Slovenka pracujúca pre Gucci: Firma si zakladá na tom, aby sme do práce chodili radi a boli šťastní

Alexandra Valková / 27. januára 2019 / Rozhovory

  • Clau­dia Piet­ru­chová nám pre­zra­dila, že práca v Ra­kúsku je na roz­diel od Slo­ven­ska lep­šie ohod­no­tená a ľu­dia si to tu viac vá­žia
  • Každá pra­covná čin­nosť a po­zí­cia sa be­rie ako dô­le­žitá a nie me­nej­cenná, ako to ob­čas býva na Slo­ven­sku
  • Clau­dia ovláda tri cu­dzie ja­zyky a mo­men­tálne sa chystá na štvrtý
  • Po­ve­dala nám o tom, aké be­ne­fity za­mest­nan­com po­núka práca v Ra­kúsku a aké hod­noty má značka Gucci
zdroj: Archív Claudia Pietruchová
  • Clau­dia Piet­ru­chová nám pre­zra­dila, že práca v Ra­kúsku je na roz­diel od Slo­ven­ska lep­šie ohod­no­tená a ľu­dia si to tu viac vá­žia
  • Každá pra­covná čin­nosť a po­zí­cia sa be­rie ako dô­le­žitá a nie me­nej­cenná, ako to ob­čas býva na Slo­ven­sku
  • Clau­dia ovláda tri cu­dzie ja­zyky a mo­men­tálne sa chystá na štvrtý
  • Po­ve­dala nám o tom, aké be­ne­fity za­mest­nan­com po­núka práca v Ra­kúsku a aké hod­noty má značka Gucci

Ako vy­ze­rala tvoja cesta za dream jo­bom de­part­ment ma­na­gera Gucci?

V Parn­dorfe som za­čala pra­co­vať asi pred 9 rokmi. Aj keď som pra­co­vala na Slo­ven­sku v jed­nom gra­fic­kom štú­diu, vždy ma to ťa­halo k móde. Za­čí­nala som v Ar­mani ako asis­tentka pre­daja na čias­točný úvä­zok a po­stupne som sa vy­pra­co­vala. Ne­skôr ma šéf po­vý­šil na zá­stupcu ma­na­žéra v inej pre­dajni, kde som pra­co­vala viac ako dva roky. Keď som sa do­zve­dela, že Gucci má ot­vo­renú po­zí­ciu na de­part­ment ma­na­gera, tak som to skú­sila a od marca tu pra­cu­jem na spo­mí­na­nej po­zí­cii.

Ako vy­zerá cel­ková pra­covná at­mo­sféra v Gucci?

Veľmi to zá­visí od ma­na­žé­rov, ako u kaž­dej inej značky. Gucci má sa­moz­rejme vy­soké ná­roky, no zá­ro­veň si za­kladá na tom, aby sme do práce cho­dili radi, boli šťastní a mali ra­dosť z toho, čo ro­bíme. My ma­na­žéri sa sna­žíme tím mo­ti­vo­vať, ako sa dá a vy­tvá­rať fun­gu­júce, or­ga­ni­zo­vané a šťastné pra­covné pro­stre­die. V Ra­kúsku každý svoju prácu vy­ko­náva s väč­šou ra­dos­ťou a en­tu­ziaz­mom ako ľu­dia na Slo­ven­sku.

Aká si ma­na­žérka?

Táto po­zí­cia nie je ur­čite ľahká, hlavne, keď je náš tím me­dzi­ná­rodný a každý je­den člo­vek je iný. Sna­žím sa ísť na za­mest­nan­cov po­zi­tív­nou mo­ti­vá­ciou, ale keď ma na­hne­vajú, viem byť aj prí­sna. Raz do me­siaca máme v Gucci „ser­vice check“, teda hod­no­te­nie kva­lity pre­daja. Ak však vý­sle­dok tejto kon­troly nie je dobrý, od­ráža sa to aj na mo­jom sprá­vaní. Sna­žím sa ísť mo­jim za­mest­nan­com prí­kla­dom a uká­zať im, že sa to dá a že od nich ne­oča­ká­vam niečo, čo nie je možné. Na konci dňa je predsa šťastný tím aj efek­tívny tím.

Ne­ro­bil ti zo za­čiatku prob­lém ja­zyk alebo si ovlá­dala ne­mčinu už pred tým, ako si za­čala pra­co­vať v Parn­dorfe?

Ja som v pod­state z po­lo­vice Ne­mka, pre­tože mám ma­minu Slo­venku a otca Ne­mca, takže som mala to šťas­tie, že som ve­dela najprv po ne­mecky a po­tom po slo­ven­sky. Ďa­lej roz­prá­vam po an­glicky, ovlá­dam zá­klady ruš­tiny a mo­men­tálne sa chcem za­čať učiť ta­lian­činu. Mys­lím si, že keď chce nie­kto pra­co­vať v Ra­kúsku a vy­uží­vať ich so­ciálny sys­tém, tak je zá­kladná sluš­nosť ve­dieť do­ro­zu­mieť sa v ich ja­zyku.

Aké boli tvoje za­čiatky? Ne­stretla si sa s dis­kri­mi­ná­ciou cu­dzin­cov?

Ta­kýchto si­tu­ácií tu máme mi­ni­mum a ko­le­go­via sa k sebe sprá­vajú slušne a pria­teľ­sky a ne­ro­bia me­dzi se­bou roz­diely na zá­klade ná­rod­nosti.

Ako sa za­mest­nanci u vás sprá­vajú k va­šim zá­kaz­ní­kom v po­rov­naní so Slo­ven­skom?

