Slo­ven­ské Delito — služba, s kto­rou vyhral zákaz­ník aj pod­nik

Peter Lastovecký / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

Ešte počas vyso­kej školy, pár rokov dozadu som si nemo­hol nevšim­núť, že nie­ktorí spo­lu­žiaci si okrem štú­dia začali roz­be­há­vať aj vlastné pro­jekty.

Medzi nimi aj jeden z mojich mno­hých spo­lu­žia­kov, Tomáš Lisz­kai, ale v pohode ho volajte Spigy, väč­šina ľudí ho tak volá. Nuž, veľa z nápa­dov ostalo len v hla­vách ich auto­rov, iné na papieri, no nie­ktoré sa ozaj začali rea­li­zo­vať.

Toto je prí­pad Delita. Keď som nedávno Spi­gyho stre­tol, a pove­dal mi, že sa pomaly udo­mác­ňujú na trhu, prvé čo mi napadlo bolo, že má riadnu výdrž. Dlho som nevá­hal a išiel som ho pod­rob­nej­šie vyspo­ve­dať.

Dlho sme sa nevi­deli, pred­stav nám teda pár vetami váš pro­dukt. Čo sa sna­žíte dosiah­nuť, ako pomá­hate ľudom a akú pri­danú hod­notu pri­ná­šate.

Delito dokáže v súčas­nej dobe nie len v reštau­rač­nom, ale aj v hote­lo­vom sek­tore vyrie­šiť veľa otá­zok. Nie len v mar­ke­tin­go­vej oblasti, ale aj v oblas­tiach týka­jú­cich sa zvý­še­nia efek­tív­nosti v cel­ko­vom pro­cese ponú­ka­nia slu­žieb, či komu­ni­ká­cii s hos­ťom. Hote­lový sek­tor využíva Delito podľa potreby.

Vytvára oblasti, ktoré môžu zákaz­níci hod­no­tiť, v digi­tál­nej forme pred­sta­vo­vať tovary a služby, samoz­rejme jed­ným kli­kom dokáže tieto položky objed­ná­vať alebo rezer­vo­vať. Reštau­račný sys­tém je roz­ší­rený o mož­nosť pri­vo­la­nia obsluhy, doob­jed­ná­va­nia polo­žiek z ponuky, rezer­vá­cie stola či jedla na kon­krétny čas, alebo online donáš­kový sys­tém.

2_hotel

Aký je teda účel Delita ? Čím uľah­ču­jete život ľuďom?

Doba je upo­náh­ľaná a čas je drahý, čiže z pohľadu zákaz­níka a aj pre­vádzky by malo byť Delito vní­mané ako nená­silná pomôcka, ktorá dokáže ušet­riť čas na mies­tach, kde by sa strá­cať nemu­sel. Zákaz­ník sa vyhne zdĺha­vému vyhľa­dá­va­niu pod­ni­kov, kam sa ísť najesť, kam pose­dieť s rodi­nou. Ak sa tam už nachá­dza, vyhne sa zby­toč­nému čaka­niu naprí­klad na jedálny lís­tok. Na dru­hej strane využí­va­ním Delita zís­kava čas najmä per­so­nál. Tento čas môže veno­vať naprí­klad hos­ťom, ktorý si vyža­dujú kon­takt s obslu­hou, nemajú smart­fón alebo Delito jed­no­du­cho nevy­uží­vajú.

Podobné rie­še­nia tu už ale boli a aj sú, či už v podobe por­tá­lov zgru­pu­jú­cich takéto zaria­de­nia alebo apli­ká­cií, ktoré sa sna­žia o podobnú fun­kci­ona­litu, v čom sa od nich líšite ?

Presne ako hovo­ríš, svet je dnes pre­hus­tený vše­li­čím. Sú tu už podobné nápady, ale skoro všetky sú len jed­no­ú­če­lové. Ako som už spo­mí­nal, Delito dis­po­nuje via­ce­rými fun­kciami, ktoré fun­gujú nezá­visle od seba. Člo­vek si v našom prí­pade ani nemusí sťa­ho­vať či inšta­lo­vať apli­ká­ciu, prí­padne sa regis­tro­vať aby mohol využiť sys­tem. My využí­vame QR kódy, ktoré Vás pre­sme­rujú na webové roz­hra­nie.

Odliš­ností je tu však via­cero, no sme rea­listi, vieme že naše služby nie sú pre kaž­dého, a nie všetci to budú aj reálne využí­vať. Ide nám však o komu­nitu ľudí, kto­rým sa to ozaj páči. Tým, kto­rým to uľahčí život a oce­nia to. Určite regis­tro­vaní kon­coví pou­ží­va­te­lia majú u nás výhody ako rôzne pre­hľady, naprí­klad sumár toho, čo si objed­nali alebo koľko minuli za určité obdo­bie, prí­padne aj počet kaló­rií.

