Slo­váci nebojte sa pove­dať: Nie

Martin Bohunický / 7. mája 2016 / Tools a produktivita

Tento prob­lém vidím najmä pri mla­dých ambi­ci­óz­nych ľuďoch.

A je to tým, že na Slo­ven­sku žiaľ pre­vlá­dajú dva extrémy — prí­liš vysoké seba­ve­do­mie a prí­liš nízke seba­ve­do­mie. Dnes budem hovo­riť o tej dru­hej sku­pine.

Je asi úde­lom začí­na­jú­ceho kre­a­tívca, že áno by mal hovo­riť tak­mer na všetko. Ak mladý člo­vek začína a nemá vybu­do­vané port­fó­lio, musí si prejsť prvot­nou fázou, ktorá je vyslo­vene o tvr­dej práci a robení nie­čoho, čo tak člo­veka nie úplne baví. Potom by však mala nastú­piť fáza radosti, kedy si člo­vek začne svo­jich kli­en­tov vybe­rať a nebude tvo­riť pre nie­koho, kto sa mu bridí.

Žiaľ, do tejto fázy sa mnohí Slo­váci nedos­tanú. Hoci môžu, ich nedos­ta­točné pre­sved­če­nie o svo­jich schop­nos­tiach a nízke seba­ve­do­mie im nedo­vo­lia pove­dať novému kli­en­tovi nie. Hoci ponúka zlé pod­mienky, hoci nerobí úplne poc­tivý biz­nis, hoci je to celé proti ich srsti.

37734842d34243a900caa3e1587ba328

foto: elitedaily.com

Jed­no­du­cho máme strach pove­dať nie. Bojíme sa reak­cie dru­hej strany, bojíme sa ich hnevu, obzvlášť, ak ide o našich pria­te­ľov. A áno, pove­dať nie­komu nie môže ublí­žiť vášmu vzťahu. No rov­nako mu môže ublí­žiť, ak povieš áno a potom budeš ner­vózne a nekva­litne vyko­ná­vať dohod­nutú čin­nosť. A keďže ťa to urobí nešťast­ným, škody budú omnoho väč­šie.

Pamä­tám si, ako mi jeden dobrý známy napí­sal, či mu neviem dohod­núť job v mojom obore. Prob­lém je, že na to jed­no­du­cho nemal. Bol to oby­čajný cha­lan, ktorý neza­rá­bal veľa a lákala ho vidina odmeny. Ani sa neza­mys­lel nad tým, čo vlastne robím, chcel len vyšší plat. Dnes ma tento člo­vek nemá rád za moje nie. No vieš čo by sa stalo, ak by som mu pove­dal áno? Zna­me­nalo by to hanbu pre mňa, stratu rešpektu u ľudí, s kto­rými pra­cu­jem a on by sa dostal ešte do hor­šej pozí­cie, pre­tože by nechal svoju manu­álnu prácu a po 30 minú­tach by všetky strany zis­tili, že toto nie je nič pre neho.

elite-daily-men-annoying-798x400

foto: elitedaily.com

Buďme úprimní sami k sebe a dávajme sami seba a svoje šťas­tie na prvé miesto. Nezna­mená to, že treba byť sebecký, len dotla­če­ním sa do nie­čoho, čo nech­ceme, môžme spô­so­biť oveľa väč­šie prob­lémy. Poznajme svoju cenu, nepra­cujme pre ľudí, ktorí nie sú féroví a naučme sa hovo­riť nie. Oce­níme to časom nie­len my, ale aj ľudia okolo nás.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)