Slovenská značka MALINNA° je tak unikátna, že dokáže konkurovať aj tým svetovým

Alexandra Valkova / 1. decembra 2018 / Rozhovory

  • Pri bu­do­vaní slo­ven­skej značky MA­LINNA° Do­mi­nika vô­bec ne­ve­dela, do čoho ide
  • Pô­so­bila ako operná spe­váčka a hla­sový kouč a dnes stojí za znač­kou 100% prí­rod­nej koz­me­tiky
  • Po šty­roch ro­koch uží­va­nia MA­LINNA° eli­xíru ne­bola ani raz chorá
  • Ich pro­dukty sú ur­čené pre ľudí, ktorí si chcú udr­žať svoje zdra­vie a zlep­šiť svoju kon­dí­ciu
  • V praž­skej Fann par­fu­me­rie má MA­LINNA° vý­sostné miesto spolu s pia­tim vy­bra­nými znač­kami z Česka a Slo­ven­ska, ktoré ve­dia kon­ku­ro­vať aj tým za­be­hnu­tým zo sveta
zdroj: Startitup/archív Dominika Doniga
  • Pri bu­do­vaní slo­ven­skej značky MA­LINNA° Do­mi­nika vô­bec ne­ve­dela, do čoho ide
  • Pô­so­bila ako operná spe­váčka a hla­sový kouč a dnes stojí za znač­kou 100% prí­rod­nej koz­me­tiky
  • Po šty­roch ro­koch uží­va­nia MA­LINNA° eli­xíru ne­bola ani raz chorá
  • Ich pro­dukty sú ur­čené pre ľudí, ktorí si chcú udr­žať svoje zdra­vie a zlep­šiť svoju kon­dí­ciu
  • V praž­skej Fann par­fu­me­rie má MA­LINNA° vý­sostné miesto spolu s pia­tim vy­bra­nými znač­kami z Česka a Slo­ven­ska, ktoré ve­dia kon­ku­ro­vať aj tým za­be­hnu­tým zo sveta

Ako vznikla táto značka? Kto stojí za ce­lou myš­lien­kou?

Zhruba pred de­via­timi rokmi sa môj otec za­čal za­obe­rať ochra­nou ma­te­riá­lov pred škod­li­vými vplyvmi pro­stre­dia. Pred ap­li­ká­ciou ochran­ného ošet­re­nia však ma­te­riál bolo treba do­ko­nale očis­tiť až na mo­le­ku­lár­nej úrovni. Bolo dô­le­žité od­strá­niť aj jeho zo­xi­do­vanú časť bez toho, aby sa sa­motný ma­te­riál po­ško­dil. Vtedy na­šiel na trhu čis­tiaci pros­trie­dok na báze ole­jov, ktorý mal veľmi dobré čis­tiace účinky, no ne­spĺňal tie naj­vyš­šie eko­lo­gické kri­té­riá môjho otca.

A čo teda na­sle­do­valo? 

Roz­ho­dol sa, že vy­tvorí čis­tič bez akej­koľ­vek pri­da­nej syn­te­tic­kej che­mi­ká­lie s ob­rov­ským čis­tia­cim účin­kom. Po ro­koch tes­tov a skú­ma­nia sa mu po­da­rilo, pre mno­hých che­mi­kov ne­po­cho­pi­teľné, a k pros­triedku sa do­pra­co­val. Ja som sa o túto časť pod­ni­ka­nia ne­zau­jí­mala. Ale zau­jí­mala ma jeho práca s or­ga­nic­kými olejmi. Keď som si všimla, že čis­tič má lep­šie zlo­že­nie ako aký­koľ­vek or­ga­nický spr­cho­vací gél, za­čala som ho na tento účel po­u­ží­vať. Po­tom som po­stupne za­čala otca na­ho­vá­rať na myš­lienku oto­čiť sa aj sme­rom ku sta­rost­li­vosti o telo.

Tak si teda od­štar­to­vala za­čia­tok koz­me­tic­kej značky Ma­linna…

V tom čase som pô­so­bila ako operná spe­váčka a hla­sový kouč. Moje ob­chodné a mar­ke­tin­gové schop­nosti boli tak­mer nu­lové. Otec spo­lu­pra­co­val s ľuďmi, ktorí sa ce­lo­ži­votne ve­no­vali ob­chodu a preto ma bral spo­čiatku s re­zer­vou, čomu sa ani ne­ču­du­jem. V čom si ale ve­rím stále, je schop­nosť ne­twor­ko­vať a nájsť správ­nych ľudí, ktorí sa ve­dia an­ga­žo­vať v pr­vom rade pre ideu a až po­tom pre jej fi­nančný po­ten­ciál. Ak tá prvá časť chýba alebo nie je prvá, pro­jekt veľmi rýchlo padá. Z Innsb­rucku roz­bie­hať slo­ven­skú značku s ot­com, pre kto­rého fun­gujú hlavne osobné stret­nu­tia, ne­bolo možné. Ro­di­čia žili vtedy v Ta­jove a ja som sa roz­hodla pre kom­pro­mis a pre­na­jala si byt v Bra­ti­slave a za­čala zhá­ňať ľudí, ktorí by mi po­mohli vy­bu­do­vať vi­zu­álne celú značku. Bola to pre mňa úplne nová skú­se­nosť a vô­bec som ne­tu­šila, do čoho idem.

