Slo­vá­ci vytvo­ri­li uni­kát­ny diár pre spra­co­va­nie času, pri­orít a živo­ta

Linda Cebrová / 14. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: Facebook.com/Ivan.Zatko/The Zurnal

The Žur­nál pri­ná­ša na Slo­ven­sko nový vie­tor do oblas­ti time mana­ge­men­tu a pohodl­né­ho napl­ňo­va­nia vytý­če­ných cie­ľov, kto­rý môže pomôcť aj tebe.

Ide o pro­jekt šty­roch mla­dých ľudí, kto­rí po pre­čí­ta­ní množ­stva kníh o seba­roz­vo­ji, time mana­ge­men­te a tes­to­va­ní rôz­nych diá­rov, či bul­let jour­nal sys­tem-u vypus­ti­li na slo­ven­ský trh neoby­čaj­ný diár, kto­rý sa od kon­ku­ren­cie odli­šu­je pre­dov­šet­kým jeho pre­pra­co­va­nos­ťou.

Prvot­ná myš­lien­ka bola mier­ne vylep­šiť Moles­ki­ne — jeden z najp­re­dá­va­nej­ších diá­rov na sve­te. Kto by to len vte­dy tušil, že vznik­ne úpl­ne nová metó­da, kto­rá pre­po­jí dlho­do­bú osob­nú vízi­ou, ale aj den­né plá­no­va­nie s prin­cíp­mi GTD — metó­da Get­ting Things Done, kto­rá pochá­dza od Davi­da Alle­na.

foto:The Žur­nál

Tvor­co­via The Žur­nál sa dlhú dobu sna­ži­li prí­sť na to, ako efek­tív­ne ria­diť vlast­ný čas a ako sa zame­rať na veci, kto­ré v ich živo­te dáva­jú zmy­sel. Vyskú­ša­li už via­ce­ro metód a zápis­ní­kov, no nepo­da­ri­lo sa im nájsť ide­ál­ny spô­sob ale­bo nástroj, kto­rý by im pomo­hol napl­niť osob­nú víziu, ale aj malé ale­bo väč­šie cie­le.

foto:The Žur­nál

The Žur­nál je tak jeden z tých pro­duk­tov, kto­rý vzni­kol ako rie­še­nie prob­lé­mov tvor­cov, pod hes­lom ak na trhu nenáj­deš pro­dukt, kto­rý potre­bu­ješ, tak si ho vytvor sám. Bola by však ško­da, keby si ho tím ini­cia­tív­nych Slo­vá­kov nechal pre seba. Pre­to ho uvá­dza­jú na trh, aby diár pomo­hol aj ostat­ným.

Prvé kro­ky

Na začiat­ku sme sa samoz­rej­me pýta­li ľudí, či rie­šia podob­né prob­lé­my a ako k nim pri­stu­pu­jú. Náš pries­kum uká­zal, že stá­le veľ­ká väč­ši­na ľudí pou­ží­va plá­no­va­cie diá­re, pre­to­že písa­ním úloh na papier sa zvy­šu­je šan­ca, že ich dokon­čia (čo koniec kon­cov uka­zu­jú aj výsku­my). Podob­ne ako my, ľudia nebo­li s exis­tu­jú­ci­mi diár­mi spo­koj­ní. Tak sme sa pýta­li ľudí na našu metó­du a keď sme dostá­va­li samú pozi­tív­nu spät­nú väz­bu, vede­li sme, že do toho chce­me ísť.”

foto:The Žur­nál

Pre­to sa roz­hod­li vytla­čiť prvú ver­ziu Žur­ná­lu v malom obje­me a necha­li vybra­ných ľudí pou­ží­vať zápis­ník 3 mesia­ce, pri­čom stá­le inten­zív­ne komu­ni­ko­va­li. Po tom­to tes­to­va­ní zapra­co­va­li všet­ky pod­ne­ty do novej ver­zie, kto­rú sa napo­kon roz­hod­li pre­dá­vať

foto:The Žur­nál

Za celým pro­jek­tom sto­jí tím talen­to­va­ných Slo­vá­kov, z kto­rých kaž­dý je špe­cia­lis­tom na inú oblasť biz­ni­su. Pat­rí sem Ivan Zať­ko, Juraj Zambor­ský, pro­duk­to­vý dizaj­nér Matej Bin­ka a skráš­ľo­va­nie diá­ru má na sta­ros­ti Iva­no­va man­žel­ka Moni­ka.

Ak ťa ten­to neob­vyk­lý diár zau­jal, viac sa o ňom dozvieš TU.

Pridať komentár (0)