Slo­ven­ský Ambisc­re­en si posvie­til na Indie­go­go : Tisí­ce eur po pár hodí­nách zbier­ky!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský star­tup AmbiSc­re­en má iba po nie­koľ­kých hodi­nách sluš­ne roz­be­hnu­tú kam­paň na Indie­go­go! Ľuďom sa nápad oči­vid­ne páči. Čo naň hovo­ríš ty?

AmbiSc­re­en Fili­pa Kova­lov­ské­ho je uni­ver­zál­ne samos­tat­né oko­li­té osvet­le­nie pre aké­koľ­vek pri­po­je­né zaria­de­nie ale­bo obra­zov­ku.

Nie je to prvý nápad toho­to typu na sve­te, no AmbiSc­re­en vyze­rá fakt dob­re. Poten­ciál naz­na­čil už na Pione­ers Fes­ti­val 2015 vo Vied­ni, kde bol pro­jekt vybra­ný medzi TOP 80 naj­lep­ších tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov a dostal sa do sve­to­vých médií ako CNN Euro­pe, The Eco­no­mist, Finan­cial Times či Blo­om­berg.

AmbiSc­re­en je teda modu­lár­na otvo­re­ná plat­for­ma pre navo­de­nie oko­li­té­ho osvet­le­nia pre kaž­dý disp­lej a obra­zov­ku, hra­ciu kon­zo­lu, DVD pre­hrá­vač, set-top box, PC, Mac, Pla­y­Sta­ti­on, Xbox a aké­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie. V pra­xi to zna­me­ná že ho k vybra­né­mu zaria­de­niu pri­po­jíš a on pris­pô­so­bí oko­li­té svet­lo tomu, čo sa na obra­zov­ke deje. Tak­to chrá­ni tvoj zrak a záro­veň navo­dzu­je tú správ­nu atmo­sfé­ru.

AmbiSc­re­en môžeš pou­žiť s ostat­ný­mi zaria­de­nia­mi, ale aj bez nich, ako auto­nóm­ny sys­tém nála­do­vé­ho osvet­le­nia. AmbiSc­re­en je súčas­ne prvý dizaj­no­vý minia­túr­ny počí­tač s ovlá­da­čom oko­li­té­ho osvet­le­nia, kto­rý má pria­mo v sebe zabu­do­va­né mul­ti­me­diál­ne cen­trum.

AmbiSc­re­en vznik­lo po dlho­roč­nom hľa­da­ní vhod­né­ho zaria­de­nia pre navo­de­nie kraj­ších sve­tel­ných scén v domác­nos­ti. Hľa­dal som zaria­de­nie, kto­ré by doká­za­lo navo­diť sve­tel­nú poho­du pri chil­lou­to­va­ní, roz­vib­ro­vať atmo­sfé­ru pri orga­ni­zo­va­ní par­ty, upo­ko­jiť mysel pri číta­ní kni­hy, prí­pad­ne odpre­va­diť do ríše snov pri zaspá­va­ní. Súčas­ne to celé malo byť dosta­toč­ne otvo­re­né na to, aby som sa v tom ja, ako pokro­či­lý uží­va­teľ vedel vŕtať a pri­dá­vať si a meniť čo potre­bu­jem. Také zaria­de­nie sme na trhu nenaš­li, tak sme sa roz­hod­li, vytvo­riť si ho. Štva­lo ma, že všet­ky zaria­de­nia na trhu boli uzav­re­té — nemám rád, keď ma obme­dzu­jú, pre­to bolo nos­nou myš­lien­kou, neuro­biť tú istú chy­bu ako ostat­ní, teda nechať toto zaria­de­nie dosta­toč­ne otvo­re­né pre pokro­či­lých uží­va­te­ľov, kto­rí si ho chcú vylep­šo­vať a pri­dá­vať nové fun­kcie, aby vznik­li ešte lep­šie myš­lien­ky, než boli tie naše na začiat­ku,” hovo­rí Filip.

Čo si bude­me hovo­riť, trend zaria­de­ní spo­lu pre­po­je­ných a pri­po­je­ných na inter­net je už dáv­no tu, tak­že IoT je našim ďal­ším prv­kom, kto­rý chce­me imple­men­to­vať. S tým sa dajú robiť bapriam neob­me­dze­né veci. Do budúc­na chce­me zaria­de­nie posú­vať a roz­ví­jať tak, aby sa sta­lo cen­trál­nym bodom, kto­rý bude pre­pá­jať ďal­šie zaria­de­nia a bude tak sprí­jem­ňo­vať býva­nie. I po čase, kto­rý sme inves­to­va­li do vývo­ja, sme len na začiat­ku ces­ty.”

Tým­to všet­kým sa líši­me od všet­kých. A áno, keď sa baví­me o osvet­le­ní a podob­ných pro­duk­toch, dájú sa spo­me­núť i ďal­šie veci, napr. to, že sme pri­nies­li jed­no uce­le­né zaria­de­nie all-in-one, pou­ži­teľ­né s i bez ostat­ných zaria­de­ní (xbox, TV, PC, DVD, TV tuner, Pla­y­Sta­ti­on,…), s rôz­ny­mi vstup­mi (digi­tál­ne i ana­ló­go­vé), s pre­d­in­šta­lo­va­ným mediál­nym cen­trom Ope­nE­LEC, so vsta­va­ným nála­do­vým osvet­le­ním a ďal­ší­mi sve­tel­ný­mi efekt­mi, kto­ré pozi­tív­ne ovplyv­ňu­jú psy­chi­ku a pomá­ha­jú chrá­niť oči. Pros­te pec­ka. :)”

Pro­jekt môžeš pod­po­riť v kam­pa­ni, kto­rú AmbiSc­re­en spus­til dnes a potr­vá 40 dní. Štan­dard­ný model AmbiSc­re­en ťa cez zbier­ku vyj­de na 149 dolá­rov, teda o 50 dolá­rov lac­nej­šie, než bude malo­ob­chod­ná cena. Za neja­kých 11 hodín vyzbie­ral Ambisc­re­en $8540 dolá­rov z cel­ko­vé­ho cie­ľa $50,000 dolá­rov a čias­t­ka rých­lo stú­pa.

Vyze­rá to tak, že po Cul­Char­ge, DEV1S a Dun­ge­on Sis­ters bude mať Slo­ven­sko za sebou ďal­šiu úspeš­nú zbier­ku. Drží­me pal­ce!

Pro­jekt môžeš pod­po­riť v kam­pa­ni na Indie­go­go.

Pridať komentár (0)