Slo­ven­ský Ambisc­reen si posvie­til na Indie­gogo : Tisíce eur po pár hodí­nách zbierky!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský star­tup AmbiSc­reen má iba po nie­koľ­kých hodi­nách slušne roz­be­hnutú kam­paň na Indie­gogo! Ľuďom sa nápad oči­vidne páči. Čo naň hovo­ríš ty?

AmbiSc­reen Filipa Kova­lov­ského je uni­ver­zálne samos­tatné oko­lité osvet­le­nie pre aké­koľ­vek pri­po­jené zaria­de­nie alebo obra­zovku.

Nie je to prvý nápad tohoto typu na svete, no AmbiSc­reen vyzerá fakt dobre. Poten­ciál naz­na­čil už na Pione­ers Fes­ti­val 2015 vo Viedni, kde bol pro­jekt vybraný medzi TOP 80 naj­lep­ších tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov a dostal sa do sve­to­vých médií ako CNN Europe, The Eco­no­mist, Finan­cial Times či Blo­om­berg.

AmbiSc­reen je teda modu­lárna otvo­rená plat­forma pre navo­de­nie oko­li­tého osvet­le­nia pre každý disp­lej a obra­zovku, hra­ciu kon­zolu, DVD pre­hrá­vač, set-top box, PC, Mac, Pla­y­Sta­tion, Xbox a aké­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie. V praxi to zna­mená že ho k vybra­nému zaria­de­niu pri­po­jíš a on pris­pô­sobí oko­lité svetlo tomu, čo sa na obra­zovke deje. Takto chráni tvoj zrak a záro­veň navo­dzuje tú správnu atmo­sféru.

AmbiSc­reen môžeš pou­žiť s ostat­nými zaria­de­niami, ale aj bez nich, ako auto­nómny sys­tém nála­do­vého osvet­le­nia. AmbiSc­reen je súčasne prvý dizaj­nový minia­túrny počí­tač s ovlá­da­čom oko­li­tého osvet­le­nia, ktorý má priamo v sebe zabu­do­vané mul­ti­me­diálne cen­trum.

AmbiSc­reen vzniklo po dlho­roč­nom hľa­daní vhod­ného zaria­de­nia pre navo­de­nie kraj­ších sve­tel­ných scén v domác­nosti. Hľa­dal som zaria­de­nie, ktoré by doká­zalo navo­diť sve­telnú pohodu pri chil­lou­to­vaní, roz­vib­ro­vať atmo­sféru pri orga­ni­zo­vaní party, upo­ko­jiť mysel pri čítaní knihy, prí­padne odpre­va­diť do ríše snov pri zaspá­vaní. Súčasne to celé malo byť dosta­točne otvo­rené na to, aby som sa v tom ja, ako pokro­čilý uží­va­teľ vedel vŕtať a pri­dá­vať si a meniť čo potre­bu­jem. Také zaria­de­nie sme na trhu nenašli, tak sme sa roz­hodli, vytvo­riť si ho. Štvalo ma, že všetky zaria­de­nia na trhu boli uzav­reté — nemám rád, keď ma obme­dzujú, preto bolo nos­nou myš­lien­kou, neuro­biť tú istú chybu ako ostatní, teda nechať toto zaria­de­nie dosta­točne otvo­rené pre pokro­či­lých uží­va­te­ľov, ktorí si ho chcú vylep­šo­vať a pri­dá­vať nové fun­kcie, aby vznikli ešte lep­šie myš­lienky, než boli tie naše na začiatku,” hovorí Filip.

Čo si budeme hovo­riť, trend zaria­dení spolu pre­po­je­ných a pri­po­je­ných na inter­net je už dávno tu, takže IoT je našim ďal­ším prv­kom, ktorý chceme imple­men­to­vať. S tým sa dajú robiť bapriam neob­me­dzené veci. Do budúcna chceme zaria­de­nie posú­vať a roz­ví­jať tak, aby sa stalo cen­trál­nym bodom, ktorý bude pre­pá­jať ďal­šie zaria­de­nia a bude tak sprí­jem­ňo­vať býva­nie. I po čase, ktorý sme inves­to­vali do vývoja, sme len na začiatku cesty.”

Týmto všet­kým sa líšime od všet­kých. A áno, keď sa bavíme o osvet­lení a podob­ných pro­duk­toch, dájú sa spo­me­núť i ďal­šie veci, napr. to, že sme pri­niesli jedno uce­lené zaria­de­nie all-in-one, pou­ži­teľné s i bez ostat­ných zaria­dení (xbox, TV, PC, DVD, TV tuner, Pla­y­Sta­tion,…), s rôz­nymi vstupmi (digi­tálne i ana­ló­gové), s pre­d­in­šta­lo­va­ným mediál­nym cen­trom Ope­nE­LEC, so vsta­va­ným nála­do­vým osvet­le­ním a ďal­šími sve­tel­nými efektmi, ktoré pozi­tívne ovplyv­ňujú psy­chiku a pomá­hajú chrá­niť oči. Proste pecka. :)”

Pro­jekt môžeš pod­po­riť v kam­pani, ktorú AmbiSc­reen spus­til dnes a potrvá 40 dní. Štan­dardný model AmbiSc­reen ťa cez zbierku vyjde na 149 dolá­rov, teda o 50 dolá­rov lac­nej­šie, než bude malo­ob­chodná cena. Za neja­kých 11 hodín vyzbie­ral Ambisc­reen $8540 dolá­rov z cel­ko­vého cieľa $50,000 dolá­rov a čias­tka rýchlo stúpa.

Vyzerá to tak, že po Cul­Charge, DEV1S a Dun­geon Sis­ters bude mať Slo­ven­sko za sebou ďal­šiu úspešnú zbierku. Držíme palce!

Pro­jekt môžeš pod­po­riť v kam­pani na Indie­gogo.

Pridať komentár (0)