Skype Trans­la­tor: Pre­klad cudzích jazy­kov v reál­nom čase

Techpedia: Harry Gavendová / 10. jún 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft pred­sta­vila novinku v oblasti tlmo­če­nia v reál­nom čase — ide o novú fun­kciu zná­mej služby Skype, ktorá dokáže okam­žite pre­kla­dať kon­ver­zá­ciu zúčast­ne­ných osôb v cudzích jazy­koch. Služba bude ako beta ver­zia dostupná na pre­klad v 40 jazy­koch od konca roka 2014 pre zaria­de­nia s OS Win­dows 8.

Pre­kla­da­nie tu už raz bolo, no išlo o tro­chu menej známu službu, akou je Skype. Mic­ro­soft, sto­jaci za ním, však ozná­mil, že do konca tohto roka plá­nuje sprí­stup­niť tlmo­če­nie do cudzej reči v reál­nom čase, teda okam­žite počas sky­po­va­nia. Túto službu demon­štro­val v uto­rok tým, že samotná hlava Mic­ro­softu Sataya Nadella na pódiu sky­po­val so šéfom Skype Gur­deep Singh Pal­lom. Kým Nadella hovo­ril anglicky, Pall mu odpo­ve­dal v nemčine.

Skype pri­tom okam­žite pre­kla­dal ich reč. Podľa Pal­lo­vých slov je služba výsled­kom desať­roč­ného výskumu oblastí ako roz­poz­ná­va­nie reči, auto­ma­tický pre­klad a tech­no­ló­gií spo­je­ných s uče­ním sa stro­jov. „Skype Trans­la­tor otvára toľko mož­ností na plno­hod­notné kon­ver­zá­cie v zmysle, aký ste nikdy pred tým nemohli zažiť v oblasti vzde­la­nia, dip­lo­ma­cie, viac­ja­zyč­ných rodín a obchodu.“

Beta ver­zia bude dostupná od konca roku 2014 pre ope­račné sys­témy Win­dows 8 a Nadella vraví, že je pri­pra­vený pre všetky zaria­de­nia. K dis­po­zí­cii bude 40 sve­to­vých jazy­kov na tlmo­če­nie. Časom samoz­rejme pri­budnú ďal­šie.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)