Ja som si na Slo­ven­sku všimla isté ste­re­oty­po­va­nie zá­kaz­níka, čo je u nás v Gucci za­ká­zané. My tu zá­kaz­ní­kov ne­ste­re­oty­pu­jeme a sna­žíme sa kaž­dému po­dá­vať naj­lepší ser­vis ne­hľa­diac na to, ako je ob­le­čený.

Aké be­ne­fity pri­náša práca v Ra­kúsku svo­jim za­mest­nan­com?  

Ra­kúsko je jedna z naj­so­ciál­nej­ších kra­jín a tak­tiež jed­nou z naj­lep­ších kra­jín na ži­vot. Za­mest­nanci do­stá­vajú zo zá­kona 13. a 14. plat, pri­čom je­den chodí v lete, ako kvázi prís­pe­vok na do­vo­lenku a je­den v zime, ako prís­pe­vok na Via­noce. Pre­plá­cané nad­časy sú tak­tiež po­vin­nos­ťou, ale zá­visi to od typu zmluvy. Veľmi dobre tu fun­guje aj ochrana za­mest­nanca a keď má člo­vek ho­ci­jaký prob­lém, tak za­volá do pra­cov­nej ko­mory a okam­žite do­stane ter­mín od práv­nika, s kto­rým môže všetko pre­d­is­ku­to­vať.

Aké sú pod­mienky na za­mest­nan­cov pra­cu­jú­cich v Ra­kúsku?

Ur­čite en­tu­ziaz­mus do práce a chuť pra­co­vať a zlep­šo­vať sa. U nás v Gucci sú tie ná­roky cel­kom vy­soké, ale mys­lím si, že je to opod­stat­nené. Pra­covná ko­mora pra­vi­delne kon­tro­luje, v akých pod­mien­kach za­mest­nanci pra­cujú. Veľký dô­raz sa tu kla­die aj na te­hotné ženy, ktoré majú upra­vené pod­mienky na to, aby bola pre nich práca stále kom­fortná a aby im práca ni­ja­kým spô­so­bom ne­ško­dila zdra­viu.

Akí sú ra­kúski zá­kaz­níci v po­rov­naní s tými slo­ven­skými?

Nech­cem ich veľmi ška­tul­ko­vať, pre­tože som sa stretla už s rôz­nymi typmi zá­kaz­ní­kov. Ra­kú­ša­nia aj Slo­váci sú ná­roční zá­kaz­níci. Kaž­dému zá­kaz­ni­kovi ink­li­nuje, keď sa s ním za­čnem roz­prá­vať v jeho ja­zyku a náj­dem si tam taký ten há­čik, ako s ním ko­mu­ni­ko­vať pria­teľ­skej­šie.

Pre­dáva sa v Ra­kúsku lepši to­var ako na Slo­ven­sku?

To zá­visi od značky. Po­čula som, že veľa zna­čiek v out­lete vy­rába aj iný druh to­varu na špe­ciálne ak­ci­ové dni, ale ur­čite by som to ne­se­lek­to­vala a ne­tvr­dila by som, že na Slo­ven­sku je me­nej kva­litné ob­le­če­nie, pre­tože to zá­visi od značky.

Aké ďal­šie be­ne­fity sú spo­jené s prá­cou ma­na­žéra pre Gucci?

Ok­rem spo­mí­na­ných be­ne­fi­tov mi táto práca umož­ňuje ces­to­vať na slu­žobné cesty do rôz­nych kra­jín. Vďaka tejto práci som si už dosť po­ces­to­vala. Bola som na­prí­klad v Mi­láne, Bar­ce­lone, Ne­mecku a vo Flo­ren­cii. Ide väč­ši­nou o ško­le­nia alebo ot­vá­ra­nie no­vých ob­cho­dov na rôz­nych mies­tach.

Chceš tu zo­stať pra­co­vať? Prečo si túto značku vá­žiš?

Ur­čite by som tu rada zo­stala, po­kiaľ to bude možné. Pá­čia sa mi hod­noty tejto značky, hlavne pri tom, ako dbá na to, aby bolo na ve­dú­cich po­zí­ciach za­mest­na­ných 50 per­cent žien a 50 per­cent mu­žov. Dbajú na rov­no­váhu a na rov­no­cen­nosť po­hla­via. Ďal­šou vý­znam­nou hod­no­tou, ktorá je pre mňa osobne veľmi pod­statná a dô­le­žitá je, že Gucci dbá na ži­votné pro­stre­die. Vždy a všade, kde je to možné, po­u­ží­vame roz­lo­ži­teľné obaly z ku­ku­rič­ného škrobu, na­miesto tých plas­to­vých.

Ďa­lej máme vy­slo­vene dané a na­ria­dené všetky pred­po­klady na re­cyk­lá­ciu, ob­no­vi­teľné zdroje, fil­tro­va­nie vody, aby sme pre­d­išli po­u­ží­va­niu plas­to­vých fliaš. Pri vý­robe pro­duk­tov, ktoré po­chá­dzajú z Ta­lian­ska, sú vždy do­dr­žia­vané normy EÚ. Pri vý­robe pro­duk­tov sú vy­uží­vané naj­nov­šie tech­no­ló­gie a ma­te­riály, ktoré nie sú škod­livé pre pro­stre­die a mi­ni­ma­li­zujú vy­uží­va­nie ener­gie a vody. Značka Gucci tak­tiež pris­pieva veľké fi­nančné čias­tky na rôzne hu­ma­ni­tárne kauzy a tak­mer úplne vy­lú­čila vý­robu ko­žu­šín, čo je pre mňa ako mi­lov­níka zvie­rat a ve­ge­ta­riánku nutný krok dneš­nej doby.

Pridať komentár (0)