Slo­ven­ský Eyerim mení biz­nis s oku­liarmi vo svete

Martin Bohunický / 31. august 2015 / Tools a produktivita

Žijeme vo svete online nákupu a esho­pov, kto­rých je neúre­kom. Na každý druh tovaru ich exis­tuje nie­koľko a je veľmi ťažké vybu­do­vať silný elek­tro­nický obchod, na ktorý sa zákaz­níci budú vra­cať. Slo­ven­ský Eyerim však pri­šiel na trh so slneč­nými oku­liarmi ako huri­kán. Val­cuje kon­ku­ren­ciu, zís­kal inves­tí­ciu a nehodlá sa zasta­viť.

Ahojte Eyerim, ako sa darí?

Ahoj, Star­tI­tUp, ďaku­jeme za opý­ta­nie. Veci sa vyví­jajú omnoho pozi­tív­nej­šie, ako sme pôvodne plá­no­vali, no naše ciele sú ďaleko väč­šie. Live sme iba tretí mesiac, ale práce máme nad hlavy. Navyše sa nám končí letná sezóna, usi­lovne teda pri­pra­vu­jeme kolek­ciu lyžiar­ských oku­lia­rov.

Skúste sa nám v krát­kosti pred­sta­viť. Kto ste a čo má z vás kto na sta­rosti?

Eyerim je eshop, ktorý ponúka nepre­ko­na­teľný výber zna­ko­vých slneč­ných a diop­tric­kých oku­lia­rov za naj­niž­šie možné ceny. Na Eyerim náj­dete pod jed­nou stre­chou všetko od kla­sík ako Ray-Ban, Car­rera, Oak­ley alebo Prada, až po kolek­cie men­ších nezá­vis­lých výrob­cov. A to s poš­tov­ným zadarmo. 

Za týmto všet­kým stojí Mar­tin, Andrea (social media & cus­to­mer ser­vice), Yass (mar­ke­ting) a Braňo (logis­tika). Na pro­jekte dnes aktívne pra­cuje tím číta­júci viac ako 12 národ­ností – od Piotra v Kra­kove a Kha­lida v Kara­chi, cez Askeho v Kodani, až po Marca v Miláne a Thora v Reyk­ja­viku.

Ako ste sa vlastne dali dokopy?

Eyerim vzni­kol ďaleko za hra­ni­cami Slo­ven­ska – v exo­tic­kej Malaj­zii. Mar­tin od roku 2012 pôso­bil v juho­vý­chod­nej Ázii. Pre­lús­kal sa od obsa­ho­vej údržby naj­väč­šieho nákup­ného por­tálu v regi­óne, až ku manaž­mentu logis­tiky pre fas­hion estore. Práve vtedy stre­tol Yas­sa­man, ktorá viac ako 2 roky zare­zá­vala v mar­ke­tingu Zalory, ses­ter­skej firmy európ­skeho Zalanda.

Jeden teda vedel, ako objed­návky zís­ka­vať, ten druhý, ako ich spo­ľah­livo vyba­viť. 9000 kilo­met­rov ďalej, doma na Slo­ven­sku, sa v rov­na­kom čase pri­dali Aďa s Bra­ňom. Na palubu tak­tiež okam­žite sko­čili Kra­si­mir a Car­los, ktorí v Eyerim pôso­bia ako advi­sori. Kon­com roku 2014 už celý tím fun­go­val v Európe.

Prečo ste sa roz­hodli práve pre pre­daj oku­lia­rov? Vidíte v tomto seg­mente ešte poten­ciál?

Práve poten­ciál, ktorý v tomto seg­mente vidíme, bol dôvo­dom, prečo sme sa pre pre­daj znač­ko­vých oku­lia­rov roz­hodli. Očná optika sa momen­tálne nachá­dza na začiatku trans­for­má­cie sme­rom k online pre­daju, ako to pred pár rokmi bolo, naprí­klad, s kni­hami. 

