Slováci začali vo veľkom zachraňovať Buchtáreň. Predplatiť si buchtu môžeš aj ty

Redakcia / 1. marca 2019 / Food biznis

  • Buch­tá­reň dnes ofi­ciálne za­tvára svoju ku­chyňu
  • Je však pri­pra­vená chy­tiť nový dych
  • Po­môcť jej mô­žeš aj ty
zdroj: youtube.com/hithit/fb:Buchtaren
  • Buch­tá­reň dnes ofi­ciálne za­tvára svoju ku­chyňu
  • Je však pri­pra­vená chy­tiť nový dych
  • Po­môcť jej mô­žeš aj ty

Pred­ne­dáv­nom sme ťa in­for­mo­vali, že Buch­tá­reň za­siahla krutá správa. Na­ne­šťas­tie mu­sela opus­tiť pries­tory, v kto­rých sa na­chá­dza, pre­tože ma­ji­teľ bu­dovy má s nimi do bu­dúcna iné plány.

„Prišlo nám to ľúto a na mo­ment sme mali hlavu v smútku, no po­tom prišla od na­šich zá­kaz­ní­kov ob­rov­ská pod­pora, ktorá nás aj dnes mo­ti­vuje ne­vzdať sa, preto čí­tate tieto riadky. Chceme vám ra­dosť z dob­rého jedla pri­ná­šať aj na­ďa­lej, a preto sme sa roz­hodli za­bo­jo­vať o novú, lep­šiu Buch­tá­reň,” ho­vorí za­kla­da­teľ Buch­tárne, To­máš Hakl.

K to­muto dielu mô­žeš pri­dať ruku aj ty a to pod­po­rou pre­vádzky na cro­wfun­din­go­vej plat­forme Hit­Hit. Pris­pieť na jej zá­chranu mô­žeš na­prí­klad tým, že si vy­be­rieš jednu z po­nú­ka­ných od­mien. Či už je to pred­pla­tená buchta, ca­te­ring pre tvoju firmu alebo za­ve­sený ob­raz s tvo­jim me­nom v no­vej pre­vádzke.

Vy­zbie­rané fi­nan­cie budú slú­žiť na zre­kon­štru­ova­nie no­vej pre­vádzky a pre­sťa­ho­va­nie za­ria­de­nia do pries­to­rov. Ako bo­nus je v pláne príp­rava no­vých špe­ná­to­vých bu­chiet. Veľ­kým plá­nom tímu Buch­tárne je ot­vo­re­nie pre­vádzky aj v Prahe.

„V prí­pade, že by sa nám po­da­rilo naz­bie­rať 18 000 eur, ot­vo­ríme Buch­tá­reň ako food truck s pa­re­nými buch­tami v Če­chách. Náj­dete nás na even­toch a ak­ciách v ČR, s pra­vi­del­nými za­stáv­kami v Prahe.”

Ako to za­čalo?

Buch­tá­reň je prvý stre­et­food s do­má­cimi pa­re­nými buch­tami. Jej prí­beh sa za­čal na je­seň v roku 2016 a to na pr­vej ak­cii Dni Zelá v Stu­pave. Veľký zá­u­jem zá­kaz­ní­kov Buch­tá­reň po­vzbu­dil a po pol­roku fun­go­va­nia v stánku sa jej tímu v Bra­ti­slave na Hur­ba­no­vom ná­mestí po­da­rilo ot­vo­riť prvú ka­mennú pre­vádzku.   

Ok­rem nej stále fun­guje am­bu­lantný pre­daj vo forme pre­nos­ného stánku, ktorý mô­žeš vi­dieť na rôz­nych fes­ti­va­loch, tr­hoch, fi­rem­ných ak­ciách a iných even­toch po ce­lom Slo­ven­sku.

„Pred ot­vo­re­ním Buch­tárne som pre­vádz­ko­val bis­tro v Petr­žalke a po­tom som sa za­ú­čal na sushi maj­stra. Po­hy­bo­val som sa teda v gas­trop­rie­mysle a mal som už do­sta­tok skú­se­ností, čo bolo dô­vo­dom, prečo som chcel skú­siť niečo vlastné,” ho­vorí To­máš Hakl o pr­vom im­pulze na za­lo­že­nei Buch­tárne.

V po­nuke Buch­tárne sú všetky buchty ro­bené ručne. Sú va­rené a tým pá­dom hut­nej­šie, čo je vý­hoda v po­rov­naní s tými pa­re­nými. Bu­chy na­zý­vajú pa­re­nými a to kvôli fi­nál­nemu na­pa­ro­va­niu pred ser­ví­ro­va­ním zá­kaz­ní­kom. V po­nuke sú sladké buchty pl­nené sliv­ko­vým, ču­čo­ried­ko­vým, ja­ho­do­vým alebo mar­hu­ľo­vým lek­vá­rom, prí­padne pl­nené nu­te­lou alebo va­nil­ko­vým kré­mom. Prí­le­ži­tostne na­tra­fíš aj na li­mi­to­vané po­nuky, veľký úspech mala na­prí­klad pl­nka s ara­ši­do­vým mas­lom.

Ok­rem slad­kých bu­chiet je v Buch­tárni ob­ľú­bená aj špe­cia­lita – slané buchty. Sú pl­nené šťav­na­tou mä­so­vou pl­n­kou alebo bryn­dzou, na ne ser­ví­ru­jeme kyslú smo­tanu, res­to­vanú sla­ninku s ci­buľ­kou a čerstvú jarnú ci­buľku. Toh­to­roč­nou no­vin­kou, sú mini buch­tičky, takz­vané mi­ni­buns. Sú to malé ručne ro­bené buch­tičky vo veľ­kosti ping-pon­go­vej lop­tičky a vnútri sú bez ná­plne.

Mnoho ľudí možno ne­tuší, že v Buch­tárni si vieš spra­viť aj ná­kup – ako buchty, tak aj žem­ľové knedle si mô­žeš ba­lené od­niesť do­mov a pri­pra­viť si ich podľa vlast­nej chuti. Tak­tiež už na­pa­rené buchty si mô­žeš dať za­ba­liť aj so se­bou, a to do ze­ro­waste oba­lov. „Zá­leží nám na ži­vot­nom pro­stredí, preto buchty ser­ví­ru­jeme na ta­niere z cuk­ro­vej trs­tiny s dre­ve­ným prí­bo­rom, takže náš od­pad je plne kom­pos­to­va­teľný,“ do­dáva tím Buch­tárne.

zdroj:hit­hit.com

Pridať komentár (0)