Spo­me­nula si, že sama tieto pro­dukty po­u­ží­vaš. Všimla si si ne­jaké zmeny na tvo­jom tele a cel­kovo, zmeny v tvo­jom or­ga­nizme?

Po šty­roch ro­koch uží­va­nia MA­LINNA° eli­xíru, som ne­bola ani raz chorá. Keď sa ne­cí­tim dobre, tak si zvý­šim dávku a už na druhý deň som úplne fit. Keď mi tr­hali zub, tak som to pre­žila bez an­ti­bi­otík a cel­kovo bez lie­kov od bo­lesti. Zlep­šil sa mi krvný obeh a ne­mám také ľa­dové ruky a nohy, čo som má­vala po­čas ce­lej zimy. Moja po­kožka sa dosť zme­nila: ne­spá­lim sa na slnku a to ne­pou­ží­vam opa­ľo­va­cie krémy. Vzrástlo mi množ­stvo ener­gie a aj po­treba spať de­sať ho­dín sa zní­žila a te­raz ne­pot­re­bu­jem viac než šesť ho­dín kva­lit­ného spánku. Aj ne­us­tála chuť na sladké sa upo­ko­jila, čo tiež nie je na za­ho­de­nie.

Kto sú vaši kli­enti? Pre koho sú ur­čené pro­dukty?

MA­LINNA° pro­dukty sú ur­čené pre­dov­šet­kým pre zdra­vých ľudí, ktorí si zdra­vie chcú udr­žať, zlep­šiť svoju kon­dí­ciu a kúpu pro­duk­tov berú ako in­ves­tí­ciu, ktorá sa im vráti v po­dobe vi­tál­neho tela a krás­nej po­kožky. Na­šimi naj­ver­nej­šími kli­en­tami sú najmä ľu­dia v stred­nom a po­kro­či­lom veku, ktorí za­čali tr­pieť prí­znakmi stár­nu­tia or­ga­nizmu. Tí to­tiž vi­dia a cí­tia zmeny tak­mer okam­žite a tiež ich teší po­stupné zni­žo­va­nie ši­ro­kého spek­tra lie­kov, ktoré by mali do­ži­votne na rôzne prob­lémy uží­vať.

Ďal­šou sil­nou sku­pi­nou sú kli­enti tr­piaci akné alebo inými prob­lé­mami po­kožky. Vý­sledky tiež za­čnete ba­dať skoro a sú vi­di­teľné, keďže sa jedná o po­kožku. Čo však ne­vi­díme a bu­deme si ve­dieť po­rov­nať až po ro­koch, je kva­lita na­šich tka­nív. A aby sme o tom len ne­roz­prá­vali, nad­via­zali sme na dl­ho­dobú spo­lu­prácu s Tr­nav­skou uni­ver­zi­tou, ktorá tes­tuje vplyv MA­LINNA° eli­xíru na re­ge­ne­rá­ciu bun­ko­vého DNA.

Ľu­ďom s akými zdra­vot­nými ocho­re­niami ste už po­mohli?

Naše pro­dukty nie sú vy­slo­vene pre cho­rých ľudí. Sú to pro­dukty pre ľudí, ktorí chcú byť dl­ho­dobo vi­tálni, zdraví a ich krása vy­plýva zo zdra­vého or­ga­nizmu. Ak má náš kli­ent vy­slo­vene ne­jaké zdra­votné prob­lémy a my sme s nimi už mali skú­se­nosť, tak mu mô­žeme po­ra­diť a na­vr­hnúť, čo by z na­šich skú­se­ností mohlo po­môcť. Ob­ra­cajú sa na nás ľu­dia tr­piaci rôz­nymi kož­nými ocho­re­niami, zá­pa­lo­vými ocho­re­niami, au­to­imun­nymi ocho­re­niami, ľu­dia zo zní­že­nou imu­ni­tou a pa­cienti dl­ho­dobo expo­no­vaní che­mic­kej liečbe, tiež ľu­dia po úra­zoch, ktorý chcú re­ge­ne­ro­vať po­hy­bové ústro­jen­stvo.