V západ­nej Európe pred­sta­vuje online pre­daj pri­bližne 7% všet­kých trans­ak­cií. V seg­mente eyewear je to i napriek rake­to­vému rastu počas posled­ných rokov stále len okolo 1%. Očná optika je vo vyspe­lých eko­no­mi­kách jedno z desia­tich naj­rých­lej­šie ras­tú­cich odvetví. A tento rapídne sa roz­pí­na­júci koláč, do kto­rého sa Eyerim plá­nuje poriadne zahryz­núť, vôbec nie je malý – európ­sky trh so slneč­nými oku­liarmi má hod­notu pre­vy­šu­júcu 30 miliárd eur.

E-sho­pov s oku­liarmi je strašne veľa, čím to je, že vám to v tak sil­nej kon­ku­ren­cií ide?

Esho­pov je veľa so všet­kým, nie­len s oku­liarmi. Pod­statné je poze­rať sa na tie rele­vantné. Ak si odfil­tru­ješ všetky, ktoré fun­gujú iba na svo­jom domá­com trhu, špe­cia­li­zujú sa len na určitú značku, alebo nepre­dá­vajú auten­tický tovar, prí­deš na to, že kon­ku­ren­cia je mini­málna a na mno­hých trhoch tak­mer neexis­tu­júca.

Por­tá­lov s nekom­pro­misne kva­lit­ným zákaz­níc­kym ser­vi­som, na kto­rých zákaz­ník nájde všetko od dizaj­nér­skych vychy­tá­vok, až po kva­litu za roz­umnú cenu, je v Európe sku­točne len zopár. A medzi tými Eyerim domi­nuje cenou.

Nedávno do vás inves­to­vali Neulogy Ven­tu­res, pre­zra­díte nám aj nejaké detaily?

Bez par­tners­hipu s Neulogy by Eyerim nedo­ká­zal nado­bud­núť momen­tum tak bles­ku­rýchlo. Pit­cho­vali sme v decem­bri, po nie­koľ­kých stret­nu­tiach došlo k poda­niu rúk vo feb­ru­ári a trans­ak­cia bola dofi­na­li­zo­vaná kon­com marca.

Komu­ni­ká­cia bola vždy vecná a priama. Dnes je Neulogy pre Eyerim obrov­skou pod­po­rou najmä ako men­tor a práve vďaka nim sme sa dostali do kon­taktu s via­ce­rými kľú­čo­vými ľudmi. Lep­šieho seed inves­tora si doká­žeme pred­sta­viť len ťažko. I touto ces­tou by sme sa radi poďa­ko­vali celému tímu, no pre­dov­šet­kým Iva­novi, Miške a Jarovi.

Zdroj: The Spot

Zdroj obrázku: The Spot

Ako vám tieto finan­cie poslú­žili? V čom ste vďaka tomu pokro­čili?

Finan­cie nám v prvom rade umož­nili pre­stať neus­tále mys­lieť na “zadné dvierka” a plne sa veno­vať tomu, čo nás baví. V naj­väč­šej miere puto­vali troma smermi. Po prvé sme vybu­do­vali ľahko ovlá­da­teľný web využí­va­júci naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie. Po druhé vďaka nim doká­žeme viesť agre­sívnu mar­ke­tin­govú kam­paň — pre­dov­šet­kým v Škan­di­ná­vii, našom pri­már­nom trhu. Po tre­tie nám umož­ňujú držat všetky naj­po­pu­lár­nej­šie modely skla­dom a garan­to­vať na ne odo­sla­nie do 24 hodín.

Vši­mol som si, že exis­tuje aj nejaká spo­lu­práca s popu­lár­nou Demo­ti­vá­ciou. Ako to celé vzniklo? Je pravda, že na zákaz­níc­kej pod­pore balil slečny? :)

Spo­lu­prácu i náš vzťah nemô­žeme nazvať ináč než fan­tas­tický. Demo­ti­vá­cia je chytrý cha­lan, ktorý vie, čo robí. Celú kam­paň sme mali sfi­na­li­zo­vanú bez naj­men­ších zádr­he­ľov a počas komu­ni­ká­cie sme si užili kopec humoru. Naša zákaz­nícka pod­pora však jeho šarmu nako­niec odo­lala.

