Slo­ven­sko — veľ­moc vo vývo­ji ume­lej inte­li­gen­cie: Ďal­ší veľ­ký pro­jekt ozná­mil pokrok!

Martin Bohunický / 31. decembra 2015 / Business

Slo­ven­sko, ako sa zdá, našlo svo­ju sil­nú strán­ku. V posled­nom obdo­bí sa s pozi­tív­ny­mi sprá­va­mi z vývo­ja ume­lej inte­li­gen­cie na Slo­ven­sku roz­trh­lo vre­ce.

Len pred pár dňa­mi sme ti pri­nies­li veľ­mi púta­vý a zau­jí­ma­vý roz­ho­vor s Mare­kom Rosom, kto­rý zatiaľ veľ­mi úspeš­ne pra­cu­je na vývo­ji uni­ver­zál­nej ume­lej inte­li­gen­cie. Medzi­ča­som však ďal­ší slo­ven­ský pro­jekt Big­Ring Solu­ti­ons ozná­mil, že sa im poda­ri­lo vytvo­riť ume­lú inte­li­gen­ciu s ozna­če­ním big­Ring®. (Čítaj roz­ho­vor s Big­Ring Solu­ti­ons tu)

Toto rie­še­nie je schop­né kau­zál­nej infe­ren­cie a doká­že pocho­piť, jed­nať, učiť sa a pred­po­ve­dať. Znie to stra­ši­del­ne? To si mys­lia mno­hí, vrá­ta­ne veli­ká­nov ako Elon Musk, či Step­hen Hawking. No ume­lá inte­li­gen­cia môže pod kon­tro­lou zlep­šiť život na sve­te, ako si mož­no ani nevie­me pred­sta­viť. Cha­la­ni z Big­Rin­gu majú za sebou už aj tes­to­va­ciu fázu a momen­tál­ne hľa­da­jú par­tne­rov, kto­rí by im toto rie­še­nie pomoh­li imple­men­to­vať.

Na blo­gu sa ďalej píše, že via­ce­rí kľú­čo­ví hrá­či na poli ume­lej inte­li­gen­cie sa sna­žia naučiť počí­ta­če mys­lieť “ľud­sky” a vyvi­núť nástro­je, kto­ré by asis­to­va­li bež­ným ľuďom. Big­Ring toto pod­ľa vlast­ných slov doká­za­li s plat­for­mou bigB­rain™.

Táto plat­for­ma by mala byť akým­si pro­stred­ní­kom medzi člo­ve­kom a stro­jom. Pomo­cou kog­ni­tív­nej ana­lý­zy uľah­ču­je komu­ni­ká­ciu, spo­lu­prá­cu a zdie­ľa­nie zna­los­tí medzi nimi. Ten­to sys­tém potom môže byť pou­ži­tý v celej rade rôz­nych apli­ká­cií. “S tou­to tech­no­ló­gi­ou je reál­ne mož­né tak­po­ve­diac sko­pí­ro­vať a auto­ma­ti­zo­vať aké­koľ­vek know-how resp. myš­lien­ko­vé pocho­dy, čím vie­me vytvo­riť apli­ká­ciu s rov­na­kou odoz­vou, ako keby ste komu­ni­ko­va­li s pôvod­com jej obsa­hu, t.j. nosi­te­ľom pôvod­nej vedo­mos­ti. Ako­náh­le je taký­to „odtla­čok“ mys­le vizu­ali­zo­va­ný v soft­vé­ro­vom roz­hra­ní, dá sa ďalej zdo­ko­na­ľo­vať, čo pri­ne­sie okam­ži­tý feed­back pôvod­co­vi obsa­hu o defi­ci­toch jeho vedo­mos­tí. Pôvod­ca okam­ži­te zís­ka­va prvú pri­da­nú hod­no­tu v tom, že sa dozvie čo nevie a po fina­li­zá­cii apli­ká­cie ju môže poskyt­núť tak, ako by danú služ­bu resp. svoj vedo­most­ný výstup posky­to­val osob­ne,” pre­zra­di­li cha­la­ni pred devia­ti­mi mesiac­mi v roz­ho­vo­re pre náš por­tál.

Screen Shot 2015-12-30 at 09.05.34

Slo­ven­ský Big­Ring Solu­ti­ons vzni­kol v roku 2003 a na sve­do­mí ho má Karol Moz­si. Jeho cie­ľom je pomôcť vyrie­šiť všet­ky prob­lé­my ľud­stva — od tran­s­por­tu, cez život­né pro­stre­de­nie a vzde­lá­va­nie až po medi­cí­nu.

Pridať komentár (0)