Slovak American Foundation môže tvoj biznis dostať do USA a pomôcť ti s financovaním

  • Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion v rámci svojho US Con­nec­ti­ons prog­ramu spúšťa jesenné kolo pri­hlá­šok
  • Máš tak jedinečnú možnosť preraziť na medzinárodnom trhu a rozvíjať ďalej tvoj biznis, vďaka niekoľkotisícovej finančnej injekcii
vell
pexels.com
  • Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion v rámci svojho US Con­nec­ti­ons prog­ramu spúšťa jesenné kolo pri­hlá­šok
  • Máš tak jedinečnú možnosť preraziť na medzinárodnom trhu a rozvíjať ďalej tvoj biznis, vďaka niekoľkotisícovej finančnej injekcii

Misiou nadácie Slovak American Foundation (SAF) je podporovať vzťah a posilňovať väzby medzi Spojenými štátmi a Slovenskou republikou. Deje sa tak aj vďaka poskytovaniu vzdelávacích či výmenných príležitostí pre iniciatívnych ľudí, s hodnotnými nápadmi či startupmi.

SAF pod­po­ruje spo­loč­nosti s pro­duk­tami, ktoré majú po­ten­ciál úspešne vstú­piť na ame­rický trh – ide­álne v ho­ri­zonte 12-18-tich me­sia­cov a zá­ro­veň sú ešte stále v štá­diu roz­voja. Momentálne SAF spúšťa program, vďaka ktorému vy­brané firmy zís­kajú sumu až 35 000 do­lá­rov (32 000 eur), ktoré môžu po­u­žiť na expan­ziu, zís­ka­va­nie zá­kaz­ní­kov, roz­voj siete alebo zís­ka­nie ďal­ších fi­nan­cií. Tieto ak­ti­vity môžu za­hŕňať aj kon­fe­ren­cie, veľ­trhy, pod­ni­ka­teľ­ské prog­ramy a eventy.

Aké sú podmienky? Tvoj startup by mal byť minimálne v štádiu beta, s aktívnou základňou zákazníkov. Zakladatelia, či manažment spoločnosti by mal mať taktiež možnosť vycestovať do USA. Star­tup musí byť za­lo­žený na Slo­ven­sku, väč­ši­nové vlast­níc­tvo mu­sia mať Slo­váci, musí mať ren­ta­bilný biz­nis mo­del a de­di­ko­vaný ma­naž­ment. Cie­ľom SAF nie je v týchto prog­ra­moch pod­po­ro­vať sa­motné star­tupy, skôr ich sa­motné tímy. Star­tu­pisti tak do­stanú prí­le­ži­tosť za­žiť si pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém v USA a na zá­klade týchto skú­se­ností uspieť na Slo­ven­sku. Deadline na prihlášky je 12.10.2018. Prihlásiť sa môžeš priamo TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech