Slo­vák ponú­ka jedi­neč­nú šan­cu dostať sa do ves­mí­ru

Linda Cebrová / 14. apríla 2016 / Zo Slovenska

Let do ves­mí­ru nebol ešte nikdy nám oby­čaj­ným smr­teľ­ní­kom tak­to blíz­ko. Jedi­neč­ná súťaž Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip pre­ve­rí tvo­je fyzic­ké a men­tál­ne zdat­nos­ti špe­ciál­ne navr­hnu­tý­mi súťa­ža­mi. Ak nimi prej­deš, čaká ťa leten­ka na subor­bi­tál­ny let v hod­no­te 150 000 USD.

Nej­de tu o oby­čaj­nú súťaž ale­bo mara­tón. Ces­ta Spa­ce­ma­na je pod­lo­že­ná vedou, seri­óz­nym letec­tvom a pilo­to­va­ním, v kom­bi­ná­cií s nároč­ný­mi špor­to­vý­mi a súťaž­ný­mi dis­cip­lí­na­mi. Všet­ko bude pre­bie­hať pod vede­ním pro­fe­si­onál­nych pilo­tov, atlé­tov a ved­cov.

Ambi­ci­óz­ni, odhod­la­ní, a posú­va­jú­ci limi­ty. Muži aj ženy. Pres­ne pre tých je tu Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip. Kaž­dý kan­di­dát, kto­rý sa zúčast­ní tej­to súťa­že, zaži­je to, čo čaká a nemi­nie ani sku­toč­né­ho astro­nau­ta. Zdo­lá­va­nie neča­ka­ných pre­ká­žok, rie­še­nie krí­zo­vých situ­ácii a posú­va­nie vlast­ných limi­tov.

spacee

Tím Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip ti pri­ná­ša viac ako len nud­né výbe­ro­vé kona­nie. Ino­va­tív­ny dizajn súťaž­ných dis­cip­lín bude skve­lým zážit­kom pre kaž­dé­ho kan­di­dá­ta. Inšpi­ro­va­nézakla­da­te­ľom Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip — Rober­tom Voká­lom (pre­čí­taj si náš roz­ho­vor s Rober­tom tu)kto­rý podob­nú súťaž s náz­vom Axe Apol­lo Spa­ce Aca­de­my absol­vo­val a pole­tí do ves­mí­ru. Aj vďa­ka tej­to súťa­ži začal na sebe viac makať a veriť svo­jim snom, v pod­sta­te zme­ni­la jeho pohľad život. Spa­ce­man ti uká­že ces­tu obja­vo­va­nia a pre­ko­ná­va­nia vlast­ných limi­tov.

spacc

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip sa skla­dá zo šty­roch kôl. Kaž­dý z kan­di­dá­tov má na začiat­ku rov­na­kú šan­cu letieť do ves­mí­ru. Je iba na ňom, či ju využi­je. Čím viac kôl kan­di­dát prej­de, tým vyš­šia je jeho šan­ca letieť do ves­mí­ru. Na začiat­ku je naj­dô­le­ži­tej­šie zare­gis­tro­vať sa na strán­ke

spa­ce­man­cham­pi­ons­hip.com, kde zatiaľ môžeš zadať svoj email a oča­ká­vať v blíz­kej dobe ďal­šie infor­má­cie. Ofi­ciál­ny štart regis­trá­cie na súťaž je naplá­no­va­ný na 5.5.2016 v bra­ti­slav­skom Con­nect Cowor­king, viac infor­má­cií náj­deš na strán­ke even­tu. Ešte dnes si zadar­mo rezer­vuj svo­je mies­to na pro­mo even­te v Bra­ti­sla­ve, kde sa dozvieš viac infor­má­cií o súťa­ži, kto­rá ti môže zme­niť život.

Viac detai­lov o prie­be­hu súťa­že čakaj už čosko­ro!

zdroj foto­gra­fií: spacemanchampionship.com

Pridať komentár (0)