Slo­vák a Čech, ktorí majú nasme­ro­vané do Intelu a ARM

Lukáš Gašparík jr. / 13. novembra 2014 / Zaujímavosti

Brit­ská Impe­rial Col­lege je spo­ločne s Cam­bridge dru­hou naj­lep­šou uni­ver­zi­tou na svete. Naj­väč­šie nároku sa tu kladú naj­viac na štu­den­tov prvých dvoch roč­ní­kov, takže labo­ra­tó­ria sú tu otvo­rené každý deň do pol­noci a kniž­nice nons­top. V sil­nom medzi­ná­rod­nom zastú­pení sa tu popri mno­hých jazy­koch nestratí ani slo­ven­čina či češ­tina.

Zo začiatku je to veľmi veľké psy­chické vypä­tie”, hovorí v uni­ver­zit­nom bare Čech Michal Más­lík. Na uni­ver­zite štu­duje elek­tro­tech­nickú fakultu už tretí rok. Počas prvých dvoch rokov štú­dia trá­via štu­denti uče­ním často aj 16 hodín denne.

Medzi štu­dentmi tu vládne obrov­ská súťa­ži­vosť”, hovorí Tomáš Virgl, ktorý patrí na škole k pomerne veľ­kej sku­pinke Slo­vá­kov. “Tu nejde o to spra­viť skúšky, ale o to byť naj­lepší”, popi­suje mladý slo­vák.

Obaja mla­díci pat­ria k tým naj­lep­ším štu­den­tom na škole. Tomáš Virgl je špička v oblasti infor­ma­tiky a Michal Más­lík sa dokonca 2 roky po sebe stal naj­lep­ším štu­den­tom roč­níka.

Zľava: Tomáš Virgl a Michal Más­lík

Ja tomu uče­niu zase tak veľa nedá­vam, takže nepat­rím k úpl­nej špičke. To ale Michal, ten sa stále len niečo učí”, pove­dal a usmial sa mladý Slo­vák. Michal Más­lík na to rea­guje slo­vami: “to vôbec nie je tak, že by som sa stále niečo učil. Proste robím to čo ma baví a keď ma to baví, tak sa o to zau­jí­mam a tak sa naučím via­cej”.

Google a Mer­rill Lynch

Toto mladé česko-slo­ven­ské duo má za sebou už práce v pre­stíž­nych sve­to­vých spo­loč­nos­tiach. Tomáš Virgl pôso­bil už nie­koľko mesia­cov v Googli v Moun­tain View a New Yorku a Más­lík pra­co­val zase v Lon­dýne pre Mer­rill Lynch. Mladý Čech pri­znáva, že ho zlá­kali peniaze, pre­tože pre tech­ni­kov nie je zase v Lon­dýne toľko mož­ností a navyše banky pla­tia oveľa lep­šie.

Peniaze na vyba­ve­nie nie sú na Impe­rial Col­lege prob­lém

Ročné školné na Impe­rial Col­lege stojí 9000 libier. Štu­denti sú ale den­no­denne zapá­janý do praxe a povzbu­dzo­vaný k lep­ším výsled­kom. Celú jeseň je naprí­klad v uni­ver­zit­nom cam­puse možné vidieť men­šie pra­covné veľ­trhy. V tre­ťom roč­níku je potom nutné popri škole zvlá­dať aj prax. Finan­co­va­nie štú­dia je nie len kvôli mož­nos­tiam dobre pla­te­nej stáže. Brit­ská vláda pre štu­den­tov z Európ­skej únie zria­dila agen­túru, ktorá im vo forme pôžičky platí školné, ktoré štu­denti začnú splá­cať až po doštu­do­vaní a budú dosa­ho­vať plat vo výške mini­mál­nej brit­skej mzdy.

