Slo­vá­ci zabo­do­va­li na medzi­ná­rod­nom fes­ti­va­le v Rige so žuvač­ka­mi

Linda Cebrová / 14. apríla 2016 / Zo Slovenska

Kre­a­tív­ni štu­den­ti z Gym­ná­zia na Tre­bi­šov­skej uli­ci v Koši­ciach zís­ka­li v Lotyš­sku titul Naj­lep­šia fir­ma roka! Tím mla­dých pod­ni­ka­te­ľov úspeš­ne obhá­jil svoj pro­jekt Her­ba­Fit — žuvač­ka na chud­nu­tie

Pro­dukt mla­dých Koši­ča­nov obstál v hod­no­te­ní odbor­nou poro­tou v kon­ku­ren­cii 100 tímov z celej Euró­py. Ich pro­jekt vzni­kol na zákla­de prog­ra­mu JA Apli­ko­va­ná eko­nó­mia pod vede­ním Márie Kova­ří­ko­vej. JA Fir­ma GLO­RY sa úspeš­ne pre­zen­to­va­la aj na národ­nej súťa­ži JA Veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov, kto­rý bol 22.marca 2016 v Bra­ti­sla­ve.

GLORY tím po

Mojim cie­ľom v pred­me­te apli­ko­va­ná eko­nó­mia bolo naučiť žia­kov, dnes úspeš­ných mla­dých ľudí, ako fun­gu­je reál­ny trh. Dať im reál­nu skú­se­nosť a ponúk­nuť im prak­tic­ké zruč­nos­ti, kto­ré sa im zídu pri pre­cho­de zo škol­ských lavíc na trh prá­ce. Naučiť ich pre­mie­ňať svo­je sny na sku­toč­nosť,“ — dodá­va moti­vá­tor a uči­teľ v jed­nej oso­be Mária­Ko­va­ří­ko­vá

Pri vývo­ji svo­jej žuvač­ky štu­den­ti čer­pa­li z poznat­kov z bio­ló­gie, ché­mie a bota­ni­ky. Žuvač­ka obsa­hu­je L-kar­ni­tín , kto­rý pôso­bí na ner­vo­vé recep­to­ry a vyvo­lá­va pocit chla­du, tým zrých­ľu­je ľud­ský meta­bo­liz­mus a napo­má­ha k lep­šie­mu spa­ľo­va­niu tukov. Ďal­šou lát­kou je výťa­žok z kam­bo­dž­skej rast­li­ny na potla­če­nie chu­ti do jed­la. Žuvač­ku a jej zlo­že­nie kon­zul­to­va­li s odbor­ník­mi a ich pro­dukt od nápa­du až po samot­ný výro­bok pre­le­tel celým sve­tom.

fit2

Keď sme vstu­po­va­li do apli­ko­va­nej eko­nó­mie, nemys­le­li sme si že nám to dá tak veľa. Skú­se­nos­ti z veľ­tr­hu v Bra­ti­sla­ve a Rige nám dali iný pohľad na svet. Zis­ti­li sme, že tímo­vou prá­cou a tvrdou dri­nou sa dajú dosiah­nuť vyš­šie cie­le. Výhra na medzi­ná­rod­nom veľ­tr­hu v Rige, kde sme sa umiest­ni­li na prvom mies­te spo­me­dzi 100 tímov, bola už len čereš­nič­kou na tor­te,“ dodá­va Pet­ra Pan­grá­co­vá, vicep­re­zi­dent­ka pre finan­cie v štu­dent­skej fir­me GLO­RY

fit1

Nakoľ­ko je ich výro­bok veľ­mi špe­ci­fic­ký, dlho neve­de­li nájsť výrobcu,ktorý by bol žuvač­ky schop­ný vyro­biť.Po neús­peš­ných poku­soch nájsť fir­mu na Slo­ven­sku ale­bo v Čes­ku, sa im poda­ri­lo obja­viť ochot­né­ho výrob­cu až v Estón­sku.

JA Slo­ven­sko pod­po­ru­je a roz­ví­ja vo svo­jich vzde­lá­va­cích prog­ra­moch prie­re­zo­vé kom­pe­ten­cie, kto­ré pomá­ha­jú mla­dým ľuďom roz­ví­jať ich schop­nosť tvo­ri­vo mys­lieť a ino­vo­vať, posil­ňu­jú ich aktív­nosť, pruž­nosť, samos­tat­nosť, schop­nosť ria­diť pro­jek­ty a dosa­ho­vať výsled­ky. Po viac ako 20 rokoch pôso­be­nia na Slo­ven­sku, môže­me pou­ká­zať na pozi­tív­ny vplyv pod­ni­ka­teľ­ské­ho vzde­lá­va­nia, kto­rý potvr­dzu­je stá­le viac dôka­zov, že mla­dí ľudia, kto­rí absol­vu­jú tie­to prog­ra­my, si vo väč­šej mie­re osvo­ja pod­ni­ka­teľ­ské posto­je, zís­ka­jú zamest­na­nie skôr po ukon­če­ní štú­dia ale­bo si zalo­žia fir­mu a časom vytvá­ra­jú nové pra­cov­né mies­ta,“ hovo­rí gene­rál­ny ria­di­teľ JA Slo­ven­sko Adam Šepet­ka. 

Pridať komentár (0)