Slovenskí podnikatelia s medovými produktmi, ktorí vedia, ako na tekuté zlato

  • Med má mnohoraké využitie. Je nie­len zdra­vým varian­tom sla­di­diel, ale aj ove­re­nou domá­cou medi­cí­nou. Obsa­huje vita­míny A, B, D, K, E a dôle­žité mine­rálne látky. Pris­pieva k posil­ňo­va­niu imu­nity, je prí­rod­ným anti­bi­oti­kom, zaru­če­ným zdro­jom ener­gie a svoje využi­tie má aj v koz­me­tike. Veď napokon, nie nadarmo sa hovorí, že med je tekuté zlato. Aj preto môžeme byť hrdí na to, že Slovensko patrí aj, vďaka úspechom týchto podnikateľov, medzi skutočné medové veľmoci.
collage
YouTube/VCELOVINA/ facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský
  • Med má mnohoraké využitie. Je nie­len zdra­vým varian­tom sla­di­diel, ale aj ove­re­nou domá­cou medi­cí­nou. Obsa­huje vita­míny A, B, D, K, E a dôle­žité mine­rálne látky. Pris­pieva k posil­ňo­va­niu imu­nity, je prí­rod­ným anti­bi­oti­kom, zaru­če­ným zdro­jom ener­gie a svoje využi­tie má aj v koz­me­tike. Veď napokon, nie nadarmo sa hovorí, že med je tekuté zlato. Aj preto môžeme byť hrdí na to, že Slovensko patrí aj, vďaka úspechom týchto podnikateľov, medzi skutočné medové veľmoci.

Bee2Bee

zdroj: archív Bee­2Bee

Matúš Krajčí a Adam Bartánus sú síce ešte len študenti, no urobili veľmi dobre, keď sa rozhodli oprášiť takmer zabudnuté včelárske remeslo. Pod značkou Bee2Bee ponúkajú prvotriedny slovenský med, ktorý pochá­dza od včiel, ktoré žijú v prí­rod­ných dre­ve­ných úľoch upro­stred nedot­knu­tej hor­skej prí­rody Níz­kych Tatier. Ich včely tak zbie­rajú nek­tár z kve­tov, ktoré neob­sa­hujú zdra­viu škod­livé pes­ti­cídy a následne ich pre­pra­cujú na med. Medom to však v prípade Bee2Bee nekončí. Títo mladí podnikatelia majú so svojimi včelami ešte veľké plány. Za cieľ si kladú nie­len roz­ší­riť svoju výrobu, aby sa ich sladký pro­dukt dostal na stoly via­ce­rých domác­ností, ale taktiež pri­niesť do tohto seg­mentu via­cej ino­vá­cií a pod­po­riť agro­tu­riz­mus na Slo­ven­sku.

Včelárstvo Dedinský

zdroj: facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský

Pravý a nefalšovaný slovenský med majú aj v Devínskej Novej Vsi. Chovu včiel a výrobe kvalitného medu sa tu venujú už celé tri generácie rodiny Dedinských. V takmer storočnej tradícii momentálne pokračuje šesť­de­siat­ročný Dušan Dedin­ský, ktorý sa včelárskemu remeslu priučil od svojho otca Edu­ar­da a deda Gab­rie­la. O tom, že med z tohto rodinného včelárstva so storočnou tradíciou možno považovať za tekuté zlato svedčí aj fakt, že za svoj kvalitný produkt si Včelárstvo Dedinský v roku 2005 odnieslo zlatú medailu zo svetovej výstavy v Bruseli. Včely Dušana Dedinského pochá­dzajú od včels­tiev z chrá­ne­nej kra­jin­nej oblasti Devín­ska Kobyla, a ich med je navyše spra­cú­vaný špe­ciál­nou tech­no­ló­giou, pri kto­rej sa zahrieva len na veľmi nízku tep­lotu a zacho­váva si tak svoje skvelé vlast­nosti. V ponuke Včelárstva Dedinský nájdeš tak agá­tové, kve­tové, lesné aj medo­vi­cové medy, ale aj kré­mové medy s kakaom, vanil­kou, zázvo­rom, ško­ri­cou či tymiá­nom, ktoré určite potešia všetkých maškrtníkov.

BeeLOL

zdroj: facebook.com/beeLOL
Rád maškrtíš? Čo tak skúsiť slad­kosti zo slo­ven­ského medu vyro­bené bez kon­zer­van­tov a ume­lých far­bív? Tento originálny projekt trnav­skej spo­loč­nosti Trnav­ské Špor­tové Cen­trum vznikol už v roku 2011 a odvtedy sa v BeeLOL venujú ručnej výrobe cukroviniek, ktorých hlavnou ingredienciou je slovenský med. Okrem cuk­rí­kov a líza­niek sa v Bee­LOL vyrábajú aj naozaj zdravé bio guľôčky so suše­nými sliv­kami alebo brus­ni­cami. Sladkosti od BeeLOL sú však unikátne tým, že sú vyrobené výlučne z prírodných surovín čiže sú bez kon­zer­vač­ných látok, ume­lých aróm, far­bív, či ume­lých vita­mí­nov. Všetky ingrediencie, ktoré sa pri ich výrobe používajú, navyše pochádzajú od regionálnych dodávateľov.

Apimed

zdroj:facebook.com/trnavskamedovina
Vedel si, že u nás na Slovensku máme najlepšiu medovinu na svete? Týmto prvenstvom sa môže hrdo pochváliť firma Apimed z Dolnej Krupej. Ich zlatistý nápoj vyrobený z vysoko kvalitného slovenského medu spomedzi 800 vzoriek z celého sveta očaril na súťaži Mazer CUP, ktorá sa konala iba nedávno v americkom Colorade, aj odbornú porotu. Základom úspechu je vraj precízny výber kvalitných surovín a špeciálne vyvinuté kvasinky.

Včelovina

foto: YouTube/VCELOVINA

To, že Slovensko patrí medzi popredných výrobcov špičkovej medoviny, dokazuje aj slovenská Včelovina zo Smoleníc, za ktorou stoja traja dlhoroční kamaráti Pavol Kud­láč, Rado­slav Opa­lek a Edo Štib­raný. Svoju prvú Včelovinu vyrábali popri zamestnaniach v pivnici rodinného domu, no prvotný úspech vo svetovej súťaži ich presvedčil, že ich produkt má svetový potenciál. Výnimočná chuť tejto medo­viny je vraj výsled­kom kom­bi­ná­cie troch rôz­nych dru­hov medov, kva­lit­nej vody z Malých Kar­pát a kva­si­niek Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae. Niet divu, že v súčasnosti majú títo medovinári na konte už viac ako dvadsať ocenení.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech