Slo­ven­sko pris­pieva k pros­pe­rite Zeme a ľud­stva. V reb­ríčku sme vyš­šie ako Česko, či Maďar­sko

Alexandra Dulaková / 13. novembra 2015 / Tools a produktivita

Simon Anholt je dlho­roč­ným porad­com, ktorý mno­hým kra­ji­nám radí, čo robiť, aby sa im na domá­cej a medzi­ná­rod­nej scéne darilo. Na základe svo­jich skú­se­ností pri­šiel na to, že v zásade ide len o jednu vec: či ľudia danú kra­jinu vidia ako dobrú. Aby zozbie­ral dáta a infor­mo­val svo­jich kli­en­tov, zho­to­vil kom­plexný Good Coun­try Index, ktorý si sve­tové kra­jiny detailne pre­kle­pol. Slo­ven­sko v nej bodo­valo v prek­va­pi­vých prieč­kach.

Keď si volíme repre­zen­tan­tov par­la­mentu, ide nám vraj pre­dov­šet­kým o nasle­dovné – chceme, aby vďaka nim v našej kra­jine pre­kvi­tala pros­pe­rita, rast, spra­vod­li­vosť, pre­hľad­nosť a kon­ku­ren­cie­schop­nosť. Len zriedka sa stáva, že by sme sa sústre­dili na medzi­ná­rodnú situ­áciu viac alebo rov­nako ako na tú domácu, keďže je pre nás pri­ro­dzene domáca scéna tá naj­dô­le­ži­tej­šia. Chceme, aby v našej kra­jine pla­tili isté zákony, aby sme mali k dis­po­zí­cii kva­litnú zdra­votnú sta­rost­li­vosť a vzde­la­nie, aby sme nemu­seli žiť v stra­chu, alebo aby sme mali sta­bilné pra­covné pod­mienky a priaz­nivé pod­ne­bie na pod­ni­ka­nie. Dôvody sú rôzne, väč­ši­nou si však zo zvo­le­ných poli­ti­kov robíme mik­ro­skop, nie tele­skop – to jest, chceme, aby sa poze­rali dovnútra a nie von. Vraj tým robíme zásadnú chybu.

Vo veku glo­ba­li­zá­cie sa ako národy jeden od dru­hého nemô­žeme izo­lo­vať. Kedysi nás nemu­selo až tak veľmi zne­po­ko­jiť, ak naprí­klad v Číne vypukla epi­dé­mia, alebo ak v Ame­rike skra­cho­vala významná banka. Dnes sme ako medzi­ná­rodný pries­tor natoľko pop­re­pá­janí, že sa z lokál­nej epi­dé­mie ľahko môže stať sve­tová a z miest­nej krízy glo­bálna. Koniec kon­cov, už sme to aj zažili. Práve preto Simon Anholt svo­jich divá­kov urgo­val, aby sa na svoju kra­jinu k svo­jej kra­jine nesprá­vali ako k opus­te­nému ostrovu, ale ako na die­lik vo veľmi kom­plex­nej sieti, ktorá môže fun­go­vať len ak budú všetky jej časti navzá­jom spo­lu­pra­co­vať. Vystú­piť z tejto siete je síce zau­jí­mavá pred­stava, avšak aku­tálne nie je veľmi reálna.

Keď sa ho rôzne kra­jiny pýtajú, čo majú uro­biť, aby pros­pe­ro­vali, odpo­vie im, že do veľ­kej miery ide aj o obraze, ktorý si o sebe daná kra­jina v zahra­ničí vytvára. Ak je pred­stava zlá, neprídu turisti, inves­tori, mig­ranti a kra­jina nebude napre­do­vať, pre­tože v nej nebudú míňané a zará­bané dosta­točné veľké peniaze. Inak pove­dané, bude stag­no­vať. Na základe mno­hých roz­ho­vo­rov a výsku­mov Anholt zis­til, že základ­ným fak­to­rom sym­pa­tií je dob­rota kra­jiny. Tým nemys­lel, či sú jej oby­va­te­lia usmie­vaví, či sa navzá­jom pekne oslo­vujú, alebo či na všetko s rados­ťou hovo­ria áno. Táto pred­stava dob­roty pred­sta­vuje niečo cel­kom iné, a síce, či kra­jina pris­pieva k tomu, aby bol svet lepší.

Reb­rí­ček prvých desia­tich kra­jín podľa Good Coun­try Index

Ako sa dá pris­pie­vať k zlep­še­niu sveta? Nad touto otáz­kou sa zamýš­ľal tak dlho, až vytvo­ril sys­tém hod­no­te­nia jed­not­li­vých kra­jín v sied­mych kate­gó­riach, pri­čom každá má aj samos­tatné roz­de­le­nia. Cel­kový výsle­dok sa počíta zo súčtu skóre z jed­not­li­vých kate­gó­rii. Kate­gó­rie sú nasle­dovné, záro­veň je k nim niž­šie pri­pí­saná naj­lep­šie a naj­hor­šie hod­no­tená kra­jina.