Spo­lu­pra­cu­jete aj s le­kármi? Čo na to ho­vo­ria? 

Spo­lu­pra­cu­jeme s nie­koľ­kými le­kármi, ktorí sú ot­vo­rení a stále sa vzde­lá­vajú aj v no­vých prí­stu­poch k liečbe. Často sa v spo­loč­nosti stre­tám s dvomi ex­tré­mami po­hľa­dov na le­ká­rov. Je­den od­su­dzuje všet­kých le­ká­rov ako ľudí slepo slú­žia­cich far­ma­ce­utic­kým fir­mám. Druhý ex­trém zase po­va­žuje ver­dikty le­ká­rov za sväté a nič, čo jeho le­kár ne­pozná, au­to­ma­ticky bez kri­tic­kého mys­le­nia od­súdi. Le­kári sú ľu­dia a skrátka nie­ktorí sú ot­vo­rení a ne­us­tále roz­ši­rujú svoje po­znatky aj sme­rom k prí­rod­ným lát­kam, kto­rých vý­skum sme bo­hu­žiaľ v os­tat­ných de­sať­ro­čiach úplne za­ned­bali.

Aka je tvoja fun­kcia pri tejto značke? Do­káže ťa táto práca uži­viť?

To, čo mi ide naj­lep­šie, je ho­vo­riť o na­šej značke a pro­duk­toch. Od otca o nich viem naj­viac, a preto pí­šem všetky texty a od­po­ve­dám zá­kaz­ní­kom. Ďa­lej ro­bím tak­mer všetko, čo sa týka lo­gis­tiky a ad­mi­ni­stra­tívy. Pred­tým som bola oper­nou spe­váč­kou, čo však bola zá­vä­zok na 24 ho­dín, takže by sa to ne­dalo všetko stí­hať.

Na­ďa­lej sa ve­nu­jem hu­dob­nej kri­tike a hla­so­vému kou­čingu. MA­LINNA° ma ako osobu sa­moz­rejme uživí a po­kojne by mi sta­čil ob­rat ako máme te­raz. No s tým sa ne­mô­žem uspo­ko­jiť, keďže pri ta­komto ob­rate by vý­robná firma čo­skoro skra­cho­vala. MA­LINNA° re­álne za­čala s pre­da­jom len v sep­tem­bri, v ok­tóbri sme mali ob­rat cca 7.500 eur, v no­vem­bri sme do­siahli cca 12.500 eur. Za­mest­nan­cov ne­mám, lebo sa za­tiaľ bo­jím tej zod­po­ved­nosti, no mám nad­via­zané dl­ho­dobé spo­lu­práce, hlavne čo sa týka PR a mar­ke­tingu, čiže tlak na pre­daj ur­čite je.

Ako vzni­kol sa­motný ná­zov Ma­linna?

Za po­me­no­va­ním na­šej značky ne­treba hľa­dať nič so­fis­ti­ko­vané. Hľa­dala som ná­zov, ktorý by ni­jako ne­sú­vi­sel s bio, or­ga­nic, green, pre­tože som nech­cela, aby sa naše pro­dukty za­ra­dili do tohto kon­ceptu, lebo u nás sú tieto kva­lity iba vý­cho­dis­ko­vými bo­dom, nie ich vr­cho­lom. Sú bio, or­ga­nic, ne­tes­to­vané na zvie­ra­tách, ve­gán­ske, vý­roba je be­z­od­pa­dová, pod­po­ru­jeme lo­kál­nych far­má­rov atď. Pod­sta­tou na­šich pro­duk­tov je ale je­di­neč­nosť spra­co­va­nia ole­jov a solí a to, ako účin­kujú na or­ga­niz­mus, čo všetko z nich vieme vy­ťa­žiť.

Sú Slo­váci ochotní pri­pla­tiť si za kva­litu?

Sú ochotní, po­kiaľ ve­dia, čo pros­pešné im to pri­náša. Mnohí tiež chápu MA­LINNU° ako in­ves­tí­ciu do udr­ža­teľ­ného kva­lit­ného ži­vot­ného štýlu a fy­zic­kej kon­dí­cie. Naše pro­dukty nie sú za­me­rané na okam­žitý efekt vý­plne vrá­sok alebo roz­žia­re­nia pleti trb­liet­kami, či za­far­be­nia pig­men­tami, ale na po­stupnú dl­ho­dobú a sta­bilnú pre­stavbu or­ga­nizmu.

S kým si spo­lu­pra­co­vala pri vy­tvá­raní značky? Od loga až po ná­by­tok v ob­chode?

