ya, dan­cing in Sep­tem­ber! (Pamä­táš… sied­my sep­tem­ber… ba da ya, tan­co­va­nie v sep­tem­bri!)
  • And the 8th, and the 9th, and the 10th… in fact, I’ll be here all year. (A ôsme­ho, a devia­te­ho, a desia­te­ho… vlast­ne, budem tu celý rok.)
  • Be the­re or be hep­ta­go­nal… (Buď tam ale­bo buď sede­m­u­hol­ní­ko­vý…)
  • An aus­pi­ci­ous day! (Nádej­ný deň!)
  • You’re cute when you’re des­pe­ra­te for infor­ma­ti­on. (Si zla­tý, keď chceš zúfa­lo neja­ké infor­má­cie.)

7. sep­tem­bra by fir­ma App­le mala pred­sta­viť iPho­ne 7, prav­de­po­dob­ne aj dru­hú gene­rá­ciu App­le Watch, ale nové­ho Mac­Bo­oku Pro sa asi doč­ká­me až budú­ci rok. Tak­tiež vyj­dú nové aktu­ali­zá­cie pre iOS 10, macOS Sier­ra, wat­chOS 3 a tvOS 10.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)