Slo­ven­ka Kat­ka roz­beh­la biz­nis s lahod­ným mlie­kom, kto­ré nie je od kra­vy

Marianna Mikešová / 20. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: My Mylk

Žije­me v dobe “hips­ter­ských” gas­tro tren­dov, ale aj vzo­stu­pu vegán­stva a potra­vi­no­vých into­le­ran­cií. Pri tak pes­trej ponu­ke rast­lin­ných náh­rad dnes doká­že­me bez živo­číš­nych pro­duk­tov nie­len pre­žiť, ale napl­no si vychut­ná­vať nové chu­ťo­vé zážit­ky. Vie to aj Kat­ka Kopú­no­vá, kto­rá sto­jí za znač­kou My Mylk. 

Prá­ve mlieč­ne pro­duk­ty a v nich pri­ro­dze­ne sa vysky­tu­jú­ca lak­tó­za, sú obrov­ským potra­vi­no­vým aler­gé­nom. Mno­hí Slo­vá­ci sa ich pre dob­ro svoj­ho zdra­via musia dob­ro­voľ­ne či nedob­ro­voľ­ne vzdať. Ak nedo­ká­žeš vypiť kávu bez mlie­ka, milu­ješ ran­né cere­álie s mlie­kom ale­bo si syro­vý labuž­ník, zrej­me si vieš pred­sta­viť, aký “horor” to pre mno­hých môže zna­me­nať.

Ale to len dovte­dy, kým neob­ja­via svet rast­lin­ných náh­rad, kto­rý je nesku­toč­ne pes­trý a pri prvom stre­te s ním sa môžu cítiť asi ako Ali­ca v kra­ji­ne zázra­kov. :) Keď hovo­rí­me o mlie­ku, dnes už naozaj nemu­sí pochá­dzať len od kra­vy, ale dá sa vyro­biť z ore­chov, semie­nok či sóje, a čo je naj­lep­šie, kaž­dé chu­tí inak.

Také­to lahod­né a zdra­vé mlie­ko si môžeš vyro­biť aj doma, ale Kat­ka Kopú­no­vá vie, aké zdĺha­vé a nároč­né to vie byť. Málo­ko­mu sa chce nie­koľ­ko­krát týž­den­ne upra­to­vať ten nepo­ria­dok po mixo­va­ní a cede­ní mlie­ka cez plát­no. Pre­to sa roz­hod­la uľah­čiť život všet­kým vegá­nom a aler­gi­kom ale­bo tým, kto­rý chcú žiť tro­chu pes­trej­šie, a zalo­ži­la pro­jekt My Mylk.

Už odma­lič­ka sme počú­va­li, aké dôle­ži­té je mlie­ko pre sil­né kos­ti, dnes už vie­me, že to s tým­to tvr­de­ním nie je až také horú­ce. V sku­toč­nos­ti je pitie mlie­ka čas­to spá­ja­né s civi­li­zač­ný­mi ocho­re­nia­mi. Kat­ke navy­še nikdy nechu­ti­lo. Odke­dy mi ho mama pre­va­ri­la a omy­lom sa mi do úst dosta­lo aj so „šup­kou“, nech­ce­la som o ňom ani počuť. Vte­dy ma to kvô­li váp­ni­ku a kos­tiam mrze­lo. Dnes som jej za tú šup­ku vďač­ná,” píše Kat­ka na svo­jej strán­ke.

Mož­no si vra­víš, že také mlie­ko dosta­neš aj v kaž­dom dru­hom obcho­de. To je síce prav­da, no zďa­le­ka nedo­sa­hu­je kva­li­tu a chuť My Mylk, kto­ré je vyro­be­né s lás­kou a ruč­ne. Bež­né kra­bi­co­vé mlie­ko obsa­hu­je iba 2,5 per­cent mand­lí, čo je asi 5 mand­lí na 250 ml. Jeho kon­zis­ten­cia je pre­to ried­ka a chuť vodo­vá. V našich mlieč­kach je pri­bliž­ne 30 per­cent rast­lin­nej zlož­ky. Pre­to sú také kré­mo­vé a chut­né,” uvied­la Kat­ka.

Pra­vi­del­ne v sobo­tu v Sta­rej trž­ni­ci vo svo­jom stán­ku pre­dá­va fľa­še s čerstvým rast­lin­ným mlie­kom z mand­lí, vlaš­ských ore­chov či maku, a vždy prí­de s nie­čím novým. Tu a tam pri­dá voňa­vé kore­nie a vte­dy vzni­ka­jú také chu­ťo­vé bom­by, ako naprí­klad koko­so­vé mlie­ko s mat­cha čajom, ďat­la­mi a vanil­kou. Už čis­té koko­so­vé mlie­ko je top­ka a je skve­lé nie­len do smo­ot­hie, ale aj do ázij­skej kuchy­ne.

Naroz­diel od krav­ské­ho mlie­ka, obsa­hu­je kaž­dé rast­lin­né mlie­ko iné vita­mí­ny a mine­rá­ly, pre­to je ide­ál­ne strie­dať rôz­ne dru­hy. Koko­so­vé naprí­kald Kat­ka odpo­rú­ča pre vyso­ký obsah vita­mí­nov B, žele­za, sodí­ka, váp­ni­ka, mag­né­zia či fos­fo­ru, a pre jeho schop­nosť zlep­šo­vať trá­ve­nie a zni­žo­vať krv­ný tlak. To z vlaš­ských ore­chov zas pre množ­stvo ome­ga-3 mast­ných kyse­lín, vita­mí­nu E, váp­ni­ka či anti­oxi­dan­tov.

Nezna­me­ná to však, že sa máš krav­ské­ho mlie­ka hneď vzdať. Pokoj­ne si ho uží­vaj naďa­lej, prí­pad­ne strie­daj. “Ak si chce­te dať bab­ki­ne buch­ty a zapiť ich kva­lit­ným mlie­kom, urob­te to. To rast­lin­né totiž jeho chuť nikdy plno­hod­not­ne nena­hra­dí. Ak ale ide­te robiť pala­cin­ky, smo­ot­hie ale­bo ovse­nú kašu skús­te pou­žiť to rast­lin­né. Kré­mo­vosť a kon­zis­ten­cia je rov­na­ká a mož­no vás nako­niec aj milo prek­va­pí jem­nou chu­ťou ore­chov,” doda­la Kat­ka.

Táto Slo­ven­ka je doko­na­lá gas­tro čaro­dej­ni­ca, pre­to­že okrem výro­by skve­lé­ho My Mylk robí aj klíč­ko­vý biz­nis Sprout me a tak­tiež vedie ško­lu vare­nie Jem iné. Svoj život zasvä­ti­la gas­tro­nó­mii a pro­pa­gá­cii zdra­vej stra­vy a plní si tak jeden sen za dru­hým.

Život má byť pes­trý, tak pre­čo si ho neo­zvlášt­niť a nespra­viť nie­čo pre zdra­vie naprí­klad aj takým ore­cho­vým mlie­kom namies­to oby­čaj­né­ho? :)

Pridať komentár (0)