Slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia s medo­vý­mi pro­dukt­mi, kto­rí vedia, ako na teku­té zla­to

/ 6. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: YouTube/VCELOVINA/ facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský

Med má mno­ho­ra­ké využi­tie. Je nie­len zdra­vým varian­tom sla­di­diel, ale aj ove­re­nou domá­cou medi­cí­nou. Obsa­huje vita­míny A, B, D, K, E a dôle­žité mine­rálne lát­ky. Pris­pieva k posil­ňo­va­niu imu­nity, je prí­rod­ným anti­bi­oti­kom, zaru­če­ným zdro­jom ener­gie a svo­je využi­tie má aj v koz­me­tike. Veď napo­kon, nie nadar­mo sa hovo­rí, že med je teku­té zla­to. Aj pre­to môže­me byť hrdí na to, že Slo­ven­sko pat­rí aj, vďa­ka úspe­chom tých­to pod­ni­ka­te­ľov, medzi sku­toč­né medo­vé veľ­mo­ci.

Bee2Bee

zdroj: archív Bee­2Bee

Matúš Krajčí a Adam Bartánus sú síce ešte len študenti, no urobili veľmi dobre, keď sa rozhodli oprášiť takmer zabudnuté včelárske remeslo. Pod značkou Bee2Bee ponúkajú prvotriedny slovenský med, ktorý pochá­dza od včiel, ktoré žijú v prí­rod­ných dre­ve­ných úľoch upro­stred nedot­knu­tej hor­skej prí­rody Níz­kych Tatier. Ich včely tak zbie­rajú nek­tár z kve­tov, ktoré neob­sa­hujú zdra­viu škod­livé pes­ti­cídy a následne ich pre­pra­cujú na med. Medom to však v prípade Bee2Bee nekončí. Títo mladí podnikatelia majú so svojimi včelami ešte veľké plány. Za cieľ si kladú nie­len roz­ší­riť svoju výrobu, aby sa ich sladký pro­dukt dostal na stoly via­ce­rých domác­ností, ale taktiež pri­niesť do tohto seg­mentu via­cej ino­vá­cií a pod­po­riť agro­tu­riz­mus na Slo­ven­sku.

Včelárstvo Dedinský

zdroj: facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský

Pravý a nefalšovaný slovenský med majú aj v Devínskej Novej Vsi. Chovu včiel a výrobe kvalitného medu sa tu venujú už celé tri generácie rodiny Dedinských. V takmer storočnej tradícii momentálne pokračuje šesť­de­siat­ročný Dušan Dedin­ský, ktorý sa včelárskemu remeslu priučil od svojho otca Edu­ar­da a deda Gab­rie­la. O tom, že med z tohto rodinného včelárstva so storočnou tradíciou možno považovať za tekuté zlato svedčí aj fakt, že za svoj kvalitný produkt si Včelárstvo Dedinský v roku 2005 odnieslo zlatú medailu zo svetovej výstavy v Bruseli. Včely Dušana Dedinského pochá­dzajú od včels­tiev z chrá­ne­nej kra­jin­nej oblasti Devín­ska Kobyla, a ich med je navyše spra­cú­vaný špe­ciál­nou tech­no­ló­giou, pri kto­rej sa zahrieva len na veľmi nízku tep­lotu a zacho­váva si tak svoje skvelé vlast­nosti. V ponuke Včelárstva Dedinský nájdeš tak agá­tové, kve­tové, lesné aj medo­vi­cové medy, ale aj kré­mové medy s kakaom, vanil­kou, zázvo­rom, ško­ri­cou či tymiá­nom, ktoré určite potešia všetkých maškrtníkov.

BeeLOL

zdroj: facebook.com/beeLOL
Rád maškrtíš? Čo tak skúsiť slad­kosti zo slo­ven­ského medu vyro­bené bez kon­zer­van­tov a ume­lých far­bív? Tento originálny projekt trnav­skej spo­loč­nosti Trnav­ské Špor­tové Cen­trum vznikol už v roku 2011 a odvtedy sa v BeeLOL venujú ručnej výrobe cukroviniek, ktorých hlavnou ingredienciou je slovenský med. Okrem cuk­rí­kov a líza­niek sa v Bee­LOL vyrábajú aj naozaj zdravé bio guľôčky so suše­nými sliv­kami alebo brus­ni­cami. Sladkosti od BeeLOL sú však unikátne tým, že sú vyrobené výlučne z prírodných surovín čiže sú bez kon­zer­vač­ných látok, ume­lých aróm, far­bív, či ume­lých vita­mí­nov. Všetky ingrediencie, ktoré sa pri ich výrobe používajú, navyše pochádzajú od regionálnych dodávateľov.

Apimed

zdroj:facebook.com/trnavskamedovina
Vedel si, že u nás na Slovensku máme najlepšiu medovinu na svete? Týmto prvenstvom sa môže hrdo pochváliť firma Apimed z Dolnej Krupej. Ich zlatistý nápoj vyrobený z vysoko kvalitného slovenského medu spomedzi 800 vzoriek z celého sveta očaril na súťaži Mazer CUP, ktorá sa konala iba nedávno v americkom Colorade, aj odbornú porotu. Základom úspechu je vraj precízny výber kvalitných surovín a špeciálne vyvinuté kvasinky.

Včelovina

foto: YouTube/VCELOVINA

To, že Slovensko patrí medzi popredných výrobcov špičkovej medoviny, dokazuje aj slovenská Včelovina zo Smoleníc, za ktorou stoja traja dlhoroční kamaráti Pavol Kud­láč, Rado­slav Opa­lek a Edo Štib­raný. Svoju prvú Včelovinu vyrábali popri zamestnaniach v pivnici rodinného domu, no prvotný úspech vo svetovej súťaži ich presvedčil, že ich produkt má svetový potenciál. Výnimočná chuť tejto medo­viny je vraj výsled­kom kom­bi­ná­cie troch rôz­nych dru­hov medov, kva­lit­nej vody z Malých Kar­pát a kva­si­niek Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae. Niet divu, že v súčasnosti majú títo medovinári na konte už viac ako dvadsať ocenení.

 

Pridať komentár (0)