Keď som cez leto pra­co­val v Googli, posta­čilo mi to na pokry­tie jed­ného roka života v Lon­dýne”, hovorí Virgl, ktorý zís­kal dokonca aj šti­pen­dium. Vysoké školné sa okrem kva­lity výuky pre­ja­vuje aj v per­fekt­nej vyba­ve­nosti školy. “jediné s čím tu je prob­lém je pries­tor”, zho­dujú sa štu­denti. Keďže cam­pus leží vo štvrti Lon­dýna kde sa cena bytu môže vyšpl­hať kluďne aj k sume 40 mili­ó­nov libier a nie je kam rásť. Aj to je dôvod prečo tu nemô­žene nájsť mnoho barov a reštau­rá­cii pre aktívny štu­dent­ský život. Čo sa týka ale tech­nic­kého záze­mia, s tým tu prob­lém určite nie je. Pri pre­hliadke školy je možné obdi­vo­vať aj také arte­fakty ako dek­rét pod­pí­saný krá­ľov­nou alebo obrazy nosi­te­ľov Nobe­lo­vých cien, ktorí tu štu­do­vali.

Google už nie je cool

Michal Más­lík a Tomáš Virgl sú zau­jí­mavá dvo­j­ica, z kto­rej každý ma inú povahu. Tomáš je viac extro­vert a Michal skôr extro­vert, ale navzá­jom sa dopĺňajú a obaja sa zhodli na to, že Google už nie je cool, tam nepôjdu.

Tomáš si počas svojho pôso­be­nia v Googli pri­ču­chol aj k tomu ako tento gigant sta­via svoje vlastné dátové cen­trá a har­dware. Michal sa zase aktívne zaoberá elek­tro­ni­kou a čipmi. Spolu sa dali tak nejak dokopy a prišli na tech­no­ló­giu, z kto­rej by chceli uro­biť pro­dukt a možno aj vlastný spo­loč­nosť. Ich nápad je zatiaľ iba vo fázy zho­to­ve­nia dizajnu, algo­rit­mov a prin­cí­pov fun­go­va­nia. V pod­state má ísť o samos­tatný čip, určený pre tzv. con­tent deli­very networks, teda CDN siete, pomo­cou kto­rých sa skla­duje a doru­čuje inter­ne­tový obsah. Hlav­nou myš­lien­kou celého pro­jektu je to, aby tieto siete boli čo naj­rých­lej­šie.

Nedos­ta­tok ľudí

Mla­díci sa v súčas­nosti sna­žia pre svoj pro­jekt nájsť vhod­ného par­tnera. Slo­vák behom svojho pôso­be­nia v Sil­li­con Val­ley zís­kal kon­takty na gigan­tov v CDN obore Edge­Cast a Aka­mai.

Rea­li­zá­cia zau­jí­ma­vého pro­jektu naráža ešte na jeden prob­lém a to je nedos­ta­tok ľudí. “Všetci s kto­rými sa bavíme nám chcú dať peniaze. Tie ale nepot­re­bu­jeme, my potre­bu­jeme kva­lit­ných ľudí a o tých musíme súpe­riť s gigantmi ako je Google, Mic­ro­soft či iní. Za menši plat, alebo podiely sa k nám nikomu moc nechce”, hovo­ria Virgl s Más­lí­kom.

Tak či tak, obaja štu­denti chcú do pár mesia­cov prísť s vlast­ným pro­to­ty­pom. Veria tomu, že biz­nis s čipmi je uzav­retý a čias­točne mono­po­li­zo­vaný spo­loč­nos­ťami ako Intel, ARM a že musí prísť nie­kto, kto im tento mono­pol naruší. “My hovo­ríme, že je čas robiť har­dwa­rovú firmu inak. Soft­wa­rová oblasť už má svoj open source a cloudy s níz­kou vstup­nou bari­é­rou, kým har­dware stále nič”.

Život nám niečo pri­ne­sie. Sme vo fázy, kedy si kedy­koľ­vek doká­žeme zaro­biť dosť peňazí. My ale chce vyskú­šať niečo svoje”, uzat­vára Tomáš Virg.

Cha­la­nom držíme palce a dúfame, že inšpi­rujú aj mno­hých z vás.

zdroj: connect.zive.cz

Pridať komentár (0)