Slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia s medo­vý­mi pro­dukt­mi, kto­rí vedia, ako na teku­té zla­to

/ 6. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: YouTube/VCELOVINA/ facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský

Med má mno­ho­ra­ké využi­tie. Je nie­len zdra­vým varian­tom sla­di­diel, ale aj ove­re­nou domá­cou medi­cí­nou. Obsa­huje vita­míny A, B, D, K, E a dôle­žité mine­rálne lát­ky. Pris­pieva k posil­ňo­va­niu imu­nity, je prí­rod­ným anti­bi­oti­kom, zaru­če­ným zdro­jom ener­gie a svo­je využi­tie má aj v koz­me­tike. Veď napo­kon, nie nadar­mo sa hovo­rí, že med je teku­té zla­to. Aj pre­to môže­me byť hrdí na to, že Slo­ven­sko pat­rí aj, vďa­ka úspe­chom tých­to pod­ni­ka­te­ľov, medzi sku­toč­né medo­vé veľ­mo­ci.

Bee­2Bee

zdroj: archív Bee­2Bee

Matúš Kraj­čí a Adam Bar­tá­nus sú síce ešte len štu­den­ti, no uro­bi­li veľ­mi dob­re, keď sa roz­hod­li oprá­šiť tak­mer zabud­nu­té vče­lár­ske remes­lo. Pod znač­kou Bee­2Bee ponú­ka­jú prvo­tried­ny slo­ven­ský med, kto­rý pochá­dza od včiel, kto­ré žijú v prí­rod­ných dre­ve­ných úľoch upro­stred nedot­knu­tej hor­skej prí­rody Níz­kych Tatier. Ich vče­ly tak zbie­rajú nek­tár z kve­tov, kto­ré neob­sa­hujú zdra­viu škod­livé pes­ti­cídy a násled­ne ich pre­pra­cujú na med. Medom to však v prí­pa­de Bee­2Bee nekon­čí. Títo mla­dí pod­ni­ka­te­lia majú so svo­ji­mi vče­la­mi ešte veľ­ké plá­ny. Za cieľ si kla­dú nie­len roz­ší­riť svo­ju výro­bu, aby sa ich slad­ký pro­dukt dostal na sto­ly via­ce­rých domác­ností, ale tak­tiež pri­niesť do toh­to seg­mentu via­cej ino­vá­cií a pod­po­riť agro­tu­riz­mus na Slo­ven­sku.

Vče­lár­stvo Dedin­ský

zdroj: facebook.com/Včelárstvo Dedin­ský

Pra­vý a nefal­šo­va­ný slo­ven­ský med majú aj v Devín­skej Novej Vsi. Cho­vu včiel a výro­be kva­lit­né­ho medu sa tu venu­jú už celé tri gene­rá­cie rodi­ny Dedin­ských. V tak­mer sto­roč­nej tra­dí­cii momen­tál­ne pokra­ču­je šesť­de­siat­ročný Dušan Dedin­ský, kto­rý sa vče­lár­ske­mu remes­lu priu­čil od svoj­ho otca Edu­ar­da a deda Gab­rie­la. O tom, že med z toh­to rodin­né­ho vče­lár­stva so sto­roč­nou tra­dí­ci­ou mož­no pova­žo­vať za teku­té zla­to sved­čí aj fakt, že za svoj kva­lit­ný pro­dukt si Vče­lár­stvo Dedin­ský v roku 2005 odnies­lo zla­tú medai­lu zo sve­to­vej výsta­vy v Bru­se­li. Vče­ly Duša­na Dedin­ské­ho pochá­dzajú od včels­tiev z chrá­ne­nej kra­jin­nej oblas­ti Devín­ska Koby­la, a ich med je navy­še spra­cú­vaný špe­ciál­nou tech­no­ló­giou, pri kto­rej sa zahrie­va len na veľ­mi níz­ku tep­lotu a zacho­váva si tak svo­je skve­lé vlast­nosti. V ponu­ke Vče­lár­stva Dedin­ský náj­deš tak agá­tové, kve­tové, les­né aj medo­vi­cové medy, ale aj kré­mové medy s kaka­om, vanil­kou, zázvo­rom, ško­ri­cou či tymiá­nom, kto­ré urči­te pote­šia všet­kých maškrt­ní­kov.

Bee­LOL

zdroj: facebook.com/beeLOL
Rád maškr­tíš? Čo tak skú­siť slad­kosti zo slo­ven­ského medu vyro­bené bez kon­zer­van­tov a ume­lých far­bív? Ten­to ori­gi­nál­ny pro­jekt trnav­skej spo­loč­nosti Trnav­ské Špor­tové Cen­trum vzni­kol už v roku 2011 a odvte­dy sa v Bee­LOL venu­jú ruč­nej výro­be cuk­ro­vi­niek, kto­rých hlav­nou ingre­dien­ci­ou je slo­ven­ský med. Okrem cuk­rí­kov a líza­niek sa v Bee­LOL vyrá­ba­jú aj naozaj zdra­vé bio guľôč­ky so suše­nými sliv­kami ale­bo brus­ni­cami. Slad­kos­ti od Bee­LOL sú však uni­kát­ne tým, že sú vyro­be­né výluč­ne z prí­rod­ných suro­vín čiže sú bez kon­zer­vač­ných látok, ume­lých aróm, far­bív, či ume­lých vita­mí­nov. Všet­ky ingre­dien­cie, kto­ré sa pri ich výro­be pou­ží­va­jú, navy­še pochá­dza­jú od regi­onál­nych dodá­va­te­ľov.

Api­med

zdroj:facebook.com/trnavskamedovina
Vedel si, že u nás na Slo­ven­sku máme naj­lep­šiu medo­vi­nu na sve­te? Tým­to prven­stvom sa môže hrdo pochvá­liť fir­ma Api­med z Dol­nej Kru­pej. Ich zla­tis­tý nápoj vyro­be­ný z vyso­ko kva­lit­né­ho slo­ven­ské­ho medu spo­me­dzi 800 vzo­riek z celé­ho sve­ta oča­ril na súťa­ži Mazer CUP, kto­rá sa kona­la iba nedáv­no v ame­ric­kom Colo­ra­de, aj odbor­nú poro­tu. Zákla­dom úspe­chu je vraj pre­cíz­ny výber kva­lit­ných suro­vín a špe­ciál­ne vyvi­nu­té kva­sin­ky.

Vče­lo­vi­na

foto: YouTube/VCELOVINA

To, že Slo­ven­sko pat­rí medzi pop­red­ných výrob­cov špič­ko­vej medo­vi­ny, doka­zu­je aj slo­ven­ská Vče­lo­vi­na zo Smo­le­níc, za kto­rou sto­ja tra­ja dlho­roč­ní kama­rá­ti Pavol Kud­láč, Rado­slav Opa­lek a Edo Štib­raný. Svo­ju prvú Vče­lo­vi­nu vyrá­ba­li pop­ri zamest­na­niach v piv­ni­ci rodin­né­ho domu, no prvot­ný úspech vo sve­to­vej súťa­ži ich pre­sved­čil, že ich pro­dukt má sve­to­vý poten­ciál. Výni­moč­ná chuť tej­to medo­viny je vraj výsled­kom kom­bi­ná­cie troch rôz­nych dru­hov medov, kva­lit­nej vody z Malých Kar­pát a kva­si­niek Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae. Niet divu, že v súčas­nos­ti majú títo medo­vi­ná­ri na kon­te už viac ako dvad­sať oce­ne­ní.

Pridať komentár (0)