Veda a tech­no­ló­gie ( Naj­lep­šia kra­jina: Spo­jené krá­ľov­stvo, Naj­hor­šia kra­jina: Irak)

- medzi­ná­rodní štu­denti

- export odbor­ných peri­odík

- medzi­ná­rodné pub­li­ká­cie

- Nobe­love ceny

- patenty

Kul­túra ( Naj­lep­šia kra­jina: Bel­gicko, Naj­hor­šia kra­jina: Sudán)

- export kre­a­tív­neho tovaru

- export kre­a­tív­nych slu­žieb

- resty v daniach voči UNESCO v per­cen­tu­ál­nom vzťahu k množ­stvu prís­pev­kov zo strany UNESCA

- slo­boda pohybu, vízové obme­dze­nia

- slo­boda tlače

Kon­tri­bú­cia k medzi­ná­rod­nému mieru a bez­peč­nosti ( Naj­lep­šia kra­jina: Egypt, Naj­hor­šia kra­jina: Litva)

- počet mie­rot­vor­ných jed­no­tiek

- resty v daniach voči roz­počtu mie­rot­vor­ných misií Spo­je­ných náro­dov

- medzi­ná­rodné násilné kon­flikty

- export zbraní

- bez­peč­nosť inter­netu

Sve­tový poria­dok ( Naj­lep­šia kra­jina: Nemecko, Naj­hor­šia kra­jina: Oman)

- cha­ri­ta­tívne akti­vity

- počet pri­ja­tých ute­čen­cov

- počet vytvo­re­ných ute­čen­cov

- rast popu­lá­cie

- počet pod­pí­sa­ných dohôd so Spo­je­nými národmi

Pla­néta a pod­ne­bie ( Naj­lep­šia kra­jina: Island, Naj­hor­šia kra­jina: Zim­babwe)

- bio­ka­pa­citná rezerva

- export nebez­peč­ného odpadu

- emi­sie, ktoré zne­čis­tili orga­nickú vodu

- CO2 emi­sie

- Emi­sie zo skle­ní­ko­vých ply­nov

Pros­pe­rita a rov­nosť ( Naj­lep­šia kra­jina: Írsko, Naj­hor­šia kra­jina: Para­guay)

- otvo­rený trh

- počet dob­ro­voľ­ní­kov Spo­je­ných náro­dov v zahra­ničí

- veľ­kosť trhu „Fair­trade“

- miera pria­meho zahra­nič­ného inves­to­va­nia (FDI)

- pomoc s roz­vo­jom

Zdra­vie a blaho ( Naj­lep­šia kra­jina: Špa­niel­sko, Naj­hor­šia kra­jina: Came­roon)

- potra­vi­nová pomoc

- export far­ma­ce­utík

- dob­ro­voľné prís­pevky do Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie

- prís­pevky na huma­ni­tárnu pomoc

- kon­fiš­ká­cia drog 

Čo sa týka cel­ko­vých víťa­zov, top päťka vyze­rala takto: Írsko, Fín­sko, Švaj­čiar­sko, Holand­sko a Nový Zéland. Cel­kovo sú na pop­red­ných prieč­kach najmä bohaté kra­jiny Západ­nej Európy. Výnim­kou je len Keňa, kto­rej sa poda­rilo umiest­niť v prvej trid­siatke a je dôka­zom, že na správne vede­nie kra­jiny veľa peňazí netreba. Veli­káni ako USA sa umiest­nili na 21. priečke, Rusko skon­čilo na 95. mieste a Čína na 107. Silné Európ­ske mená sa tiež neumiest­nili zle: Nemecko 13., Fran­cúz­sko 11., Anglicko 7., Švéd­sko 6. Naj­hor­šie dopadli Angola, Azer­baj­džán, Irak, Viet­nam a Líbya.

Slo­ven­sko

Slo­ven­sko sa v cel­ko­vom hod­no­tení umiest­nilo na 42. mieste, pri­čom naj­viac bodo­valo v kate­gó­rii kul­túry a naj­me­nej v kate­gó­rii kon­tri­bú­cie k medzi­ná­rod­nému mieru a bez­peč­nosti. V jed­not­li­vých kate­gó­riach to vyze­ralo nasle­dovne:

Veda a tech­no­ló­gie: 43. miesto

V oblasti vedy vedieme najmä expor­to­va­niu a zve­rej­ňo­va­niu odbor­ných peri­odík a pub­li­ká­cii. Hor­šie sme na tom s láka­ním medzi­ná­rod­ných štu­den­tov, vyhrá­va­ním Nobe­lo­vých cien a v regis­tro­vaní paten­tov.

