Siri ťa pobaví vtip­nými odpo­ve­ďami, keď spo­me­nieš 7. sep­tem­ber

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple dnes roz­pos­lala pozvánky na svoju kon­fe­ren­ciu, ktorá sa bude konať už 7. sep­tem­bra 2016 o 10:00 paci­fic­kého času v San Fran­ciscu. Aj Siri vie o tejto kon­fe­ren­cii a má pri­pra­vené vtipné odpo­vede pre tých, ktorý spo­menú 7. sep­tem­ber. Sami môžete Siri otes­to­vať, keď jej poviete “See you on the seventh”, čo zna­mená: uvi­díme sa sied­meho.

Zdroj: pyntax.net

Čakajú vás odpo­vede ako:

  • I can’t wait for Nati­onal Acorn Squ­ash Day eit­her. Mmmmm. (Tiež sa nemô­žem doč­kať dňa tek­vice žalu­ďo­vej. Mmmmm. )
  • Do you remem­ber… the 7th day of Sep­tem­ber… ba da ya, dan­cing in Sep­tem­ber! (Pamä­táš… siedmy sep­tem­ber… ba da ya, tan­co­va­nie v sep­tem­bri!)
  • And the 8th, and the 9th, and the 10th… in fact, I’ll be here all year. (A ôsmeho, a devia­teho, a desia­teho… vlastne, budem tu celý rok.)
  • Be there or be hep­ta­go­nal… (Buď tam alebo buď sede­m­u­hol­ní­kový…)
  • An aus­pi­ci­ous day! (Nádejný deň!)
  • You’re cute when you’re des­pe­rate for infor­ma­tion. (Si zlatý, keď chceš zúfalo nejaké infor­má­cie.)

7. sep­tem­bra by firma Apple mala pred­sta­viť iPhone 7, prav­de­po­dobne aj druhú gene­rá­ciu Apple Watch, ale nového Mac­Bo­oku Pro sa asi doč­káme až budúci rok. Tak­tiež vyjdú nové aktu­ali­zá­cie pre iOS 10, macOS Sierra, wat­chOS 3 a tvOS 10.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)