Škoda Scala odhalila prvé fotky progresívneho interiéru

Linda Cebrová / 30. novembra 2018 / Auto

  • Naj­väčší disp­lej vo svo­jej triede pre vir­tu­álny kok­pit a sys­témy in­fo­tain­mentu
  • To po­núka nová Škoda Scala, ktorá bude mať sve­tovú pre­mi­éru už o pár dní
zdroj: Škoda Auto, motor1.com
  • Naj­väčší disp­lej vo svo­jej triede pre vir­tu­álny kok­pit a sys­témy in­fo­tain­mentu
  • To po­núka nová Škoda Scala, ktorá bude mať sve­tovú pre­mi­éru už o pár dní

Pri­bližne týž­deň pred sve­to­vou pre­mi­é­rou v Tel Avive pred­sta­vuje Škoda svoje prvé fo­to­gra­fie in­te­ri­éru vo­zidla no­vého mo­delu Scala. Pô­so­bivý kon­cept in­te­ri­éru čes­kej značky sle­duje vý­tvarný smer, ktorý vy­tý­čila štú­dia Škoda Vi­sion RS. Ele­men­tárne sú­čas­ťou di­zajnu sú pri­tom vy­soko umiest­nený cen­trálny disp­lej v zor­nom poli vo­diča a novo tva­ro­vaná prí­stro­jová do­ska.


„Nová Scala je pr­vým sé­ri­ovým vo­zid­lom, v kto­rom re­a­li­zu­jeme náš nový kon­cept in­te­ri­éru a spolu s no­vými far­bami a ma­te­riálmi za­vá­dzame aj mo­der­ni­zo­vaný di­zaj­nový ja­zyk. Pre­mi­éra mo­delu SCALA je po­čiat­kom no­vej iden­tity značky Škoda, ktorá je emo­ci­onálna a zá­ro­veň funkčná,“ ho­vorí ve­dúci di­zajnu in­te­ri­éru spo­loč­nosti Nor­bert We­ber.


Ústred­ným bo­dom kon­ceptu in­te­ri­éru dlho oča­ká­va­ného mo­delu je ob­ra­zovka s uhlop­rieč­kou až 9,2 palca – naj­väč­šia vo svo­jom seg­mente, na ktorú ako vo­dič, tak spo­lu­jaz­dec dobre vidí. Voľne sto­jaci disp­lej je le­mo­vaný cha­rak­te­ris­tic­kou lin­kou, ktorá sa od­vo­láva na emo­ci­onálne lí­nie ka­poty. Táto lí­nia pod disp­le­jom ok­rem toho tvorí aj er­go­no­mickú oporu pre ruku, ovlá­da­júcu do­ty­kovú ob­ra­zovku.

Tak­tiež ovlá­da­nie kli­ma­ti­zá­cie v stre­do­vom pa­neli a tla­čidlá pre sys­tém štart-stop, voľbu jazd­ného pro­filu alebo par­ko­va­cieho asis­tenta, priamo pred ra­dia­cou pá­kou, sú vo­di­čovi pekne na do­sah. Bočné vý­du­chy ven­ti­lá­cie sia­hajú až k dve­rám a po­sil­ňujú optickú šírku a veľ­ko­rysý do­jem prie­stran­nosti.


Prí­stro­jová do­ska a vý­plne pred­ných dverí majú kva­litný mäk­čený po­vrch s no­vou špe­ci­fic­kou štruk­tú­rou. Tá na­po­dob­ňuje kryš­ta­lickú štruk­túru a v bu­dúc­nosti bude pre štýl značky Škoda ty­pická. Sve­tová pre­mi­éra no­vého mo­delu Škoda Scala sa koná 6. de­cem­bra 2018 v Tel Avive (Iz­rael).

 

Škodu Scala za­mas­ko­vali pri Len­no­no­vej stene

Scala do­stala v spo­lu­práci s čes­kým street ar­to­vými umel­com Che­mis ex­tra­va­gantné mas­ko­va­nie. Pri Len­no­no­vej stene v blíz­kosti Kar­lovho mosta v Prahe sa tento kom­paktný mode stal tu­ris­tic­kým mag­ne­tom.


Čo vy­zerá ako bežná mest­ská plo­cha pre graf­fiti, má svoj vlastný zvláštny prí­beh a ne­sie meno Johna Len­nona. Spe­vák bol hr­di­nom čes­ko­slo­ven­skej mlá­deže v čase, keď bola po­čas ko­mu­nizmu v bý­va­lom Čes­ko­slo­ven­sku zá­pad­nej hudba za­ka­zo­vaná. Od tej doby sa múr na Ma­lej Strane v Prahe, po­krytý pes­trou zme­sou po­u­lič­ného ume­nia, stal sym­bo­lom dô­le­ži­tosti vlast­ného ná­zoru a od­vahy k slo­bod­nému vy­jad­re­niu vlast­ného pre­sved­če­nia.

Český street ar­tový ume­lec CHE­MISE a fo­to­graf a in­flu­en­cer Dave Krug­man z New Yorku sa na tomto mieste stretli, aby vy­tvo­rili spek­ta­ku­lárne vi­deo, ktoré pre­pája sym­bo­liku miesta s no­vým vo­zid­lom SCALA.

 

Pridať komentár (0)