4_info

Poďme si teda vysvet­liť priamo na prí­klade ako to celé fun­guje. Chcem si ísť večer pochut­nať na dob­rom jedle, v dob­rej reštau­rá­cii. V takej, kde by som asi ťažko hľa­dal miesto na sede­nie, viem si ho cez Delito rezer­vo­vať?

Áno, okrem miesta si vieš na kon­krétny čas objed­nať aj jedlo. Ale poďme od začiatku, ak chceš ísť večer von — Delito kata­lóg ti dá typ na pod­nik, ktorý by sa ti mohol páčiť. Na webe využí­vame 5 siluet, ktoré sú merad­lom. Každá z pia­tich siluet repre­zen­tuje širokú sku­pinu ľudí, pre ktorú sú cha­rak­te­ris­tické určité vlast­nosti, ako životný štýl, záujmy… Tak sa dosta­neš k detailu pod­niku a dozvieš sa o ňom a jeho ponuke viac.

Túto roz­ší­renú ponuku si online spra­vuje samotná pre­vádzka, čiže bavíme sa už o mar­ke­tin­go­vom nástroji, ktorý je úplne v ich rukách a záleží už len na ich stra­té­gii a kre­a­ti­vite aby oslo­vili svo­jich zákaz­ní­kov. Ver­ných zákaz­ní­kov vedia hro­madne oslo­vo­vať pomo­cou noti­fi­ká­cií. Z pohľadu pre­vádzky je to ako keby spra­vo­vali vlastnú apli­ká­ciu. Tým pádom ťa pre­vádzka infor­muje o aktu­ál­nej ponuke a ak ťa zau­jala, vieš využí­vať navi­gá­ciu priamo z detailu daného pod­niku.

Paráda! Pri­šiel som teda na miesto, ako začnem pou­ží­vať Váš sys­tém? K akým infor­má­ciám sa viem cez Delito v tomto momente dostať ? Akými akci­ami viem inte­ra­go­vať s personálom/podnikom?

V prí­pade, že tvoj stôl má povo­lené všetky fun­kcie, tak sa stačí usa­diť, načí­tať QR kód cez kto­rú­koľ­vek ske­no­va­ciu apli­ká­ciu a potom už môžeš využí­vať všetky mož­nosti Delita. Naprí­klad si pre­ze­rať v digi­tál­nej podobe ponuku pro­duk­tov a slu­žieb, blí­žia­cich sa uda­lostí a všetko to, čím ťa chce pod­nik zau­jať. Buď si pri­vo­láš obsluhu, alebo si priamo objed­náš z menu. Ak si s par­tiou, odpa­dáva trápne zbie­ra­nie drob­ných na účet, vieš si objed­návku jed­no­du­cho roz­lo­žiť na via­cero účtov za jed­ným sto­lom. Doká­žeš hod­no­tiť per­so­nál alebo rôzne oblasti kva­lity slu­žieb a podobne. Samoz­rejme, ak to umož­nil maji­teľ pod­niku.

5_katalog

Ak tomu roz­umiem správne, Vy ponú­kate regis­tro­va­ným pre­vádz­kam roz­hra­nie, v kto­rom si môžu kom­pletne upra­vo­vať mož­nosti, aké smie pou­ží­va­teľ využí­vať, vytvá­rať roz­hra­nie pre svo­jich zákaz­ní­kov? 

Samoz­rejme o tom, čo má byť člo­veku zobra­zené, roz­ho­duje samotná pre­vádzka. dokonca ohľadne fun­kcií vola­nia obsluhy a objed­ná­va­nia vie roz­ho­do­vať jed­not­livo pre kon­krétne stoly, teda ktorú fun­kciu má povo­lenú alebo zaká­zanú daný stôl, nezá­visle od seba alebo aj v kom­bi­ná­ciách. Po zaká­zaní služby objed­ná­va­nia, sa zákaz­ní­kovi stále zobra­zuje digi­tálne menu. Pod­nik má k dis­po­zí­cii šab­lónu na vytvá­ra­nie tém, či oblastí, ktoré môžu zákaz­níci hod­no­tiť alebo komen­to­vať.

Tak­tiež môže vytvo­riť pro­fil jed­not­li­vých zamest­nan­cov a tak dať mož­nosť zákaz­ní­kovi hod­no­tiť ich kva­lity. Vo ver­zii pre hotely exis­tuje mož­nosť nasta­viť čas auto­ma­tic­kého zaká­za­nia objed­ná­va­nia, čo oce­ňujú pre­vádzky, ktoré nemajú nons­top recep­ciu.

Teda tvoja cie­ľová sku­pina, sú pod­ni­ka­te­lia vlast­niaci pre­vádzky. Ľudia si už len uží­vajú kom­fort samot­ného sys­tému, bez toho aby museli utra­tiť čo i len euro. Vašou sna­hou je teda zgru­po­vať čo naj­viac pre­vádz­ka­rov a tým v koneč­nom dôsledku zlep­šo­vať služby ponú­kané zákaz­ní­kom. Čo všetko zís­kava Váš zmluvný par­tner oproti takému, ktorý sa vie zadarmo zare­gis­tro­vať vo Vašom sys­téme ?

