Slo­ven­sko — veľ­moc vo vývoji ume­lej inte­li­gen­cie: Ďalší veľký pro­jekt ozná­mil pokrok!

Martin Bohunický / 31. decembra 2015 / Business

Slo­ven­sko, ako sa zdá, našlo svoju silnú stránku. V posled­nom období sa s pozi­tív­nymi sprá­vami z vývoja ume­lej inte­li­gen­cie na Slo­ven­sku roz­trhlo vrece.

Len pred pár dňami sme ti pri­niesli veľmi pútavý a zau­jí­mavý roz­ho­vor s Mare­kom Rosom, ktorý zatiaľ veľmi úspešne pra­cuje na vývoji uni­ver­zál­nej ume­lej inte­li­gen­cie. Medzi­ča­som však ďalší slo­ven­ský pro­jekt Big­Ring Solu­ti­ons ozná­mil, že sa im poda­rilo vytvo­riť umelú inte­li­gen­ciu s ozna­če­ním big­Ring®. (Čítaj roz­ho­vor s Big­Ring Solu­ti­ons tu)

Toto rie­še­nie je schopné kau­zál­nej infe­ren­cie a dokáže pocho­piť, jed­nať, učiť sa a pred­po­ve­dať. Znie to stra­ši­delne? To si mys­lia mnohí, vrá­tane veli­ká­nov ako Elon Musk, či Step­hen Hawking. No umelá inte­li­gen­cia môže pod kon­tro­lou zlep­šiť život na svete, ako si možno ani nevieme pred­sta­viť. Cha­lani z Big­Ringu majú za sebou už aj tes­to­va­ciu fázu a momen­tálne hľa­dajú par­tne­rov, ktorí by im toto rie­še­nie pomohli imple­men­to­vať.

Na blogu sa ďalej píše, že via­cerí kľú­čoví hráči na poli ume­lej inte­li­gen­cie sa sna­žia naučiť počí­tače mys­lieť “ľud­sky” a vyvi­núť nástroje, ktoré by asis­to­vali bež­ným ľuďom. Big­Ring toto podľa vlast­ných slov doká­zali s plat­for­mou bigB­rain™.

Táto plat­forma by mala byť akýmsi pro­stred­ní­kom medzi člo­ve­kom a stro­jom. Pomo­cou kog­ni­tív­nej ana­lýzy uľah­čuje komu­ni­ká­ciu, spo­lu­prácu a zdie­ľa­nie zna­lostí medzi nimi. Tento sys­tém potom môže byť pou­žitý v celej rade rôz­nych apli­ká­cií. “S touto tech­no­ló­giou je reálne možné tak­po­ve­diac sko­pí­ro­vať a auto­ma­ti­zo­vať aké­koľ­vek know-how resp. myš­lien­kové pochody, čím vieme vytvo­riť apli­ká­ciu s rov­na­kou odoz­vou, ako keby ste komu­ni­ko­vali s pôvod­com jej obsahu, t.j. nosi­te­ľom pôvod­nej vedo­mosti. Ako­náhle je takýto „odtla­čok“ mysle vizu­ali­zo­vaný v soft­vé­ro­vom roz­hraní, dá sa ďalej zdo­ko­na­ľo­vať, čo pri­ne­sie okam­žitý feed­back pôvod­covi obsahu o defi­ci­toch jeho vedo­mostí. Pôvodca okam­žite zís­kava prvú pri­danú hod­notu v tom, že sa dozvie čo nevie a po fina­li­zá­cii apli­ká­cie ju môže poskyt­núť tak, ako by danú službu resp. svoj vedo­mostný výstup posky­to­val osobne,” pre­zra­dili cha­lani pred devia­timi mesiacmi v roz­ho­vore pre náš por­tál.

Screen Shot 2015-12-30 at 09.05.34

Slo­ven­ský Big­Ring Solu­ti­ons vzni­kol v roku 2003 a na sve­domí ho má Karol Mozsi. Jeho cie­ľom je pomôcť vyrie­šiť všetky prob­lémy ľud­stva — od tran­s­portu, cez životné pro­stre­de­nie a vzde­lá­va­nie až po medi­cínu.

Pridať komentár (0)