Slo­ven­ské Deli­to — služ­ba, s kto­rou vyhral zákaz­ník aj pod­nik

Peter Lastovecký / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

Ešte počas vyso­kej ško­ly, pár rokov doza­du som si nemo­hol nevšim­núť, že nie­kto­rí spo­lu­žia­ci si okrem štú­dia zača­li roz­be­há­vať aj vlast­né pro­jek­ty.

Medzi nimi aj jeden z mojich mno­hých spo­lu­žia­kov, Tomáš Lisz­kai, ale v poho­de ho volaj­te Spi­gy, väč­ši­na ľudí ho tak volá. Nuž, veľa z nápa­dov osta­lo len v hla­vách ich auto­rov, iné na papie­ri, no nie­kto­ré sa ozaj zača­li rea­li­zo­vať.

Toto je prí­pad Deli­ta. Keď som nedáv­no Spi­gy­ho stre­tol, a pove­dal mi, že sa poma­ly udo­mác­ňu­jú na trhu, prvé čo mi napad­lo bolo, že má riad­nu výdrž. Dlho som nevá­hal a išiel som ho pod­rob­nej­šie vyspo­ve­dať.

Dlho sme sa nevi­de­li, pred­stav nám teda pár veta­mi váš pro­dukt. Čo sa sna­ží­te dosiah­nuť, ako pomá­ha­te ľudom a akú pri­da­nú hod­no­tu pri­ná­ša­te.

Deli­to doká­že v súčas­nej dobe nie len v reštau­rač­nom, ale aj v hote­lo­vom sek­to­re vyrie­šiť veľa otá­zok. Nie len v mar­ke­tin­go­vej oblas­ti, ale aj v oblas­tiach týka­jú­cich sa zvý­še­nia efek­tív­nos­ti v cel­ko­vom pro­ce­se ponú­ka­nia slu­žieb, či komu­ni­ká­cii s hos­ťom. Hote­lo­vý sek­tor využí­va Deli­to pod­ľa potre­by.

Vytvá­ra oblas­ti, kto­ré môžu zákaz­ní­ci hod­no­tiť, v digi­tál­nej for­me pred­sta­vo­vať tova­ry a služ­by, samoz­rej­me jed­ným kli­kom doká­že tie­to polož­ky objed­ná­vať ale­bo rezer­vo­vať. Reštau­rač­ný sys­tém je roz­ší­re­ný o mož­nosť pri­vo­la­nia obslu­hy, doob­jed­ná­va­nia polo­žiek z ponu­ky, rezer­vá­cie sto­la či jed­la na kon­krét­ny čas, ale­bo onli­ne donáš­ko­vý sys­tém.

2_hotel

Aký je teda účel Deli­ta ? Čím uľah­ču­je­te život ľuďom?

Doba je upo­náh­ľa­ná a čas je dra­hý, čiže z pohľa­du zákaz­ní­ka a aj pre­vádz­ky by malo byť Deli­to vní­ma­né ako nená­sil­ná pomôc­ka, kto­rá doká­že ušet­riť čas na mies­tach, kde by sa strá­cať nemu­sel. Zákaz­ník sa vyh­ne zdĺha­vé­mu vyhľa­dá­va­niu pod­ni­kov, kam sa ísť najesť, kam pose­dieť s rodi­nou. Ak sa tam už nachá­dza, vyh­ne sa zby­toč­né­mu čaka­niu naprí­klad na jedál­ny lís­tok. Na dru­hej stra­ne využí­va­ním Deli­ta zís­ka­va čas naj­mä per­so­nál. Ten­to čas môže veno­vať naprí­klad hos­ťom, kto­rý si vyža­du­jú kon­takt s obslu­hou, nema­jú smart­fón ale­bo Deli­to jed­no­du­cho nevy­uží­va­jú.

Podob­né rie­še­nia tu už ale boli a aj sú, či už v podo­be por­tá­lov zgru­pu­jú­cich také­to zaria­de­nia ale­bo apli­ká­cií, kto­ré sa sna­žia o podob­nú fun­kci­ona­li­tu, v čom sa od nich líši­te ?

