Slo­vák a Čech, kto­rí majú nasme­ro­va­né do Inte­lu a ARM

Lukáš Gašparík jr. / 13. novembra 2014 / Zaujímavosti

Brit­ská Impe­rial Col­le­ge je spo­loč­ne s Cam­brid­ge dru­hou naj­lep­šou uni­ver­zi­tou na sve­te. Naj­väč­šie náro­ku sa tu kla­dú naj­viac na štu­den­tov prvých dvoch roč­ní­kov, tak­že labo­ra­tó­ria sú tu otvo­re­né kaž­dý deň do pol­no­ci a kniž­ni­ce nons­top. V sil­nom medzi­ná­rod­nom zastú­pe­ní sa tu pop­ri mno­hých jazy­koch nestra­tí ani slo­ven­či­na či češ­ti­na.

Zo začiat­ku je to veľ­mi veľ­ké psy­chic­ké vypä­tie”, hovo­rí v uni­ver­zit­nom bare Čech Michal Más­lík. Na uni­ver­zi­te štu­du­je elek­tro­tech­nic­kú fakul­tu už tre­tí rok. Počas prvých dvoch rokov štú­dia trá­via štu­den­ti uče­ním čas­to aj 16 hodín den­ne.

Medzi štu­dent­mi tu vlád­ne obrov­ská súťa­ži­vosť”, hovo­rí Tomáš Virgl, kto­rý pat­rí na ško­le k pomer­ne veľ­kej sku­pin­ke Slo­vá­kov. “Tu nej­de o to spra­viť skúš­ky, ale o to byť naj­lep­ší”, popi­su­je mla­dý slo­vák.

Oba­ja mla­dí­ci pat­ria k tým naj­lep­ším štu­den­tom na ško­le. Tomáš Virgl je špič­ka v oblas­ti infor­ma­ti­ky a Michal Más­lík sa dokon­ca 2 roky po sebe stal naj­lep­ším štu­den­tom roč­ní­ka.

Zľa­va: Tomáš Virgl a Michal Más­lík

Ja tomu uče­niu zase tak veľa nedá­vam, tak­že nepat­rím k úpl­nej špič­ke. To ale Michal, ten sa stá­le len nie­čo učí”, pove­dal a usmial sa mla­dý Slo­vák. Michal Más­lík na to rea­gu­je slo­va­mi: “to vôbec nie je tak, že by som sa stá­le nie­čo učil. Pros­te robím to čo ma baví a keď ma to baví, tak sa o to zau­jí­mam a tak sa naučím via­cej”.

Goog­le a Mer­rill Lynch

Toto mla­dé čes­ko-slo­ven­ské duo má za sebou už prá­ce v pre­stíž­nych sve­to­vých spo­loč­nos­tiach. Tomáš Virgl pôso­bil už nie­koľ­ko mesia­cov v Goog­li v Moun­tain View a New Yor­ku a Más­lík pra­co­val zase v Lon­dý­ne pre Mer­rill Lynch. Mla­dý Čech pri­zná­va, že ho zlá­ka­li penia­ze, pre­to­že pre tech­ni­kov nie je zase v Lon­dý­ne toľ­ko mož­nos­tí a navy­še ban­ky pla­tia ove­ľa lep­šie.

Penia­ze na vyba­ve­nie nie sú na Impe­rial Col­le­ge prob­lém

Roč­né škol­né na Impe­rial Col­le­ge sto­jí 9000 libier. Štu­den­ti sú ale den­no­den­ne zapá­ja­ný do pra­xe a povzbu­dzo­va­ný k lep­ším výsled­kom. Celú jeseň je naprí­klad v uni­ver­zit­nom cam­pu­se mož­né vidieť men­šie pra­cov­né veľ­tr­hy. V tre­ťom roč­ní­ku je potom nut­né pop­ri ško­le zvlá­dať aj prax. Finan­co­va­nie štú­dia je nie len kvô­li mož­nos­tiam dob­re pla­te­nej stá­že. Brit­ská vlá­da pre štu­den­tov z Európ­skej únie zria­di­la agen­tú­ru, kto­rá im vo for­me pôžič­ky pla­tí škol­né, kto­ré štu­den­ti začnú splá­cať až po doštu­do­va­ní a budú dosa­ho­vať plat vo výš­ke mini­mál­nej brit­skej mzdy.

