Slo­ven­ský Eli­tApps vydá­vajú novú hru

Lukáš Gašparík jr. / 9. apríla 2015 / Business

Hra Panda Bom­ber in Dark Lands je voľ­ným pokra­čo­va­ním pred­chá­dza­jú­cej hry Hero Panda Bom­ber, ktorú herné štú­dio Eli­tApps vyví­jalo v spo­lu­práci s NVI­DIA corp.

Nvi­dii sa táto práca natoľko zapá­čila, že hra Hero Panda Bom­ber bola “fea­tu­red” medzi top hrami na NVI­DIA Shield Hub a v zóne Teg­ra­Zone, hneď vedľa hier ako Half Life 2, Por­tal, Game of Thro­nes, Sky­lan­ders, atď.

Panda Bom­ber in Dark Lands sa snaží nad­via­zať na tra­dí­ciu “bom­ber­man hier” a je ešte rých­lej­šia a nároč­nej­šia než pôvodná Panda. Ide o hodenú ruka­vicu hrá­čom, ktorí sa sťa­žo­vali na nedos­ta­tok ťaž­kých (hard core) hier na mobil­ných plat­for­mách. V úlohe Pandy sa hráč snaží pre­bo­jo­vať tem­ným laby­rin­tom, kde na neho čaká armáda kru­tého doby­va­teľa Džin­gis Yaka a jeho úlo­hou je odo­hnať tem­notu zapa­lo­va­ním magic­kých pochodní.

Obe hry sa dajú hrať nie­len na smartp­ho­noch a tab­le­toch, ale aj na tele­ví­zo­roch vo Full HD a 4K – vďaka Nvi­dia Shield tab­letu, či na naj­nov­ších Android TV mikro kon­zo­lách ako Forge TV či Google Nexus Pla­yer. Ide o netra­dičné spo­je­nie mobil­ného a gau­čo­vého hra­nia (na tele­ví­zore s game­pa­dom) a spolu s Nvi­diou a Goog­lom veríme, že ide o budúc­nosť hra­nia mobil­ných hier.

Hlavné fea­tu­res:

• Kva­litná 3D gra­fika s mož­ňos­ťou hrať aj na Full HD TV

• Pod­pora game­pa­dov (Nvi­dia, Nyko, Razer Ser­val, atď.)

• 10 urovní

• Pochmúrny atmo­s­fe­rický soundt­rack

• Free to play, žiadne časové limity

• Pod­pora NVI­DIA SHIELD tab­letu, Shield kon­zoly, Android TV – Forge TV, Nexus Pla­yer a 4K smart tele­ví­zo­rov Sony, Sharp a Phi­lips oča­ká­va­ných v lete 2015

• Hodiny nekon­čia­cej sa zábavy a ďaleko viac expló­zií, ako je treba!

• plat­formy: iOS / Android / Android TV

• Google Play http://j.mp/PBDL_an

• iTu­nes http://j.mp/PBDL_iOS

• cena: zadarmo (fre­e­mium)

Eli­tApps pro­stred­níc­tvom tejto hry záro­veň aktívne pod­po­ruje záchranu pánd veľ­kých pomo­cou daro­va­nia časti príj­mov vo forme prís­pevku Sve­to­vému fondu na ochranu prí­rody (WWF).

Pridať komentár (0)