Ško­da pred­sta­vi­la parád­ne SUV: Hyb­rid pohá­ňa­jú až tri moto­ry!

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Business

Auto­mo­bil­ka z Mla­dej Bole­sla­vi pred­sta­vi­la kon­cept nové­ho SUV Visi­onS.

freshnews

Jeho naj­väč­šou deví­zou sú hneď tri moto­ry — jeden spa­ľo­va­cí, s výko­nom 114 kW, kto­ré­mu pomá­ha men­ší elek­tro­mo­tor s výko­nom 40 kW. Zadok pohá­ňa dru­hý elek­tro­mo­tor s výko­nom 85 kW. Cel­ko­vo to zna­me­ná 225 koní, maxi­mál­ku oko­lo dvoch sto­viek a stov­ku za 7,4 sekun­dy.

skoda-visions-concept-2016-nestandard2

Výni­moč­ným čís­lom je aj spot­re­ba, 1,9 lit­ra na sto kilo­met­rov je ale žiaľ len tráp­nym mar­ke­tin­go­vým ťahom, keď­že hyb­ri­dy môžu mera­nia absol­vo­vať v plne elek­tric­kom reži­me. V ňom zvlád­ne Ško­da na jed­no nabi­tie 50km, v kom­bi­ná­cii so spa­ľo­va­cím moto­rom sa dojazd udá­va na 1000 kilo­met­rov.

Visi­onS je akým­si pre­dob­ra­zom séri­ové­ho mode­lu Kodiaq a pred­sta­ve­ný bude na Ženev­skom auto­sa­ló­ne začiat­kom mar­ca.

zdroj: autorevue.cz, titul­ná foto: Ško­da

Pridať komentár (0)