Slo­váci zabo­do­vali na medzi­ná­rod­nom fes­ti­vale v Rige so žuvač­kami

Linda Cebrová / 14. apríla 2016 / Zo Slovenska

Kre­a­tívni štu­denti z Gym­ná­zia na Tre­bi­šov­skej ulici v Koši­ciach zís­kali v Lotyš­sku titul Naj­lep­šia firma roka! Tím mla­dých pod­ni­ka­te­ľov úspešne obhá­jil svoj pro­jekt Her­ba­Fit — žuvačka na chud­nu­tie

Pro­dukt mla­dých Koši­ča­nov obstál v hod­no­tení odbor­nou poro­tou v kon­ku­ren­cii 100 tímov z celej Európy. Ich pro­jekt vzni­kol na základe prog­ramu JA Apli­ko­vaná eko­nó­mia pod vede­ním Márie Kova­ří­ko­vej. JA Firma GLORY sa úspešne pre­zen­to­vala aj na národ­nej súťaži JA Veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov, ktorý bol 22.marca 2016 v Bra­ti­slave.

GLORY tím po

Mojim cie­ľom v pred­mete apli­ko­vaná eko­nó­mia bolo naučiť žia­kov, dnes úspeš­ných mla­dých ľudí, ako fun­guje reálny trh. Dať im reálnu skú­se­nosť a ponúk­nuť im prak­tické zruč­nosti, ktoré sa im zídu pri pre­chode zo škol­ských lavíc na trh práce. Naučiť ich pre­mie­ňať svoje sny na sku­toč­nosť,“ — dodáva moti­vá­tor a uči­teľ v jed­nej osobe Mária­Ko­va­ří­ková

Pri vývoji svo­jej žuvačky štu­denti čer­pali z poznat­kov z bio­ló­gie, ché­mie a bota­niky. Žuvačka obsa­huje L-kar­ni­tín , ktorý pôsobí na ner­vové recep­tory a vyvo­láva pocit chladu, tým zrých­ľuje ľud­ský meta­bo­liz­mus a napo­máha k lep­šiemu spa­ľo­va­niu tukov. Ďal­šou lát­kou je výťa­žok z kam­bo­dž­skej rast­liny na potla­če­nie chuti do jedla. Žuvačku a jej zlo­že­nie kon­zul­to­vali s odbor­níkmi a ich pro­dukt od nápadu až po samotný výro­bok pre­le­tel celým sve­tom.

fit2

Keď sme vstu­po­vali do apli­ko­va­nej eko­nó­mie, nemys­leli sme si že nám to dá tak veľa. Skú­se­nosti z veľ­trhu v Bra­ti­slave a Rige nám dali iný pohľad na svet. Zis­tili sme, že tímo­vou prá­cou a tvrdou dri­nou sa dajú dosiah­nuť vyš­šie ciele. Výhra na medzi­ná­rod­nom veľ­trhu v Rige, kde sme sa umiest­nili na prvom mieste spo­me­dzi 100 tímov, bola už len čereš­nič­kou na torte,“ dodáva Petra Pan­grá­cová, vicep­re­zi­dentka pre finan­cie v štu­dent­skej firme GLORY

fit1

Nakoľko je ich výro­bok veľmi špe­ci­fický, dlho neve­deli nájsť výrobcu,ktorý by bol žuvačky schopný vyro­biť.Po neús­peš­ných poku­soch nájsť firmu na Slo­ven­sku alebo v Česku, sa im poda­rilo obja­viť ochot­ného výrobcu až v Estón­sku.

JA Slo­ven­sko pod­po­ruje a roz­víja vo svo­jich vzde­lá­va­cích prog­ra­moch prie­re­zové kom­pe­ten­cie, ktoré pomá­hajú mla­dým ľuďom roz­ví­jať ich schop­nosť tvo­rivo mys­lieť a ino­vo­vať, posil­ňujú ich aktív­nosť, pruž­nosť, samos­tat­nosť, schop­nosť ria­diť pro­jekty a dosa­ho­vať výsledky. Po viac ako 20 rokoch pôso­be­nia na Slo­ven­sku, môžeme pou­ká­zať na pozi­tívny vplyv pod­ni­ka­teľ­ského vzde­lá­va­nia, ktorý potvr­dzuje stále viac dôka­zov, že mladí ľudia, ktorí absol­vujú tieto prog­ramy, si vo väč­šej miere osvoja pod­ni­ka­teľ­ské postoje, zís­kajú zamest­na­nie skôr po ukon­čení štú­dia alebo si zalo­žia firmu a časom vytvá­rajú nové pra­covné miesta,“ hovorí gene­rálny ria­di­teľ JA Slo­ven­sko Adam Šepetka. 

Pridať komentár (0)