Skvelý úspech slo­ven­ského star­tupu!

Martin Bohunický / 4. augusta 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský star­tup sa pre­bo­jo­val medzi naj­lep­šiu jede­nástku v pre­stíž­nej súťaži Kas­per­sky Lab Secu­rity Star­tup Chal­lenge, ini­cia­tívy jed­ného z naj­zná­mej­ších anti­ví­ru­sov na svete. Pro­stred­níc­tvom tejto súťaže hľadá spo­loč­nosť nové “kyber-hviezdy” — štu­den­tov a mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí vedia význam­ným die­lom pris­pieť k lep­šej bez­peč­nosti na inter­nete.

Súťaž je celo­sve­tová a otvo­rená všet­kým pod­ni­ka­te­ľom a exper­tom z danej oblasti. Napriek tomu však svoju enormnú silu a šikov­nosť pre­uká­zali najmä star­tupy z Izra­ela. Do naj­lep­šej jede­nástky vybrali experti až tri. Nás môže tešiť, že medzi touto eli­tou nechýba ani slo­ven­ský zástupca, star­tup Exca­li­bur!

Okrem Exca­li­buru a Izra­el­ča­nov sa do finále dostali ešte tímy z USA, Rumun­ska, Sin­ga­puru, Ruska, Nemecka a Nór­ska. Fina­listi sa teraz pre­sunú do Mas­sa­chu­setts na tech­no­lo­gický inšti­tút MIT a budú bojo­vať o čias­tku 80 000 dolá­rov. Druhé miesto zarobí úspeš­nému fina­lis­tovi 20 000 dolá­rov a tre­tie 10 000 dolá­rov.

Exca­li­bur sa spolu s ostat­nými ambi­ci­óz­nymi súťa­žia­cimi musel pre­bo­jo­vať poriadne tvr­dým sitom. To pre­bie­halo naj­skôr online, no následne bolo treba ešte úspešne absol­vo­vať dva works­hopy v Luxem­bur­sku. Fina­lis­tov vybrali zamest­nanci Kas­perky Lab spolu s dvoma par­tnermi pro­jektu — Mag­rove Capi­tal Par­tners a ABRT Ven­ture Fund.

Jeden z naj­per­spek­tív­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov rieši prob­lém dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní hesiel a ich neus­tále zabú­da­nie. Exca­li­bur pre­mieňa mobilný tele­fón na uni­ver­zálny toke­nový kľúč, čiže si už nikdy nebu­deš musieť pamä­tať mená a heslá. Stačí jed­no­du­cho spá­ro­vať mobilný tele­fón s ostat­nými zaria­de­niami a potom sa už len pri­blí­žiť k svojmu PC. Sys­tém ťa následne auto­ma­ticky pri­hlási bez potreby zadá­va­nia aké­ho­koľ­vek hesla. Naopak, keď sa vzdia­liš, sys­tém ťa auto­ma­ticky odhlási.

Ceny víťa­zom odo­vzdá samotná hlava Kas­per­sky Lab, známy Eugene Kas­per­sky, pionier v oblasti kyber-bez­peč­nosti.

Kyber­ne­tický pries­tor sa stáva stále čoraz nebez­peč­nej­ším a svet potre­buje nový prí­stup, nové nápady a nové kon­cepty k ochrane bez­peč­nosti na inter­nete,” hovorí Kas­per­sky. “Kaž­dým skve­lým nápa­dom si súťa­žiaci výrazne zvý­šia svoju šancu zís­kať zau­jí­mavé finan­cie na roz­beh ich pro­jektu. Nie je lepší čas na pod­ni­ka­nie, ako dnes. Mladí pod­ni­ka­te­lia majú skvelú prí­le­ži­tosť vybu­do­vať naozaj úspešnú spo­loč­nosť. Tech­no­lo­gické star­tupy budú v budúc­nosti gene­ro­vať obrov­ské zisky, nie len pre ich maji­te­ľov, ale pre celú spo­loč­nosť. Aj Kas­per­sky bol pred­ne­dáv­nom v pod­state iba star­tu­pom. Môžem potvr­diť, že je to skvelý pocit bojo­vať proti všet­kému tomu zlu na inter­nete a vybu­do­vať svoj biz­nis prak­ticky z nuly.”

Exca­li­buru držíme palce!

zdroj: timesofisrael.com

Pridať komentár (0)