Sky­pe Trans­la­tor: Pre­klad cudzí­ch jazy­kov v reál­nom čase

Techpedia: Harry Gavendová / 10. júna 2014 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft pred­sta­vi­la novin­ku v oblas­ti tlmo­če­nia v reál­nom čase — ide o novú fun­kciu zná­mej služ­by Sky­pe, kto­rá doká­že okam­ži­te pre­kla­dať kon­ver­zá­ciu zúčast­ne­ný­ch osôb v cudzí­ch jazy­ko­ch. Služ­ba bude ako beta ver­zia dostup­ná na pre­klad v 40 jazy­ko­ch od kon­ca roka 2014 pre zaria­de­nia s OS Win­do­ws 8.

Prekladanie tu už raz bolo, no išlo o trochu menej známu službu, akou je Skype. Microsoft, stojaci za ním, však oznámil, že do konca tohto roka plánuje sprístupniť tlmočenie do cudzej reči v reálnom čase, teda okamžite počas skypovania. Túto službu demonštroval v utorok tým, že samotná hlava Microsoftu Sataya Nadella na pódiu skypoval so šéfom Skype Gurdeep Singh Pallom. Kým Nadella hovoril anglicky, Pall mu odpovedal v nemčine.

Skype pritom okamžite prekladal ich reč. Podľa Pallových slov je služba výsledkom desaťročného výskumu oblastí ako rozpoznávanie reči, automatický preklad a technológií spojených s učením sa strojov. „Skype Translator otvára toľko možností na plnohodnotné konverzácie v zmysle, aký ste nikdy pred tým nemohli zažiť v oblasti vzdelania, diplomacie, viacjazyčných rodín a obchodu.“

Beta verzia bude dostupná od konca roku 2014 pre operačné systémy Windows 8 a Nadella vraví, že je pripravený pre všetky zariadenia. K dispozícii bude 40 svetových jazykov na tlmočenie. Časom samozrejme pribudnú ďalšie.

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)