Slo­vák ponúka jedi­nečnú šancu dostať sa do ves­míru

Linda Cebrová / 14. apríla 2016 / Zo Slovenska

Let do ves­míru nebol ešte nikdy nám oby­čaj­ným smr­teľ­ní­kom takto blízko. Jedi­nečná súťaž Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip pre­verí tvoje fyzické a men­tálne zdat­nosti špe­ciálne navr­hnu­tými súťa­žami. Ak nimi prej­deš, čaká ťa letenka na subor­bi­tálny let v hod­note 150 000 USD.

Nejde tu o oby­čajnú súťaž alebo mara­tón. Cesta Spa­ce­mana je pod­lo­žená vedou, seri­óz­nym letec­tvom a pilo­to­va­ním, v kom­bi­ná­cií s nároč­nými špor­to­vými a súťaž­nými dis­cip­lí­nami. Všetko bude pre­bie­hať pod vede­ním pro­fe­si­onál­nych pilo­tov, atlé­tov a ved­cov.

Ambi­ci­ózni, odhod­laní, a posú­va­júci limity. Muži aj ženy. Presne pre tých je tu Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip. Každý kan­di­dát, ktorý sa zúčastní tejto súťaže, zažije to, čo čaká a nemi­nie ani sku­toč­ného astro­nauta. Zdo­lá­va­nie neča­ka­ných pre­ká­žok, rie­še­nie krí­zo­vých situ­ácii a posú­va­nie vlast­ných limi­tov.

spacee

Tím Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip ti pri­náša viac ako len nudné výbe­rové kona­nie. Ino­va­tívny dizajn súťaž­ných dis­cip­lín bude skve­lým zážit­kom pre kaž­dého kan­di­dáta. Inšpi­ro­vanézakla­da­te­ľom Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip — Rober­tom Voká­lom (pre­čí­taj si náš roz­ho­vor s Rober­tom tu)ktorý podobnú súťaž s náz­vom Axe Apollo Space Aca­demy absol­vo­val a poletí do ves­míru. Aj vďaka tejto súťaži začal na sebe viac makať a veriť svo­jim snom, v pod­state zme­nila jeho pohľad život. Spa­ce­man ti ukáže cestu obja­vo­va­nia a pre­ko­ná­va­nia vlast­ných limi­tov.

spacc

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip sa skladá zo šty­roch kôl. Každý z kan­di­dá­tov má na začiatku rov­nakú šancu letieť do ves­míru. Je iba na ňom, či ju využije. Čím viac kôl kan­di­dát prejde, tým vyš­šia je jeho šanca letieť do ves­míru. Na začiatku je naj­dô­le­ži­tej­šie zare­gis­tro­vať sa na stránke

spa­ce­man­cham­pi­ons­hip.com, kde zatiaľ môžeš zadať svoj email a oča­ká­vať v blíz­kej dobe ďal­šie infor­má­cie. Ofi­ciálny štart regis­trá­cie na súťaž je naplá­no­vaný na 5.5.2016 v bra­ti­slav­skom Con­nect Cowor­king, viac infor­má­cií náj­deš na stránke eventu. Ešte dnes si zadarmo rezer­vuj svoje miesto na promo evente v Bra­ti­slave, kde sa dozvieš viac infor­má­cií o súťaži, ktorá ti môže zme­niť život.

Viac detai­lov o prie­behu súťaže čakaj už čoskoro!

zdroj foto­gra­fií: spacemanchampionship.com

Pridať komentár (0)