Nedávno ste tiež pred­sta­vili zau­jí­mavý spot, pre­po­je­nie folk­lóru s naj­nov­šími tren­dami. Ako vám to napadlo a čo chcete týmto krát­kym videom dosiah­nuť?

Pre­po­jiť tra­dičný slo­ven­ský folk­lór s naj­nov­šou dizaj­nér­skou očnou opti­kou, je jed­nou z mno­hých ini­cia­tív, kto­rými sa sna­žíme pre­zen­to­vať našu nekon­venč­nosť a mla­dého ducha. S nápa­dom pri­šiel Braňo, keďže si to fičí na slo­ven­skom folk­lóre. V tomto prí­pade sme spo­lu­pra­co­vali s folk­lór­nym súbo­rom Čači­náre — pozos­tá­va­jú­cim z býva­lých čle­nov zná­mej Čačiny. Počas fote­nia odvá­dzal skvelú robotu náš dvorný foto­graf Lukáš Bežila, s kto­rého prá­cou sme neko­nečne spo­kojní. Video spra­co­val mladý slo­ven­ský reži­sér Pat­rik Pau­lí­nyi. S Pat­ri­kom plá­nu­jeme dlho­dobú spo­lu­prácu a práve fina­li­zu­jeme ďal­šie pecky, takže sa je načo tešiť.

Minulý týž­deň sme tak­tiež konečne dostali do rúk naše Eyerim kar­tičky, v kto­rých si stačí uro­biť vtipné sel­fie, hodiť ho online a každý mesiac vyhrať oku­liare zadarmo. Náj­dete ich pri kaž­dej objed­návke alebo u nás.

Web pôsobí veľmi prí­jemne a mini­ma­lis­ticky. Vyzerá to tak aj u vás v kan­ce­lá­rií alebo ste aj trošku bor­de­lári?

Za web dostá­vame mnoho kom­pli­men­tov, čo nás teší vzhľa­dom na fakt, že sme celý design zbú­chali sami, pri­čom nik z nás nie je dizaj­nér. Bor­de­lári nie sme – pre­dov­šet­kým preto, že v kan­ce­lá­rii máme žen­skú ruku. Samoz­rejme sa však stáva, že počas inboundu väč­šej zásielky ležia štítky a oku­liare na kaž­dom voľ­nom povr­chu, resp. že počas last-minute bale­nia objed­ná­vok lie­tajú obálky, bubble wrapy a kra­bice kade-tade. To je väč­ši­nou len dočasný stav spô­so­bený viac kre­a­tív­nou deštruk­ciou, než cie­le­ným zaned­ba­ním. 

Ako vyzerá váš bežný pra­covný deň?

To, čo nás na našej práci napĺňa (a záro­veň vyčer­páva) naj­viac, je, že pre nás pojem “bežný deň” momen­tálne neexis­tuje. Každý deň pri­náša niečo nové a neča­kané – či už zo strany zákaz­ní­kov, par­tne­rov alebo nás samých. Práve kvôli takýmto situ­áciám sú najmä Mar­tin a Andrea tak­mer stále “v teréne”.

Mate nový office v The Spote, kde máte aj kopu skú­se­nej­ších kole­gov. Vymie­ňate si aj nejaké cenné rady?

V Spote sme už tak­mer mesiac a záze­mie, ktoré nám posky­tuje, si nedo­ká­žeme vyna­chvá­liť.

Za tých pár dní sme sa nestihli zozná­miť s kaž­dým, no naše dvere sú stále otvo­rené a kaž­dej náv­števe sa úprimne pote­šíme – či už nie­kto príde len na pár slov alebo si niečo vyskú­šať. Rady sme si zatiaľ nevy­mie­ňali, no aký­koľ­vek feed­back pri­ví­tame. Práve ten nám umož­ňuje rásť a zdo­ko­na­ľo­vať sa.

Mys­líte si, že je Slo­ven­sko vhod­ným mies­tom na pod­ni­ka­teľ­ské začiatky? 