Kul­túra: 21. miesto

Slo­body pre­javu a pohybu u nás fun­gujú veľmi dobre, no hor­šie je to s vyrov­ná­va­ním dlhov s UNESCO, ktoré naše kul­túrne pamiatky finančne pod­po­ruje a zastre­šuje. A zatiaľ čo kre­a­tívny tovar expor­to­vať vieme, s expor­tom slu­žieb to už také ružové nie je.

Kon­tri­bú­cia k medzi­ná­rod­nému mieru a bez­peč­nosti: 110. miesto

Táto pozí­cia je sku­točne veľmi nízka, za čo môže fakt, že tak­mer nijako nepri­spie­vame k rie­še­niu medzi­ná­rod­ných kon­flik­tov. Poplatky voči Spo­je­ným náro­dom si však pla­tíme vzorne, no mie­rot­vor­cov do zahra­ni­čia posie­lame veľmi striedmo. 

Sve­tový poria­dok: 49. miesto

Za rela­tívne dobré skóre môžu naše hod­noty rastu popu­lá­cie, ochota pod­pi­so­vať dohody so Spo­je­nými národmi a nízky počet ute­čen­cov, ktorí by ute­kali zo Slo­ven­ska. Na dru­hej strane neochota pri­jať akých­koľ­vek zahra­nič­ných ute­čen­cov a pris­pie­vať na cha­ri­ta­tívne účely nás na hod­no­tia­cej škále sťa­huje niž­šie.

Pla­néta a pod­ne­bie: 51. miesto

V tejto oblasti nám napo­máha najmä fakt, že neexpor­tu­jeme žia­den nebez­pečný odpad, ako aj to, že nezne­čis­ťu­jeme vodné rezervy a máme nízke hod­noty CO2 emi­sií. Menej pote­šu­júci je fakt, že máme nízku bio­ka­pa­citnú rezervu a pro­du­ku­jeme nemalé množ­stvo emi­sií zo skle­ní­ko­vých ply­nov.

Pros­pe­rita a rov­nosť: 69. miesto

Podľa dát z Good Coun­try Index u nás nie je žia­den trh s Fair­trade pro­duktmi, len mizivá pomoc pri roz­voji, nízka miera pria­meho inves­to­va­nia v zahra­ničí a tak­mer žiadni dob­ro­voľ­níci Spo­je­ných náro­dov. Vylep­šuje to aspoň otvo­rený trh.

Zdra­vie a blaho: 62. miesto

K medzi­ná­rod­nému blahu prie­spie­vame potra­vi­no­vou pomo­cou a rela­tívne vyso­kou mie­rou expor­to­va­ných far­ma­ce­utic­kých pro­duk­tov, avšak čo sa týka dob­ro­voľ­ným prís­pev­kom Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zí­cii nad rámec tých povin­ných, huma­ni­tár­nej pomoci, či kon­fiš­ká­cii drog, tam našu pomoc veľmi necí­tiť. 

Cel­kovo Slo­ven­sko vrámci svo­jich mož­ností nedo­padlo zle. Z kra­jín Východ­nej Európy ho pred­behli len Slo­vin­sko, Bul­har­sko a Estón­sko. Najmä Slo­vin­sko a Estón­sko sú spo­me­dzi východ­nej Európy známe svo­jim rých­lym napre­do­va­ním, moder­ni­zá­ciou a efek­tív­nym využi­tím svo­jich kul­túr­nych a prí­rod­nych pamia­tok a zdro­jov. Čes­kých suse­dov sme pred­behli o jednu priečku, zatiaľ čo Poľ­sko skon­čilo päť­de­siate druhé, Maďar­sko šesť­de­siate prvé, Ukra­jina deväť­de­siata deviata, no a Rakúsko naopak štr­náste. Máme na čom pra­co­vať, no nemu­síme ani zúfať. Ako však pove­dal autor indexu, Simon Anholt, keď cho­díme voliť, nemali by sme mys­lieť len na to, čo kan­di­dáti dokážu uro­biť pre nás a našu kra­jinu, ale aj pre svet ako celok. Koniec kon­cov, sku­točne nie sme opus­tený ostrov, ani vzdia­lený ves­mír, aby nám nemalo zále­žať na efek­tív­nej medzi­ná­rod­nej spo­lu­práci a dob­rej repu­tá­cii v zahra­ničí. Evi­den­tne to bez nich ďaleko nedo­tiah­neme. 

Tu sú plno­hod­notné dáta k pries­kumu Good Coun­try Index …

… a TED Talk Simona Anholta

Pridať komentár (0)