Pres­ne ako hovo­ríš, svet je dnes pre­hus­te­ný vše­li­čím. Sú tu už podob­né nápa­dy, ale sko­ro všet­ky sú len jed­no­ú­če­lo­vé. Ako som už spo­mí­nal, Deli­to dis­po­nu­je via­ce­rý­mi fun­kcia­mi, kto­ré fun­gu­jú nezá­vis­le od seba. Člo­vek si v našom prí­pa­de ani nemu­sí sťa­ho­vať či inšta­lo­vať apli­ká­ciu, prí­pad­ne sa regis­tro­vať aby mohol využiť sys­tem. My využí­va­me QR kódy, kto­ré Vás pre­sme­ru­jú na webo­vé roz­hra­nie.

Odliš­nos­tí je tu však via­ce­ro, no sme rea­lis­ti, vie­me že naše služ­by nie sú pre kaž­dé­ho, a nie všet­ci to budú aj reál­ne využí­vať. Ide nám však o komu­ni­tu ľudí, kto­rým sa to ozaj páči. Tým, kto­rým to uľah­čí život a oce­nia to. Urči­te regis­tro­va­ní kon­co­ví pou­ží­va­te­lia majú u nás výho­dy ako rôz­ne pre­hľa­dy, naprí­klad sumár toho, čo si objed­na­li ale­bo koľ­ko minu­li za urči­té obdo­bie, prí­pad­ne aj počet kaló­rií.

4_info

Poď­me si teda vysvet­liť pria­mo na prí­kla­de ako to celé fun­gu­je. Chcem si ísť večer pochut­nať na dob­rom jed­le, v dob­rej reštau­rá­cii. V takej, kde by som asi ťaž­ko hľa­dal mies­to na sede­nie, viem si ho cez Deli­to rezer­vo­vať?

Áno, okrem mies­ta si vieš na kon­krét­ny čas objed­nať aj jed­lo. Ale poď­me od začiat­ku, ak chceš ísť večer von — Deli­to kata­lóg ti dá typ na pod­nik, kto­rý by sa ti mohol páčiť. Na webe využí­va­me 5 silu­et, kto­ré sú merad­lom. Kaž­dá z pia­tich silu­et repre­zen­tu­je širo­kú sku­pi­nu ľudí, pre kto­rú sú cha­rak­te­ris­tic­ké urči­té vlast­nos­ti, ako život­ný štýl, záuj­my… Tak sa dosta­neš k detai­lu pod­ni­ku a dozvieš sa o ňom a jeho ponu­ke viac.

Túto roz­ší­re­nú ponu­ku si onli­ne spra­vu­je samot­ná pre­vádz­ka, čiže baví­me sa už o mar­ke­tin­go­vom nástro­ji, kto­rý je úpl­ne v ich rukách a zále­ží už len na ich stra­té­gii a kre­a­ti­vi­te aby oslo­vi­li svo­jich zákaz­ní­kov. Ver­ných zákaz­ní­kov vedia hro­mad­ne oslo­vo­vať pomo­cou noti­fi­ká­cií. Z pohľa­du pre­vádz­ky je to ako keby spra­vo­va­li vlast­nú apli­ká­ciu. Tým pádom ťa pre­vádz­ka infor­mu­je o aktu­ál­nej ponu­ke a ak ťa zau­ja­la, vieš využí­vať navi­gá­ciu pria­mo z detai­lu dané­ho pod­ni­ku.

Pará­da! Pri­šiel som teda na mies­to, ako začnem pou­ží­vať Váš sys­tém? K akým infor­má­ciám sa viem cez Deli­to v tom­to momen­te dostať ? Aký­mi akci­ami viem inte­ra­go­vať s personálom/podnikom?

V prí­pa­de, že tvoj stôl má povo­le­né všet­ky fun­kcie, tak sa sta­čí usa­diť, načí­tať QR kód cez kto­rú­koľ­vek ske­no­va­ciu apli­ká­ciu a potom už môžeš využí­vať všet­ky mož­nos­ti Deli­ta. Naprí­klad si pre­ze­rať v digi­tál­nej podo­be ponu­ku pro­duk­tov a slu­žieb, blí­žia­cich sa uda­los­tí a všet­ko to, čím ťa chce pod­nik zau­jať. Buď si pri­vo­láš obslu­hu, ale­bo si pria­mo objed­náš z menu. Ak si s par­ti­ou, odpa­dá­va tráp­ne zbie­ra­nie drob­ných na účet, vieš si objed­náv­ku jed­no­du­cho roz­lo­žiť na via­ce­ro účtov za jed­ným sto­lom. Doká­žeš hod­no­tiť per­so­nál ale­bo rôz­ne oblas­ti kva­li­ty slu­žieb a podob­ne. Samoz­rej­me, ak to umož­nil maji­teľ pod­ni­ku.

