Američania si myslia, že Československo stále existuje. Myslia si to aj v show, ktorú sledujú milióny divákov

  • V najdlhšie nepretržite vysielanej show v rámci stanice ABC sa objavilo aj Československo
  • Nie však v tom najlepšom svetle
cz
youtube.com/Jimmy Kimmel Live!
  • V najdlhšie nepretržite vysielanej show v rámci stanice ABC sa objavilo aj Československo
  • Nie však v tom najlepšom svetle

Jimmy Kimmel Live! je americká talk show, ktorej autorom a moderátorom je Jimmy Kimmel. Pravidelne sa vysiela na stanici ABC. Nedávno sa v tejto večernej show objavila aj Lauren Cohan, herečka známa z Upírskych Denníkov alebo Walking Dead.

V show rozpovedala príbeh o jej nedávnej návšteve Prahy a o jej zážitkoch s českým šoférom Dávidom. Na čo moderátor Jimmy poznamovel, že v tom prípade má o jedného priateľa z Československa viac. Lauren však Jimmyho neopravila a len mu prikývla s tým, že dúfa, že sú ešte stále kamaráti.

Znovu sa tak potvrdzuje, že aj 27 rokov po rozpadnutí Československa nás majú vo svete zaškatuľkovaných ako jeden štát. Je tomu tak aj v show, ktorú na Youtube odoberá 13 miliónov ľudí a vysiela sa už viac ako 15 rokov.

Z vlastných skúseností viem, že väčšina mladšej generácie v USA vlastne vôbec nevie, kde sa Slovensko nachádza. Je preto výhrou, keď vôbec tušia, že niekedy existovalo niečo ako Československo. Ide o tému, na ktorú je mnoho Slovákov veľmi citlivých.

Na druhej strane však treba uznať, že pre Spojené štáty americké, kde žije spolu 325,7 miliónov obyvateľov, sme len ihlou v kope sena. Niet preto divu, že o tom, že Československo už nie je realitou, vie len menšia časť USA, ktorá sa zaujíma o geografiu či históriu alebo má širší všeobecný rozhľad.

Slovinsko vs. Slovensko

Samostatnou kapitolou je aj neustále zamieňanie si Slovenska a Slovinska. V tejto súvislosti sa naj­väč­šie pre­šľapy často odo­hrali pri nie­kto­rých dô­le­ži­tých uda­los­tiach. Na­prí­klad na ostatných Maj­strov­stvách sveta v ľa­do­vom ho­keji, kedy sa stala ne­milá vec a kvôli omylu or­ga­ni­zá­to­rov si Slo­váci po vy­dre­tom ví­ťazs­tve nad Ta­lian­skom mu­seli chtiac-nech­tiac so za­ťa­tými zu­bami vy­po­čuť hymnu Slo­vin­ska.

Fa­nú­ši­ko­via to, sa­moz­rejme, dali na­javo pís­ka­ním, ba do­konca sa v hľa­disku strhla po­riadna trma-vrma.

Obe kra­jiny spô­so­bujú vrásky na čele aj pred­sta­vi­te­ľom iných kra­jín. George Bush v mi­nu­losti roz­prá­val o stret­nutí so slo­ven­ským mi­ni­strom za­hra­ni­čia, i keď sa ta­kéto stret­nu­tie ni­kdy ne­u­sku­toč­nilo. Po­dobne sa pre­rie­kol aj ta­lian­sky pre­miér a zvodca žien Sil­vio Ber­lus­coni. V roku 2003 to­tiž na tla­čovke pred­sta­vil pre­mi­éra Slo­ven­ska. Na mieste sa však re­álne na­chá­dzal An­ton Rop zo Slo­vin­ska.

Ako vnímaš nedorozumenia týkajúce sa Československa či problematiku Slovinska a Slovenska ty?

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK