Slo­ven­sko — Bos­na a Her­ce­go­vi­na. Wiz­zair pri­da­lo do leto­vé­ho plá­nu pria­me spo­je­nie

interez.sk / 11. septembra 2016 / Zaujímavosti

Ces­to­va­nie je skve­lým spô­so­bom, ako si oddých­nuť od kaž­do­den­ných prob­lé­mov. Ak k tomu doká­že­me ces­to­vať lac­no, je to veľ­ké plus. 31. augus­ta 2016 zve­rej­ni­la spo­loč­nosť Wiz­zair novú lin­ku do Bos­ny a Her­ce­go­vi­ny za sku­toč­ne smieš­nu sumu.

Z Bra­ti­sla­vy sa bude lie­tať pria­mou lin­kou do Bos­ny a Her­ce­go­vi­ny. Letec­ká spo­loč­nosť Wizz Air, kto­rá už pre­vádz­ku­je 2x týž­den­ne z Bra­ti­sla­vy lin­ku do Skop­je v Mace­dón­sku, pri­dá­va od let­né­ho leto­vé­ho poriad­ku, od 27. mar­ca 2017, nové letec­ké spo­je­nie z Letis­ka Bra­ti­sla­va do mes­ta Tuz­la.

Nové letec­ké spo­je­nie z Letis­ka Bra­ti­sla­va do mes­ta Tuz­la v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne bude v ponu­ke 3x týž­den­ne.

wizz

Tuz­la sa tak stá­va dru­hou des­ti­ná­ci­ou, kto­rú bude letec­ká spo­loč­nosť Wizz Air pre­vádz­ko­vať z Bra­ti­sla­vy, a to od kon­ca mar­ca kaž­dý pon­de­lok, v stre­du a v pia­tok. Leten­ky z Bra­ti­sla­vy do bos­nian­skej Tuz­ly a späť si mož­no zakú­piť od 31. augus­ta 2016, na webewizzair.com.

bosna

foto: bosna-a-hercegovina.tripzone.cz

S pote­še­ním ozna­mu­je­me, že z Bra­ti­sla­vy pri­dá­va­me dru­hú lin­ku s níz­ky­mi cena­mi lete­niek. Od mar­ca 2017 budú mať naši slo­ven­skí zákaz­ní­ci už mož­nosť ces­to­vať aj do Tuz­ly v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne. Tuz­la je jed­ným z naj­mul­ti­kul­túr­nej­ších miest v Bos­ne, a je tak skve­lou mož­nos­ťou kde strá­viť pre­dĺže­ný víkend či kam letieť na výlet. Keď­že ceny lete­niek sa začí­na­jú už od 14,99 €, verí­me, že novú lin­ku ces­tu­jú­ci uví­ta­jú. Náš palub­ný per­so­nál sa už teraz teší na ces­tu­jú­cich, kto­rých s WIZZ úsme­vom pri­ví­ta na palu­be svo­jej mla­dej flo­ti­ly lie­ta­diel,” pove­da­la  Tama­ra Val­lo­is, ria­di­teľ­ka komu­ni­ká­cie letec­kej spo­loč­nos­ti Wizz Air.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bosna-a-hercegovina.tripzone.cz

Pridať komentár (0)