Slovensko získalo na najprestížnejšej svetovej súťaži vín desiatky zlatých medailí

  • Slo­ven­sko do­ká­zalo, že sme síce ma­lou kra­ji­nou, no s veľ­kými ví­nami
  • Vinalies Internationales patrí vo svete medzi najprísnejšie súťaže vín
  • Nekompromisná 126 členná komisia enológov sa však nechala našími vínami obmäkkčiť
w2
unsplash.com
  • Slo­ven­sko do­ká­zalo, že sme síce ma­lou kra­ji­nou, no s veľ­kými ví­nami
  • Vinalies Internationales patrí vo svete medzi najprísnejšie súťaže vín
  • Nekompromisná 126 členná komisia enológov sa však nechala našími vínami obmäkkčiť

Pa­ríž­ska Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les je 5-dňo­vou šnú­rou de­gus­tá­cií, po­čas kto­rých vy­be­rajú na­juz­ná­va­nejší de­gus­tá­tori pod prí­snym do­hľa­dom Me­dzi­ná­rod­nej únie eno­ló­gov to naj­lep­šie z viac ako 3300 vín zo 45. krajín. Slo­ven­sko na sú­ťaži za­stu­po­vala eno­lo­gička Edita Ďur­čová, ktorá bola do­konca člen­kou vo sve­tovo uzná­va­nej ko­mi­sii.

Tento rok me­ral cestu do Pa­ríža re­kordný po­čet na­šich vín. Sú­ťaže sa zú­čast­nilo takmer 250 slo­ven­ských re­pre­zen­tan­tov, ktorí nám vo svete uro­bili aj tento rok veľmi dobré meno. Dnes už vieme kom­pletné vý­sledky 25. roč­níka vý­stavy, v kto­rej sa úspe­chu doč­kali len sku­toční ma­ta­dori vi­nár­skeho prie­myslu.

zdroj: unsplash.com

Château Topoľčianky sa opäť stalo najúspešnejším slovenským vinárstvom zo ziskom 4 zlatých a 2 strieborných medailí, nezaostávalo ani vinárstvo Mrva & Stanko.

Veľkú radosť máme z úspechu mladých vín z ročníka 2018. Veltlínske zelené KRYO opäť potvrdilo svoje kvality a po minuloročnom úspechu na parížskej výstave nám získalo spoločne s Rizlingom rýnskym z ročníka 2016 zlatú medailu. Striebornú medailu získal ružový Cabernet Sauvignon, slovenský novošľachtenec Devín a Chardonnay, všetky tri z ročníka 2018,“ vyjadrilo sa na svojom blogu vinárstvo Mrva & Stanko.

Ocenenie si odniesli aj vinárstva Mavin, Zámocké vinárstvo alebo Karpatská Perla, ktorá získala zlato za polosladký Rizling rýnsky 2017 zo Suchého vrchu a Aurelius 2017, cibébový výber. Postriebrené sú mladé vína ročníka 2018 – Sauvignon a Irsai Oliver.

Veľkým vinárom výborne sekunduje Daniel Šimonovič, ktorému jeho vína získali 3 strieborné ocenenia. Najstarším ocenením vínom, bolo ako inak, Tokajské víno z ročníka 2003, ktoré získalo zlatú medailu.

Vinalies Internationales 2019 v číslach:

  •        celkový počet medailí: 56
  •        Zlatá medaila: 24 x
  •        Strieborná medaila: 32 x

Zviditeľnenie lokálnych vín pred celým svetom

Rok čo rok slo­ven­ské vi­nár­stva do­ka­zujú, že víno sa pre cu­dzin­cov stáva vy­ni­ka­jú­cou po­zván­kou na náv­števu na­šej kra­jiny. To či sem ľudia prídu za vínnou turistikou, záleží z veľkej časti aj od toho, ako sa o našich vínach hovorí na medzinárodných súťažiach.

zdroj: unsplash.com

U nás doma by tento fakt, mal byť pre nás výzvou, aby sme vi­noh­rady dá­vali do po­riadku, ne­sta­vali v nich vily a diaľ­nice, ale in­ves­to­vali do vi­noh­rad­níc­kej in­fra­štruk­túry a za­cho­va­nia hod­not­ných tra­dí­cií.

Know-how svetového formátu

Na Slo­ven­sku sme mali pred­ne­dáv­nom tú česť hos­tiť aj ge­ne­rál­neho ria­di­teľa Me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie pre vi­nič a víno.

Ten prácu na­šich vi­ná­rov a ich víno ohod­no­til pre mrsr.sk takto: „Vaša kra­jina do­rába veľmi kva­litné vína, pre­tože vaši vi­nári a vi­noh­rad­níci do­ká­zali vďaka know-how zú­ro­čiť pôdne a ďal­šie kli­ma­tické da­nosti va­šich vi­nár­skych ob­lastí. Sú to ti­síce ro­kov, ktoré uply­nuli, od­kedy vi­noh­rad­níc­tvo vzniklo na území Slo­ven­ska. Vaše vi­noh­rad­níc­tvo sa môže oprieť o fan­tas­tické da­nosti kon­krét­nej ob­lasti, ako aj o zruč­nosti vi­ná­rov a vi­noh­rad­ní­kov,“ dodáva Jean-Marie Aurand.

Kom­pletný zo­znam me­dai­lo­vých vín náj­deš TU.

zdroj: vinalies-internationales.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech