Slo­váci bojujú na Idie­gogo so sys­té­mom inte­li­gent­ného ria­de­nia domov Sofia

Ráchel Matušková / 19. augusta 2015 / Tech a inovácie

Sofia je nový moderný sys­tém vyví­janý Slo­vákmi, ktorý síce nezvy­šuje inte­li­gen­ciu oby­va­te­ľov, ale snaží sa pri­niesť inte­li­gen­ciu samot­ným domom. Sofia je sys­tém inte­li­gent­ného ria­de­nia domov, kto­rého cie­ľom je zvy­šo­vať kom­fort býva­nia a pri­niesť moderné tech­no­ló­gie do kaž­dej oblasti býva­nia pre čo naj­šir­šiu sku­pinu ľudí. 

Sofia je sys­tém inte­li­gent­ného ria­de­nia domov, ktorý kon­tro­luje kúre­nie, svie­te­nie, rolety, kli­ma­ti­zá­ciu, a tiež môže fun­go­vať aj ako elek­tro­nický zabez­pe­čo­vací sys­tém alebo ako elek­tro­nický požiarny sys­tém. Tvor­co­via uvá­dzajú, že výho­dou sys­tému Sofia v porov­naní s kon­ku­ren­ciou je najmä jed­no­du­chosť ovlá­da­nia a nasta­ve­nia. Tiež pou­ka­zujú na vyš­šiu dostup­nosť pre šir­šiu verej­nosť, a to vďaka niž­ším zria­ďo­va­cím nákla­dom.

Čo je to vlastne inte­li­gentný dom, ktorý Sofia vytvára? Inte­li­gentný dom ponúka oby­va­te­ľom kom­fort a pohod­lie vďaka tomu, že väč­šina tech­no­ló­gií v dome je zlú­če­ných do jed­ného cen­trál­neho ria­dia­ceho sys­tému. Všetky pri­po­jené zaria­de­nia je tak možné ovlá­dať z jed­ného miesta, či dokonca pro­stred­níc­tvom inter­netu aj keď nie ste práve doma. Sys­tém Sofia tvorí har­dware a soft­ware. Har­dware časť je zlo­žená zo ser­veru a modu­lov. Soft­ware tvorí jadro sys­tému, ktorý zabez­pe­čuje fun­go­va­nie a Web­GUI.

Sofia pri­márne ponúka regu­lá­ciu kúre­nia, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom nasta­viť tep­lotu v kaž­dej miest­nosti samos­tatne a aby sa kúrilo len tam a v pra­vom čase keď je to potrebné. Nechce sa Vám večer vstať z postele aby ste zhasli svetlo? Nevadí, Sofia to urobí za Vás. Regu­lá­cia osvet­le­nia umož­ňuje nasta­viť inten­zitu či farbu svetla pro­stred­níc­tvom tab­letu či smart­fónu. Modu­lárne a otvo­rené rie­še­nie umož­ňuje jed­no­du­chú roz­ší­ri­teľ­nosť o nové fun­kcie či moduly.

Ovlá­da­nie domá­ceho sys­tému Sofia je umož­nené pro­stred­níc­tvom kla­sic­kej web stránky, ktorý umož­ňuje prí­stup aj mimo domova a to pro­stred­níc­tvom inter­netu pomo­cou tech­no­ló­gie OpenVPN. Tvor­co­via samoz­rejme mys­leli aj na bez­peč­nosť Vašej Sofie. Inter­ne­tový prí­stup do Sofie je možný priamo alebo nepriamo. Nepriamy tunel je pre­sme­ro­va­nie pou­ží­va­te­ľovho zaria­de­nia pro­stred­níc­tvom ser­vera VPN k ser­veru Sofia. Priamy tunel je pre­sme­ro­va­nie priamo na ser­ver Sofia, s potre­bou verej­nej IP adresy pou­ží­va­te­ľovho inter­ne­to­vého pri­po­je­nia.

Ovlá­da­nie na diaľku, z aké­ho­koľ­vek miesta, je výborné pre chro­nic­kých vra­ca­čov, teda ak ste schopný sa nie­koľ­ko­krát vrá­tiť domov a skon­tro­lo­vať, či ste povy­pí­nali všetko čo je treba. Nestra­chujte sa už toľko, so Sofiou to vyba­víte aj z auta počas cesty. Alebo sa práve z tej cesty vra­ciate a nech­cete prísť do stu­de­ného domu? V pohode, Sofia Vám pri­kúri!

Kom­po­nenty Sofie sú spo­jené káb­lom a tak je tento sys­tém vhodný najmä pre novo­stavby alebo pre domy v rekon­štruk­cii. Ale ako tvor­co­via uvá­dzajú, ani hotové domy nemu­sia prísť o kom­fort, ktorý Sofia ponúka. Sys­tém môže byť zapo­jený aj cez nepou­ží­vanú štruk­túru káb­lov, ktorá mala pôvodne slú­žiť pre PC LAN.

Tím Sofie tvo­ria dvaja Slo­váci, Marek Vaško a Dušan Holo­ďák, ktorý sa roz­hodli so svo­jim pro­jek­tom zabo­jo­vať na Indie­gogo. Cie­ľom kam­pane je 30 000 EUR, ktoré tvor­co­via potre­bujú na ďalší vývoj Sofie a tiež na cudzo­ja­zyčný pre­klad, keďže pro­to­typ je v slo­ven­čine. V tejto fáze majú chlapci pro­to­typ, a ako uvá­dzajú riziko tejto fázy je najmä nedos­tatku finan­cií. Zbie­rané finan­cie sú potrebné na zača­tie séri­ovej výroby, ktorá značne zníži cenu za jeden kus Sofie, tak aby bolo dostupná pre šir­šiu verej­nosť.

Tak čo poviete, pomô­žeme týmto Slo­vá­kom pri­niesť inte­li­gen­ciu do slo­ven­ských domác­ností? Do konca kam­pane zostáva ešte 40 dní a ak nemáte voľné peniažky, chlapci pri­ví­tajú aj pomoc v pre­kla­doch.

So sta­veb­ným boomom, ktorý momen­tálne na Slo­ven­sku pre­bieha by si Sofia mohla nájsť svoje miesto v domoch či bytoch. A to aj s uvá­dza­nou cenou 500 EUR, za ktorú si štar­to­vací balí­ček Sofia môžete kúpiť v kam­pani na Indie­gogo, a obdr­žíte ju v janu­ári 2016.

Ja držím Sofii palce a dúfam, že sprí­jemní býva­nie mno­hým nie len slo­ven­ským domác­nos­tiam.

Zdroj: www.indiegogo.com, sofiahome.sk

Pridať komentár (0)