Áno aj nie. Tento para­dox v jed­nej vete pred­ne­dáv­nom skvele vyjad­ril Radim Jan­čura: „Máte krásnu kra­jinu, ale sk***ený štát.“ V kri­tic­kom čase sa Slo­ven­sko nedo­ká­zalo očis­tiť od poli­tic­kej špiny, a tak nám i po dvad­sia­tich rokoch stále vládnu sko­rum­po­vaní socani, ktorí robia všetko preto, aby ľudom, ktorí hod­noty tvo­ria, str­pčo­vali život. Načo naj­viac doplá­cajú práve mladé pro­jekty. 

Na Slo­ven­sku je však obrov­ský poten­ciál a šikovní ľudia. O tom, že sa tu aj napriek pre­káž­kam dá vybu­do­vať úspešný pro­jekt, sved­čia úspe­chy ako Eset, Sygic, Pixel Fede­ra­tion, Aero­mo­bil a mnoho ďal­ších.

Počul som, že zvyk­nete robie­vať aj neskoro do noci. Aký je ten ozaj­stný star­tu­pový život? Pre­chádzka ružo­vou záh­ra­dou to asi úplne nebude…

Počul si správne, sme noční vtáci. Za poslednú dobu sa nám hneď nie­koľ­ko­krát stalo, že sme si upro­stred rie­še­nia tasku uve­do­mili, že von už svitá. Kon­cept víkendu v našom svete začal exis­to­vať len nedávno. Táto situ­ácia sa však určite nedá izo­lo­vať výhradne na star­tupy. Každý, kto chce niečo dosia­hnúť, musí tvrdo drieť. A to platí všade — od star­tu­pov až po kor­po­rá­cie, od športu až po vzťahy.

Všetci šty­ria ste ešte rela­tívne mladí, čo by ste odká­zali vašim roves­ní­kom, ktorí roz­mýš­lajú nad pod­ni­ka­ním.

So zapá­le­ním budo­vať vlastný pro­jekt je jeden z naj­na­pl­ňu­jú­cej­ších poci­tov vôbec a kaž­dému odpo­rú­čame, aby si to skú­sil. Do ničoho sa však netreba púš­ťať „s holým zadkom“. Škola vás neprip­raví abso­lútne na nič. Vez­mite všetky úspory, pre­ces­tuje toľko kra­jín, koľko len pôjde. Náj­dite si job, ktorý vás pri­núti vyjsť z kom­fort­nej zóny a neštítte sa zašpi­niť si ruky. Vrá­tite sa možno bez peňazí, no omnoho bohatší.

Počul som, že máte so zákaz­níkmi via­cero vtip­ných prí­hod, poviete nám pár?:)

V tomto prí­pade si počul nesprávne. Našich zákaz­ní­kov si nevieme vyna­chvá­liť. Rov­nako z ich strany sa nám dostáva obrov­ské množ­stvo pozi­tív­nej a nesmierne moti­vu­jú­cej spät­nej väzby. O tom svedčí i naša can­cel­la­tion rate, ktorá je momen­tálne na úrovni 4% (štan­dard v našom sek­tore je 20%). Dopo­siaľ snáď najús­mev­nejší prí­pad sme mali so zákaz­níč­kou, ktorá prišla výni­močne zapla­tiť v hoto­vosti, aby man­žel nena­šiel trans­ak­ciu za jej nové 130-eurové Ray-Bany.

Na záver by som chcel vedieť, či sa chcete pode­liť o nejakú strašne hlbokú myš­lienku, ktorá nám všet­kým dra­ma­ticky zmení život? :P

Kúpte si kva­litné oku­liare. Táto rada od nás možno vyznieva úče­lovo, no málo­kto si uve­do­muje, koľko škody na zdraví môžu spô­so­biť oku­liare kúpené kdesi na pláži počas dovo­lenky alebo pri pokladni v super­mar­kete. Nikdy sme nedo­ká­zali pocho­piť, prečo sa nie­kto zdráha zain­ves­to­vať do objektu, ktorý nosí na naj­vi­di­teľ­nej­šej časti tela, defi­nuje jeho osob­nosť a chráni jeden z naj­vi­tál­nej­ších orgá­nov. O to viac, ak sa jedná o rov­nakú sumu, akú dva­krát ročne míňa za topánky.

Pridať komentár (0)