Keď som cez leto pra­co­val v Goog­li, posta­či­lo mi to na pokry­tie jed­né­ho roka živo­ta v Lon­dý­ne”, hovo­rí Virgl, kto­rý zís­kal dokon­ca aj šti­pen­dium. Vyso­ké škol­né sa okrem kva­li­ty výu­ky pre­ja­vu­je aj v per­fekt­nej vyba­ve­nos­ti ško­ly. “jedi­né s čím tu je prob­lém je pries­tor”, zho­du­jú sa štu­den­ti. Keď­že cam­pus leží vo štvr­ti Lon­dý­na kde sa cena bytu môže vyšpl­hať kluď­ne aj k sume 40 mili­ó­nov libier a nie je kam rásť. Aj to je dôvod pre­čo tu nemô­že­ne nájsť mno­ho barov a reštau­rá­cii pre aktív­ny štu­dent­ský život. Čo sa týka ale tech­nic­ké­ho záze­mia, s tým tu prob­lém urči­te nie je. Pri pre­hliad­ke ško­ly je mož­né obdi­vo­vať aj také arte­fak­ty ako dek­rét pod­pí­sa­ný krá­ľov­nou ale­bo obra­zy nosi­te­ľov Nobe­lo­vých cien, kto­rí tu štu­do­va­li.

Goog­le už nie je cool

Michal Más­lík a Tomáš Virgl sú zau­jí­ma­vá dvo­j­ica, z kto­rej kaž­dý ma inú pova­hu. Tomáš je viac extro­vert a Michal skôr extro­vert, ale navzá­jom sa dopĺňa­jú a oba­ja sa zhod­li na to, že Goog­le už nie je cool, tam nepôj­du.

Tomáš si počas svoj­ho pôso­be­nia v Goog­li pri­ču­chol aj k tomu ako ten­to gigant sta­via svo­je vlast­né dáto­vé cen­trá a har­dwa­re. Michal sa zase aktív­ne zaobe­rá elek­tro­ni­kou a čip­mi. Spo­lu sa dali tak nejak doko­py a priš­li na tech­no­ló­giu, z kto­rej by chce­li uro­biť pro­dukt a mož­no aj vlast­ný spo­loč­nosť. Ich nápad je zatiaľ iba vo fázy zho­to­ve­nia dizaj­nu, algo­rit­mov a prin­cí­pov fun­go­va­nia. V pod­sta­te má ísť o samos­tat­ný čip, urče­ný pre tzv. con­tent deli­ve­ry networks, teda CDN sie­te, pomo­cou kto­rých sa skla­du­je a doru­ču­je inter­ne­to­vý obsah. Hlav­nou myš­lien­kou celé­ho pro­jek­tu je to, aby tie­to sie­te boli čo naj­rých­lej­šie.

Nedos­ta­tok ľudí

Mla­dí­ci sa v súčas­nos­ti sna­žia pre svoj pro­jekt nájsť vhod­né­ho par­tne­ra. Slo­vák behom svoj­ho pôso­be­nia v Sil­li­con Val­ley zís­kal kon­tak­ty na gigan­tov v CDN obo­re Edge­Cast a Aka­mai.

Rea­li­zá­cia zau­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu nará­ža ešte na jeden prob­lém a to je nedos­ta­tok ľudí. “Všet­ci s kto­rý­mi sa baví­me nám chcú dať penia­ze. Tie ale nepot­re­bu­je­me, my potre­bu­je­me kva­lit­ných ľudí a o tých musí­me súpe­riť s gigant­mi ako je Goog­le, Mic­ro­soft či iní. Za men­ši plat, ale­bo podie­ly sa k nám niko­mu moc nech­ce”, hovo­ria Virgl s Más­lí­kom.

Tak či tak, oba­ja štu­den­ti chcú do pár mesia­cov prí­sť s vlast­ným pro­to­ty­pom. Veria tomu, že biz­nis s čip­mi je uzav­re­tý a čias­toč­ne mono­po­li­zo­va­ný spo­loč­nos­ťa­mi ako Intel, ARM a že musí prí­sť nie­kto, kto im ten­to mono­pol naru­ší. “My hovo­rí­me, že je čas robiť har­dwa­ro­vú fir­mu inak. Soft­wa­ro­vá oblasť už má svoj open sour­ce a clou­dy s níz­kou vstup­nou bari­é­rou, kým har­dwa­re stá­le nič”.

Život nám nie­čo pri­ne­sie. Sme vo fázy, kedy si kedy­koľ­vek doká­že­me zaro­biť dosť peňa­zí. My ale chce vyskú­šať nie­čo svo­je”, uzat­vá­ra Tomáš Virg.

Cha­la­nom drží­me pal­ce a dúfa­me, že inšpi­ru­jú aj mno­hých z vás.

zdroj: connect.zive.cz

Pridať komentár (0)