Slo­váci vyhrali Pra­gu­eC­runch!

Peter Kováč / 4. júl 2014 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský star­tup Cloud­fen­der sa stal víťa­zom kon­testu Pra­gu­eC­runch, ktorý sa včera konal v Prahe. Toto víťazs­tvo je potvr­de­ním kva­lity slo­ven­ských star­tu­pov, ktoré do veľ­kej miery domi­nujú na čes­kej star­tu­po­vej scéne. Víťaz vyhral ‘’tiket‘‘, kto­rým sa dostane na najp­res­tíž­nej­šiu súťaž TechC­runch Dis­rupt, ktorý sa bude konať v San Fran­ciscu.

Cloud Fen­der je bez­peč­nostná plat­forma pre malé a stredné pod­niky a spot­re­bi­te­ľov, ktorá chráni všetky ich clou­dové dáta. Cloud Fen­der pra­cuje s veľ­kými clou­do­vými služ­bami ako sú Drop­box, Google Drive, Ever­note, Box a OneD­rive. Pri­pojí sa k vašim cloud dátam pomo­cou poskyt­nu­tého opráv­ne­nia a chráni ich. Služba moni­to­ruje, kto všetko má prí­stup k vašim súbo­rom. 

Zazna­me­náva, aké súbory a prie­činky si daná osoba pre­hliada vo všet­kých vašich clou­do­vých služ­bách. Pre­pra­co­vaný algo­rit­mus určuje podoz­rivé akti­vity v prí­stu­po­vých opráv­ne­niach a vás na to okam­žite upo­zorní.

Za Cloud Fen­de­rom stojí Ondrej Pro­stred­ník — na pozí­cii CEO a Juraj Peli­kán ako CTO. So svo­jim pro­jek­tom sa zúčast­nili už aj na medzi­ná­rod­nom sym­pó­ziu MIT eTe­ams Acce­le­ra­tor, kde zúčast­nené star­tupy pre­zen­to­vali svoje nápady pred komu­ni­tou ostat­ných star­tu­pis­tov, inves­to­rov a ďal­ších ino­vá­to­rov.

Cha­lani majú veľmi dobrý drive a prog­ress, ktorý sa im poda­ril za pomerne veľmi krátky čas, keďže Cloud­Fen­der je úplne bejbi a vzni­kol len 1.4 2014. The Spot tvorí base­camp pre týchto cha­la­nov, čo im určite pomohlo deve­lo­po­vať pro­dukt na úro­veň, v kto­rej sa nachá­dza práve teraz. 

Ostáva nám pog­ra­tu­lo­vať a vyzvať všetky slo­ven­ské exis­tu­júce a ešte neexis­tu­júce star­tupy, aby nasle­do­vali zatiaľ síce malé, no inšpi­ru­júce úspe­chy slo­ven­ských star­tu­po­vých trend­set­te­rov.

Pridať komentár (0)