5_katalog

Ak tomu roz­umiem správ­ne, Vy ponú­ka­te regis­tro­va­ným pre­vádz­kam roz­hra­nie, v kto­rom si môžu kom­plet­ne upra­vo­vať mož­nos­ti, aké smie pou­ží­va­teľ využí­vať, vytvá­rať roz­hra­nie pre svo­jich zákaz­ní­kov? 

Samoz­rej­me o tom, čo má byť člo­ve­ku zobra­ze­né, roz­ho­du­je samot­ná pre­vádz­ka. dokon­ca ohľad­ne fun­kcií vola­nia obslu­hy a objed­ná­va­nia vie roz­ho­do­vať jed­not­li­vo pre kon­krét­ne sto­ly, teda kto­rú fun­kciu má povo­le­nú ale­bo zaká­za­nú daný stôl, nezá­vis­le od seba ale­bo aj v kom­bi­ná­ciách. Po zaká­za­ní služ­by objed­ná­va­nia, sa zákaz­ní­ko­vi stá­le zobra­zu­je digi­tál­ne menu. Pod­nik má k dis­po­zí­cii šab­ló­nu na vytvá­ra­nie tém, či oblas­tí, kto­ré môžu zákaz­ní­ci hod­no­tiť ale­bo komen­to­vať.

Tak­tiež môže vytvo­riť pro­fil jed­not­li­vých zamest­nan­cov a tak dať mož­nosť zákaz­ní­ko­vi hod­no­tiť ich kva­li­ty. Vo ver­zii pre hote­ly exis­tu­je mož­nosť nasta­viť čas auto­ma­tic­ké­ho zaká­za­nia objed­ná­va­nia, čo oce­ňu­jú pre­vádz­ky, kto­ré nema­jú nons­top recep­ciu.

Teda tvo­ja cie­ľo­vá sku­pi­na, sú pod­ni­ka­te­lia vlast­nia­ci pre­vádz­ky. Ľudia si už len uží­va­jú kom­fort samot­né­ho sys­té­mu, bez toho aby muse­li utra­tiť čo i len euro. Vašou sna­hou je teda zgru­po­vať čo naj­viac pre­vádz­ka­rov a tým v koneč­nom dôsled­ku zlep­šo­vať služ­by ponú­ka­né zákaz­ní­kom. Čo všet­ko zís­ka­va Váš zmluv­ný par­tner opro­ti také­mu, kto­rý sa vie zadar­mo zare­gis­tro­vať vo Vašom sys­té­me ?

Fakt zále­ží na tom, ako bude využí­vať ten­to nástroj. Či už mu pôj­de o zvi­di­teľ­ne­nie, pro­pa­go­va­nie svo­jich akcií inou, moder­nou for­mou, ale­bo zvý­še­nie obra­tu. V kaž­dom prí­pa­de náš par­tner zís­ka­va mož­nosť onli­ne ovlá­dať a využí­vať via­ce­ro fun­kcii, naprí­klad vytvá­rať oblas­ti, kto­ré môžu zákaz­ní­ci hod­no­tiť, v digi­tál­nej for­me pred­sta­vo­vať tova­ry a služ­by, samoz­rej­me jed­ným kli­kom doká­že kaž­dý tie­to polož­ky objed­ná­vať ale­bo rezer­vo­vať pod­ľa potre­by a rov­no aj komu­ni­ko­vať s hos­ťom vo for­me cha­tu.

V koneč­nom dôsled­ku má mož­nosť zís­kať asi to naj­cen­nej­šie a to je vedo­mosť o tom, aký sú jeho kli­en­ti, ich zvyk­los­ti a návy­ky.

Screen Shot 2016-04-05 at 12.19.07

Čím všet­kým si sti­hol prejsť Ty a Váš pro­jekt odke­dy sme sa nevi­de­li ?