Fakt záleží na tom, ako bude využí­vať tento nástroj. Či už mu pôjde o zvi­di­teľ­ne­nie, pro­pa­go­va­nie svo­jich akcií inou, moder­nou for­mou, alebo zvý­še­nie obratu. V kaž­dom prí­pade náš par­tner zís­kava mož­nosť online ovlá­dať a využí­vať via­cero fun­kcii, naprí­klad vytvá­rať oblasti, ktoré môžu zákaz­níci hod­no­tiť, v digi­tál­nej forme pred­sta­vo­vať tovary a služby, samoz­rejme jed­ným kli­kom dokáže každý tieto položky objed­ná­vať alebo rezer­vo­vať podľa potreby a rovno aj komu­ni­ko­vať s hos­ťom vo forme chatu.

V koneč­nom dôsledku má mož­nosť zís­kať asi to naj­cen­nej­šie a to je vedo­mosť o tom, aký sú jeho kli­enti, ich zvyk­losti a návyky.

Screen Shot 2016-04-05 at 12.19.07

Čím všet­kým si sti­hol prejsť Ty a Váš pro­jekt odkedy sme sa nevi­deli ?

Vieš Peťo, stálo to veľa môjho času, rov­nako času mojich kole­gov na to, aby sme sa dostali do štá­dia, kde sme dnes. Stále mame kopu práce pri rea­li­zá­cii našich ďal­ších nápa­dov ako roz­ši­ro­vať Delito inými smermi. Ak chceme pou­ží­va­te­ľom pri­niesť čo naj­lepší ser­vis, nemô­žeme sa zame­ria­vať len na gas­tro a hote­lier­stvo, ale aj na iné odvet­via. Museli sme ísť s nápa­dom do pro­duk­cie, keďže sme sa poze­rali okolo seba a videli, ako kon­ku­ren­cia uvá­dzala do pre­daja časti nášho pro­duktu.

Sme v roko­va­niach kvôli expan­do­va­niu a iných spo­lu­prá­cach a záro­veň roz­bie­hame obchod čiže roboty je vyše hlavy. No stále sme otvo­rení novým ponu­kám na spo­lu­prácu.

Je mi jasné že chvíľu potrvá, kým sa Delito roz­šíri medzi pod­niky a ľudí. Z toho, čo si mi pove­dal tuším, že o neho bude záu­jem. Pokiaľ to nie je tajom­stvo, môžeš nám spo­me­núť nie­kto­rých svo­jich zákaz­ní­kov ? Kde všade už fičí Delito ?

Z hote­lo­vého seg­mentu by som určite spo­me­nul významný hotel na štr­b­skom plese, Hotel Pat­ria, a neďa­leké hotely Kon­takt well­ness, Pen­zion Stra­chan, alebo z Jas­nej Miku­láš­ska chata. No pomá­hame aj men­ším pen­zi­ó­nom, ktoré využí­vajú nie­ktoré z našich slu­žieb ako naprí­klad Vila Emma. Z gas­tro zaria­dení sme začali spo­lu­prácu so zvuč­nými košic­kými pre­vádz­kami ako Pivo­var Hos­ti­nec, Came­lot, Pub u Kohúta, Vig­vam alebo nočný klub Retro cult club. Z Pre­šov­ských by som spo­me­nul Bizarre, Extreme Music Club, Šport Pub.

3_degusto

Dosť sa v posled­nej dobe spo­mína nahra­de­nie ľud­skej sily výpoč­to­vou tech­ni­kou, infor­mač­nými sys­té­mami prí­padne robotmi. Určite sa ťa už mnoho ľudí pýtalo, či neod­bú­ra­vate týmto kon­takt medzi per­so­ná­lom a zákaz­ní­kom ?

Ľudia si možno v pod­ve­domí spá­jajú či pri­rov­ná­vajú náš sys­tém k neja­kému robo­tovi, ktorý je šikov­nejší ako člo­vek a dokáže ho nahra­diť. Nás však treba pri­rov­ná­vať skôr k tácke v reštau­rá­cii. Sama nápoje nero­znáša, chce to zručnú čaš­níčku, kto­rej vie ušet­riť veľa času a námahy.

Aj v našom prí­pade je kľú­čo­vou ľud­ská sila a šikov­nosť. Delito nápoje tiež nero­znáša a nijako neb­ráni v styku per­so­ná­lom a hos­ťom. Čaš­ník ale aj manaž­ment by mali pova­žo­vať Delito za nástroj a naučiť sa ho ovlá­dať a využí­vať v ich pros­pech. To že pre­vádzka využíva takýto sys­tém vôbec nezna­mená, že si už člo­vek neob­jedná jedlo kla­sic­kým spô­so­bom. Samotný digi­tálny ponu­kový lís­tok bez mož­nosti objed­ná­va­nia dokáže ušet­riť čas obi­dvom stra­nám.

Pridať komentár (0)