Vi­zu­álnu ko­mu­ni­ká­ciu, brand de­ve­lop­ment a PR má pod pal­com duo sty­lis­tky Niny Ford a fo­to­grafky Pat­rí­cie Kvas­ňov­skej. Sla­vo­mír Ba­ran s nami za­čal spo­lu­prá­co­vať na kam­pa­niach ako co­py­wri­ter a ide­a­ma­ker. Mar­tin Skál­sky na­vrhuje obaly a stará sa o promo ma­te­riály. Tie krásne rast­linky, ktoré sú sym­bolmi pro­duk­tov, na­fo­til ma­liar, so­chár a vi­zu­álny ar­tista, Gi­ovanni Ca­nova. Čo sa týka ob­chodu, za jeho ná­vrhom a pre­ve­de­ním stojí Bra­ni­slav Hre­bík, ktorý pra­cuje aj ako sto­lár. Veľmi sa nám pá­čila jeho kva­litná re­me­selná práca.

Po­ličky s pro­duk­tami značky Ma­linna mô­žeme po no­vom nájsť aj vo FAnn par­fu­me­rie v Prahe. Ako si sa do­stala k tejto spo­lu­práci?

Nie­kedy v marci sme od FAnn par­fu­mé­rie do­stali ná­vrh spo­lu­práce na ich no­vom kon­cepte uni­kát­neho sho­wroom, ktorý bude spá­jať lu­xus par­fu­mé­rie s osob­ným prí­stu­pom a vi­zuál aj pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov na štýl con­cept sto­res. Be­auty ate­liér je za­me­raný vy­slo­vene na sta­rost­li­vosť o pleť. Mne sa na ich prí­stupe veľmi pá­čilo, že chcú kli­en­tom zvyk­nu­tým na kla­sické high-end značky po­núk­nuť po­hľad do no­vých zna­čiek spĺňa­jú­cich vy­soké štan­dardy eko a bio pro­duk­cie. Do tohto sho­wro­omu umiest­nili česko-slo­ven­ský kú­tik, kde má MA­LINNA° miesto spolu s iba pia­tim ďal­šími znač­kami z Česka a Slo­ven­ska, ktoré ve­dia kon­ku­ro­vať aj za­be­hnu­tým sve­to­vým znač­kám.

Nie­kto môže vní­mať túto spo­lu­prácu ako vstup do ko­merč­nej­šieho sveta. Ale prečo ne­os­lo­viť aj kli­en­telu, ktorá je zvyk­nutá na syn­te­tické značky a ne­po­núk­nuť jej novú ge­ne­rá­ciu pro­duk­tov. Tiež, ak by sme sa ako značka sú­stre­dili iba na miestné con­cept sto­res, tak by sme ne­boli schopní utia­hnúť vý­robu. V bu­dú­com roku nás čaká vý­stavba vý­rob­nej haly, ktorá pred­sta­vuje in­ves­tí­ciu 400-ti­síc eur. Na túto in­ves­tí­ciu je po­trebný ka­pi­tál, tak­tiež na vý­voj, vý­skum a udr­ža­nie po­zí­cie na trhu.

Čo je kon­cep­tom a fi­lo­zo­fiou va­šej značky?

Mi­ni­ma­liz­mus, udr­ža­teľný ži­votný štýl, zdravé ži­votné pro­stre­die, zdravé me­dzi­ľud­ské vzťahy, láska k sebe a oko­liu.

Aké máte plány do bu­dúcna?

Máme uni­kátne pro­dukty, kto­rým nie je z eko­lo­gic­kého hľa­diska, čo vy­čí­tať. Prob­lé­mom sú ale ich obaly. Tam to stále nie je ma­xi­málne eko­lo­gické. Prob­lém je aj to, že po mo­jom dl­ho­do­bom sle­do­vaní vý­voja na trhu s oba­lo­vými ma­te­riálmi som ešte ne­našla úplne bio­deg­ra­do­va­teľný plas­tový obal vhodný na ba­le­nie te­ku­tín.

Tiež je prob­lém s vra­ca­ním oba­lov, keďže to le­gis­la­tíva ne­umož­ňuje. Naša po­zor­nosť ale jed­no­značne pôjde týmto sme­rom. Ďal­ším cie­ľom vo vý­robe je po­stupné na­hrá­dza­nie esen­ciál­nych ole­jov ma­ce­rátmi z da­ných rast­lín. Tie to­tiž ob­sa­hujú látky roz­pustné aj vo vode, aj v oleji. Otec pri­šiel na uni­kátny spô­sob ex­tra­ho­va­nia týchto lá­tok, čo sa pri bež­nom ma­ce­ro­vaní nedá do­siah­nuť. Tiež som veľmi zve­davá, čo pri­nesú ďal­šie vý­sledky tes­to­va­nia pro­duk­tov v sú­vis­losti s bak­té­riami a vply­vom na DNA.

Pridať komentár (0)