Vieš Peťo, stá­lo to veľa môj­ho času, rov­na­ko času mojich kole­gov na to, aby sme sa dosta­li do štá­dia, kde sme dnes. Stá­le mame kopu prá­ce pri rea­li­zá­cii našich ďal­ších nápa­dov ako roz­ši­ro­vať Deli­to iný­mi smer­mi. Ak chce­me pou­ží­va­te­ľom pri­niesť čo naj­lep­ší ser­vis, nemô­že­me sa zame­ria­vať len na gas­tro a hote­lier­stvo, ale aj na iné odvet­via. Muse­li sme ísť s nápa­dom do pro­duk­cie, keď­že sme sa poze­ra­li oko­lo seba a vide­li, ako kon­ku­ren­cia uvá­dza­la do pre­da­ja čas­ti náš­ho pro­duk­tu.

Sme v roko­va­niach kvô­li expan­do­va­niu a iných spo­lu­prá­cach a záro­veň roz­bie­ha­me obchod čiže robo­ty je vyše hla­vy. No stá­le sme otvo­re­ní novým ponu­kám na spo­lu­prá­cu.

Je mi jas­né že chví­ľu potr­vá, kým sa Deli­to roz­ší­ri medzi pod­ni­ky a ľudí. Z toho, čo si mi pove­dal tuším, že o neho bude záu­jem. Pokiaľ to nie je tajom­stvo, môžeš nám spo­me­núť nie­kto­rých svo­jich zákaz­ní­kov ? Kde vša­de už fičí Deli­to ?

Z hote­lo­vé­ho seg­men­tu by som urči­te spo­me­nul význam­ný hotel na štr­b­skom ple­se, Hotel Pat­ria, a neďa­le­ké hote­ly Kon­takt well­ness, Pen­zi­on Stra­chan, ale­bo z Jas­nej Miku­láš­ska cha­ta. No pomá­ha­me aj men­ším pen­zi­ó­nom, kto­ré využí­va­jú nie­kto­ré z našich slu­žieb ako naprí­klad Vila Emma. Z gas­tro zaria­de­ní sme zača­li spo­lu­prá­cu so zvuč­ný­mi košic­ký­mi pre­vádz­ka­mi ako Pivo­var Hos­ti­nec, Came­lot, Pub u Kohú­ta, Vig­vam ale­bo noč­ný klub Retro cult club. Z Pre­šov­ských by som spo­me­nul Bizar­re, Extre­me Music Club, Šport Pub.

3_degusto

Dosť sa v posled­nej dobe spo­mí­na nahra­de­nie ľud­skej sily výpoč­to­vou tech­ni­kou, infor­mač­ný­mi sys­té­ma­mi prí­pad­ne robot­mi. Urči­te sa ťa už mno­ho ľudí pýta­lo, či neod­bú­ra­va­te tým­to kon­takt medzi per­so­ná­lom a zákaz­ní­kom ?

Ľudia si mož­no v pod­ve­do­mí spá­ja­jú či pri­rov­ná­va­jú náš sys­tém k neja­ké­mu robo­to­vi, kto­rý je šikov­nej­ší ako člo­vek a doká­že ho nahra­diť. Nás však tre­ba pri­rov­ná­vať skôr k tác­ke v reštau­rá­cii. Sama nápo­je nero­zná­ša, chce to zruč­nú čaš­níč­ku, kto­rej vie ušet­riť veľa času a náma­hy.

Aj v našom prí­pa­de je kľú­čo­vou ľud­ská sila a šikov­nosť. Deli­to nápo­je tiež nero­zná­ša a nija­ko neb­rá­ni v sty­ku per­so­ná­lom a hos­ťom. Čaš­ník ale aj manaž­ment by mali pova­žo­vať Deli­to za nástroj a naučiť sa ho ovlá­dať a využí­vať v ich pros­pech. To že pre­vádz­ka využí­va taký­to sys­tém vôbec nezna­me­ná, že si už člo­vek neob­jed­ná jed­lo kla­sic­kým spô­so­bom. Samot­ný digi­tál­ny ponu­ko­vý lís­tok bez mož­nos­ti objed­ná­va­nia doká­že ušet­riť čas obi­dvom stra­nám.

Pridať komentár (0)