Slo­ven­sko — Bosna a Her­ce­go­vina. Wiz­zair pri­dalo do leto­vého plánu priame spo­je­nie

interez.sk / 11. septembra 2016 / Zaujímavosti

Ces­to­va­nie je skve­lým spô­so­bom, ako si oddých­nuť od kaž­do­den­ných prob­lé­mov. Ak k tomu doká­žeme ces­to­vať lacno, je to veľké plus. 31. augusta 2016 zve­rej­nila spo­loč­nosť Wiz­zair novú linku do Bosny a Her­ce­go­viny za sku­točne smiešnu sumu.

Z Bra­ti­slavy sa bude lie­tať pria­mou lin­kou do Bosny a Her­ce­go­viny. Letecká spo­loč­nosť Wizz Air, ktorá už pre­vádz­kuje 2x týž­denne z Bra­ti­slavy linku do Skopje v Mace­dón­sku, pri­dáva od let­ného leto­vého poriadku, od 27. marca 2017, nové letecké spo­je­nie z Letiska Bra­ti­slava do mesta Tuzla.

Nové letecké spo­je­nie z Letiska Bra­ti­slava do mesta Tuzla v Bosne a Her­ce­go­vine bude v ponuke 3x týž­denne.

wizz

Tuzla sa tak stáva dru­hou des­ti­ná­ciou, ktorú bude letecká spo­loč­nosť Wizz Air pre­vádz­ko­vať z Bra­ti­slavy, a to od konca marca každý pon­de­lok, v stredu a v pia­tok. Letenky z Bra­ti­slavy do bos­nian­skej Tuzly a späť si možno zakú­piť od 31. augusta 2016, na webewizzair.com.

bosna

foto: bosna-a-hercegovina.tripzone.cz

S pote­še­ním ozna­mu­jeme, že z Bra­ti­slavy pri­dá­vame druhú linku s níz­kymi cenami lete­niek. Od marca 2017 budú mať naši slo­ven­skí zákaz­níci už mož­nosť ces­to­vať aj do Tuzly v Bosne a Her­ce­go­vine. Tuzla je jed­ným z naj­mul­ti­kul­túr­nej­ších miest v Bosne, a je tak skve­lou mož­nos­ťou kde strá­viť pre­dĺžený víkend či kam letieť na výlet. Keďže ceny lete­niek sa začí­najú už od 14,99 €, veríme, že novú linku ces­tu­júci uví­tajú. Náš palubný per­so­nál sa už teraz teší na ces­tu­jú­cich, kto­rých s WIZZ úsme­vom pri­víta na palube svo­jej mla­dej flo­tily lie­ta­diel,” pove­dala  Tamara Val­lois, ria­di­teľka komu­ni­ká­cie letec­kej spo­loč­nosti Wizz Air.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bosna-a-hercegovina.tripzone.cz

Pridať komentár (0)