Skôr ako skon­čila vysokú školu, zará­bala jej firma 100 000 dolá­rov. Ako na to?

Jessica Ekstrom / Marek Lavčak / 8. jún 2015 / Tools a produktivita

Mala som 19 rokov a počas leta som pra­co­val ako stá­žista v nezis­ko­vej orga­ni­zá­cii, ktorá sa veno­vala deťom s onko­lo­gic­kými ocho­re­niami. Vtedy som si všimla zau­jí­mavú vec – diev­čatá, ktoré trpeli rako­vi­nou a po che­mo­te­ra­pii prišli o vlasy nosili namiesto parochní omnoho rad­šej len čelenky. Pri­viedlo ma to k myš­lienke zalo­žiť spo­loč­nosť, ktorá by pre­dá­vala čelenky a z kaž­dého pre­da­ného kusu venuje jednu čelenku cho­rému die­ťaťu a jeden dolár na výskum rako­viny.

V tej dobe som štu­do­vala mar­ke­ting a nemala som ani len potu­chu o pod­ni­kaní, zakla­daní spo­loč­nosť a už vôbec nič som neve­dela o výrobe fyzic­kých pro­duk­tov. Vedela som však, že je to dobrý nápad a potreba, ktorú rieši nebola zatiaľ napl­nená, tak som sa do toho pus­tila.

Skôr ako som v roku 2013 zma­tu­ro­vala mala moja spo­loč­nosť zisk viac ako 100 000 dolá­rov. V tom roku som na pro­mó­ciách vyšla na pódium, pre­vzala si dip­lom a krá­čala ďalej ako CEO spo­loč­nosti Head­bands of Hope (z ang. Čelenky Nádeje, pozn.red.). Kaž­dým dňom firma ras­tie, no prvý rok pod­ni­ka­nia a zisk v období keď som bola štu­dent a učila sa pod­ni­kať v pod­state „za jazdy“ — to sú veci, na ktoré nikdy neza­bud­nem.

Tu je pár rád ako vybu­do­vať zis­kovú spo­loč­nosť ešte pred matu­ri­tou.

1. Štu­denti sú Vaši zákaz­níci – a vedia to roz­ke­cať ďalej

Vaši kamoši sú Vašimi prvými zákaz­níkmi. Kým som bola na škole boli mojími prvými pod­po­ro­va­teľmi práve moji kama­ráti, spo­lu­žiaci, spo­lu­bý­va­júce a každý komu som mohla o svo­jej firme pove­dať. Skvelá vec na štu­den­toch je, že sú závislí na sociál­nych sie­ťach. Nie­lenže si kúpili odo mňa čelenky, ale hneď ako si ich kúpili, hodili fotku ako ju nosia na ins­ta­gram, face­book, či twit­ter a kaž­dému odpo­rú­čali nech si kúpi jednu tiež.

2. Spus­tite amba­sá­dor­ský prog­ram

Veľa z mojich zná­mych na iných uni­ver­zi­tách oslo­vila táto myš­lienka a chceli mi pomôcť dobiť čelen­kami svet. Dala som dokopy amba­sá­dor­ský prog­ram a nechala mojich na iných uni­ver­zi­tách, aby repre­zen­to­vali našu značku, pre­dá­vali čelenky štu­den­tom, spo­jili sa s rôz­nymi spol­kami, no hlavne aby výťa­žok z pre­daja daro­vali miest­nym nemoc­ni­ciam. Tento prog­ram sa roz­ší­ril až tak, že dnes fun­gu­jeme na viac ako 100 uni­ver­zi­tách.

3. Využi dobré rady zadarmo

Kedy­koľ­vek som mala nejaké nezod­po­ve­dané otázky alebo som si neve­dela rady (naprí­klad ako vytvo­riť biz­nis plán, ako spra­viť logo alebo ako spra­viť web) cho­die­vala som za rôz­nymi pro­fe­sormi, ktorí sa týmto témam veno­vali. Aj keď ma nepoz­nali a necho­die­vala som na ich hodiny, vždy si na mňa našli čas lebo som bola štu­dent. Rady a skú­se­nosti, ktoré som takto zís­kala mi pomohli vybu­do­vať silné základy spo­loč­nosti, nestáli ma ani dolár a ani hodiny veno­vané pries­ku­mom.

4. Choď medzi ľudí a hovor o tom, čo robíš

Na výške som spre­vá­dzala náv­štev­ní­kov kam­pusu. Týž­denne počas dvoch až troch pre­hlia­dok mi tak pre­šli rukami stovky stre­doš­ko­lá­kov a aj celé rodiny. Vždy som sa na začiatku pre­hliadky pred­sta­vila, pove­dala pár slov o sebe a spo­me­nula aj svoje pod­ni­ka­nie. Okrem toho som bola fit­nes inštruk­tor pre sku­piny a tak som mohla pre­dá­vať čelenky aj účast­ní­kom kur­zov. Uni­ver­zita je geniálne pro­stre­die, kde sa môžete kedy­koľ­vek posta­viť pred veľké pub­li­kom a hovo­riť o tom, čo robíte. Moja škola dokonca začala pou­ží­vať môj suc­cess story ako pro­pa­gá­ciu na svo­jom webe, v alumni blo­goch a dokonca som na rôz­nych podu­ja­tiach repre­zen­to­vala uni­ver­zitu.

5. Pou­žite pred­mety, ktoré sa učíte pre Vašu firmu

Počas môjho posled­ného roka na škole som už často verejne vystu­po­vala a mar­ke­to­vala svoj pro­dukt zákaz­ní­kom. Na začiatku vyučo­va­cích hodín som zvykla stále hovo­riť s pro­fe­sormi o mojej firme, pro­sila som ich aby som všetky zada­nia a úlohy mohla spá­jať s fir­mou. Prečo? Raz sme naprí­klad mali vypra­co­vať mar­ke­tin­govú komu­ni­kačnú stra­té­giu, tak som vytvo­rila jednu aj pre Head­bands of Hope. Nie­lenže som si vypra­co­vala komu­ni­kačný plán, ale zís­kala som naň odbornú kri­tiku a spätnú väzbu. Podobné veci som robila tak často, ako som len mohla a tak som mohla dokon­čiť školu tým, že som budo­vala svoje pod­ni­ka­nie.

6. Upú­tajte svo­jím vekom

Z veľ­kej časti vďa­čím za popu­la­ritu a mnoho člán­kov práve svojmu mla­dému veku. Začať pod­ni­kať je poriadna výzva v akom­koľ­vek veku, no keď ste takto mladí upú­tajte pozor­nosť oveľa jed­no­duch­šie. Som živým dôka­zom toho, že uni­ver­zita dokáže poskyt­núť dosta­tok prí­le­ži­tostí na to, aby ste do pod­ni­ka­nia vykro­čili správ­nou nohou. Kým skon­číte školu budete vedieť či chcete pod­ni­kať ďalej alebo je na čase pus­tiť sa do nie­čoho iného.

Školy sú pre­pl­nené mož­nos­ťami ako sa roz­ví­jať ako pod­ni­ka­teľ, bez ohľadu na to, či ním byť chcete alebo nie.

Zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)